Utlysning Helse vår 2020

Her finner du utlysningsteksten for Helse vår 2020.

Hav og himmel

Vedtatt av Stiftelsen Dams styre 7. oktober 2019.

1. Formålet med programmet

Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

2. Hvem som kan søke om prosjektstøtte

Alle kan søke om støtte til helseprosjekter, men søknaden må sendes fra eller i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon). Se liste over godkjente søkerorganisasjoner her.

3. Dette kan det søkes om

Det kan søkes om inntil 1.000.000 kroner per år til prosjekter med helseformål.

Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid.

4. Dette kan det ikke søkes om

Utover dette er begrensningene i hovedsak innenfor følgende områder:

 • Organisasjonsarbeid (for eksempel ordinær møtevirksomhet og etablering av organisasjoner).
 • Utdanning og faglitteratur (for eksempel materiell beregnet på fagpersoner).
 • Utbygging og tilrettelegging av bygg og anlegg (for eksempel utbygging av privat/offentlig eiendom).
 • Offentlig og privat virksomhet (for eksempel offentlig/privat virksomhet uten klart samarbeid med søkerorganisasjonen).

Se under vedlegget «Stiftelsen Dam støtter ikke» for utfyllende informasjon.

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan ikke søke om annet enn prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper.

5. Dette prioriteres og vektlegges

I vurderingen av søknaden vektlegges følgende fire kriterier:

Soliditet
Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes.
I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.

Virkning
Potensielle virkninger og effekter av det foreslåtte prosjektet.
Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem.

GjennomføringKvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe.
Kvaliteten på prosjektets organisering og styring.

Stiftelsen Dams prioriteringer
I hvilken grad prosjektet oppfyller satsningsområdene til Stiftelsen Dam. I dette programmet er disse:

 • Frivillighet – både prosjekter med høy grad av frivillighet og prosjekter som har frivillighet som tema.
 • Brukermedvirkning – både prosjekter med høy grad av brukermedvirkning og høy grad av betydning for bruker.
 • Søkerorganisasjonens rolle i prosjektet.

Etiske vurderinger inngår som en sentral del i vurderingen av alle kriteriene.

Alle kriteriene vektes likt og gis en karakter fra 1 til 7, der 7 er best. Detaljene i søknadsbehandlingen er beskrevet i fagutvalgets instruks og i rutinebeskrivelsen for søknadsbehandlingen.

6. Krav til søknadene

Hovedkravene til søknaden er:

 • Søknaden må sendes fra en godkjent organisasjon gjennom søknadssystemet Damnett.
 • Prosjektbeskrivelse på maks åtte sider etter oppsatt mal.
 • Detaljert budsjett.

Søkerorganisasjonens ansvar og rolle i prosjektet må fremkomme tydelig av søknaden, spesielt når samarbeidspartner er offentlig institusjoner, private virksomheter og kommuner. Søknader som går inn på områder som skal prioriteres av det offentlige, som er lovpålagte eller der det offentlige har hovedansvar, må beskrive behovet for ekstern finansiering.

Det understrekes at nærhet til bruker, brukermedvirkning og frivillighet er viktig for Stiftelsen Dam. I søknaden må det vurderes om brukermedvirkning er relevant og praktisk mulig.

7. Frister og søknadsskjema

Det første du må gjøre for å kunne søke er å opprette kontakt med en godkjent søkerorganisasjon. Flere av søkerorganisasjonene har egne frister for når søknaden må være ferdig. Så ta kontakt i god tid!

Viktige datoer og frister

 • Torsdag 2. januar: Søknadsskjema åpnes. Se eksempel på søknadsskjema på våre nettsider.
 • Søndag 15. mars: Søknadsfrist. Det er søkerorganisasjonen som kvalitetssikrer søknaden og foretar innsendingen.
 • Mandag 15. juni: Offentliggjøring av tildeling.

Vedlegg 1: Viktige presiseringer

Stiftelsen Dam støtter ikke:

Innen organisasjonsarbeid

 • Etablering og oppbygging av organisasjoner og organisasjonsledd.
 • Ordinært organisasjonsarbeid – årsmøter, møter/samlinger/kurs der tema er organisasjonsarbeid, medlemsverving, kompetansebygging for ansatte.
 • Utvikling av nettsider og apper der formålet er organisasjonens generelle informasjon og kommunikasjon.

Innen utdanning og faglitteratur

 • Utdanning på bachelor- eller masternivå.
 • Fagbøker og annet materiell som kun er beregnet for undervisning og opplæring av fagpersoner, med mindre brukere selv er sterkt delaktig i utviklingen.
 • Opplæring/utdanning av offentlige ansatte og ansatte i offentlig finansierte institusjoner.

Innen utbygging og tilrettelegging

 • Utbygging, tilrettelegging og utvikling av offentlig eller privat eide bygg og anlegg, herunder også bassenger.
 • Utbygging, tilrettelegging og utvikling av bygg og anlegg eid av frivillige organisasjoner som ikke er relatert til aktivitet i et prosjekt.
 • Støtte til utstyr og tilrettelegging som ikke er relatert til aktivitet i et prosjekt.

Innen offentlig og privat virksomhet

 • Offentlig tilbud som legges ned skal ikke kunne opprettholdes med Stiftelsen Dams midler.
 • Søknader fra offentlig og privat virksomhet uten klart samarbeid med søkerorganisasjonen.

Annet

 • Støtte til enkeltpersoners helsetilbud.
 • Behandlingsreiser til utlandet.
 • Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner kan ikke søke på prosjekter under kr 30.000 i dette programmet (se Ekspress).

Vedlegg 2: Søknadsflyt

Her ser du en grafisk oversikt over søknadsflyten for Helse vår 2020