Å bli eldre med cerebral parese

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

CP blir ofte fulgt av ulike komplikasjoner som kan øke på under aldringen, og bidra til redusert livskvalitet for personer med CP. Aldringsrelaterte forandringer spiller sammen med senfølgetilstander ved CP. Mange får kroniske smerter, stivhet, trøtthet, utmattelse og dårligere gangfunksjon. Vi vet lite om hvordan aldring med CP oppleves, hvilke behov og ønsker personene har. Det er også få blant helsepersonell som har spesialkompetanse om aldring med CP. Det trengs mer informasjon om hva det å bli eldre med CP innebærer – hvilke utfordringer som senfølger bidrar til med økende alder.

Målsetting

Målsettingen er å spre informasjon om hvordan det er å bli eldre med CP i dagens samfunn. Hvilke bistandsbehov har eldre med CP? Hvilke erfaringer har de med bistand fra helse- og omsorgstjenesten? Prosjektet vil spre kunnskap som kan bidra til støtte til egen mestring og god praksis i bistand.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er personer med CP, både personer som opplever aldring, og personer i yngre grupper.

Antall personer i målgruppen

8000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet ledes fra Aldring og helse i samarbeid med CP-foreningen. Prosjektets tema er lite utforsket, og det er derfor hensiktsmessig å bruke kvalitativ metode. Dette for å få et bredt inntak til utfordringer og behov knyttet til å bli eldre med CP. Medlemmene i prosjektgruppen ved Aldring og helse arbeider innenfor feltet funksjonsnedsettelser, aldring og helse. Prosjektgruppen har spesialkompetanse i kvalitativ metode og filmproduksjon. Referansegruppen inkluderer, i tillegg til prosjektgruppen, også brukerrepresentanter, ansatte i CP-foreningen og forsker med lang erfaring innenfor feltet CP. Innledningsvis foretas en systematisk litteraturgjennomgang om temaet aldring med CP. Referansegruppen bidrar i utarbeidelse av intervjuguiden. Prosjektleder gjennomfører forberedende samtaler, og påfølgende individuelle intervjuer med 4-5 menn og kvinner med CP 50 år og eldre om deres erfaringer og tanker rundt deres egen livssituasjon og livshistorie. CP-foreningen bistår med å rekruttere deltakere i Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold. Det vil bli utarbeidet en informasjonsfilm basert på intervjuene og kunnskap innhentet gjennom litteraturgjennomgang. Informasjonsfilmen vil bli produsert av Aldring og helses filmprodusent.

Fremdriftsplan

Tidsplan, 2019: Januar – mars: Systematisk litteraturgjennomgang, utarbeide intervjuguide, etablere kontakt med deltakere og gjennomføre forberedende samtaler. April – juni: utarbeide filmmanus, avtale og planlegge filmen med filmskaper m.fl. August – september: individuelle intervjuer. Oktober – november: filmen produseres. Desember: Utarbeide informasjon til nettsider og allmenne medier. Utarbeide pressemelding.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Å bli eldre med cerebral parese 11.03.21.pdf

Prosjektleder/forsker

Magnhild Nicolaisen

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Å bli eldre med cerebral parese
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Org.ledd
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Beløp Bevilget
2019: kr 440 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Avsluttet