Aktiv for livet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET: Trening er et toegget sverd blant personer med spiseforstyrrelser. På den ene siden brukes overdreven og destruktiv trening i stor grad i deler av denne populasjonen, og det er viktig å håndtere denne treningen på en riktig måte. På den andre siden er pasienter med spiseforstyrrelser en heterogen gruppe med tanke på aktivitetsnivå, og mange pasienter er fysisk inaktive med de farer det medfører. Studier har vist en gunstig fysiologisk og psykososial effekt av fysisk aktivitet som del av behandlingstilbud til pasienter med både anoreksi, bulimi og overspisningslidelse. Spiseforstyrrelser er også utbredt i en rekke idretter, og idrettsutøvere som pasientpopulasjon trenger spesiell tilrettelegging av trening under behandlingsperioden. Det er en erfaring i Norge med at behandlerapparatet generelt kan for lite om hvordan tilrettelegge trening for pasienter med spiseforstyrrelser som enten trenger å øke eller redusere fysisk aktivitetsnivå. I tillegg er erfaringen er at pasienter ikke får tilstrekkelig oppfølging på normalisering av trening og fysisk aktivitet etter avsluttet behandling i tredjelinjetjenesten.
2. PROSJEKTETS MÅLSETNING: Å formidle kunnskap og øke kompetansen om hvordan fysisk aktivitet og trening bør benyttes som del av behandling for pasienter med ulike typer spiseforstyrrelser. Dette gjelder både for pasienter som bør redusere sitt aktivitetsnivå, pasienter som trenger å øke sitt fysiske aktivitetsnivå, og pasienter som er idrettsutøvere.
3. PROSJEKTETS MÅLGRUPPE: Behandlere og helsefaglig/idrettsfaglig personell som jobber i psykiatrien, ved fysikalske institutter, Frisklivssentraler osv. I tillegg vil det utarbeides materiale rettet mot brukere og pårørende, hvor det legges vekt på trenings- og bevegelsesglede og viktigheten av restitusjon.
4. BESKRIVELSE AV GJENNOMFØRING: Prosjektet vil gjennomføres i fire faser. I fase I + II vil det utarbeides en manual for trening av personer med spiseforstyrrelser rettet mot behandlerapparatet, og parallelt med denne manualen vil det utarbeides et kurs som tar utgangspunkt i manualen. I fase III blir det utdannet kursholdere, og i fase IV gjennomføres det minimum et kurs per landsdel. Prosjektet skal ledes av førsteamanuensis og forsker Solfrid Bratland-Sanda, som har doktorgrad i fysisk aktivitet, trening og spiseforstyrrelser. I tillegg vil det opprettes en prosjektgruppe med representanter fra ROS, behandlerapparatet (Modum Bad og Nordlandssykehuset) og fra prosjektet Sunn jenteidrett (Norges idrettsforbund).
5. PROSJEKTETS BETYDNING: ROS har som visjon å være en pådriver og nr 1 på rådgivning og informasjon om spiseforstyrrelser i Norge. Betydningen av prosjektet vil være et bredere og mer helhetlig behandlingstilbud for pasienter med spiseforstyrrelser. Dette prosjektet vil blant annet gi et bedre oppfølgingstilbud til pasienter som kommer hjem etter behandling ved høyspesialiserte enheter som Modum Bad, da mange pasienter opplever at de ikke får den nødvendige oppfølgingen i forhold til fysisk aktivitet og trening på sitt hjemsted. Dette gjelder både i forhold til pasienter som trenger å redusere trening, og pasienter som har vært inaktive og trenger å komme i gang med aktivitet. Mange i behandlerapparatet er redd for å utøve fysisk aktivitet med denne pasientgruppen av frykt for at det skal eskalere til et overdrevent, tvangspreget og destruktivt nivå. En økt kompetanse på tematikken vil gi en større trygghet i dette arbeidet, og dermed gi pasientene et bedre tilbud. Kurset tenkes å inngå som en del av ROS’ egen kursvirksomhet etter endt prosjektperiode, slik at prosjektet vil bidra til økt kompetanse også etter avsluttet prosjektperiode.
6. FREMDRIFTSPLAN: Prosjektet skal startes opp i januar 2012. Fase I skal være klar i oktober 2012, fase II ferdigstilles i april 2013, fase III innen august 2013 og fase IV i løpet av november 2013.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0020.pdf

Sluttrapportsammendrag

«Aktiv for livet» er et Extrafinansiert prosjekt i regi av ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser. Målet med prosjektet var å øke kunnskap og kompetanse om bruk av fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. Prosjektet ble gjennomført i fire faser, disse fasene inkluderte 1) utarbeidelse av fagbok og informasjonsmateriell, 2) utarbeidelse av kurs om bruk av fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser, 3) opplæring av kursholdere og 4) gjennomføring av kurs. Det ble søkt om og mottatt midler til et årsverk fordelt over to år.
Prosjektet hadde oppstart 1.1.2012. Førsteamanuensis og forsker Solfrid Bratland-Sanda har vært ansatt som prosjektleder, i 2012 i en 40% stilling og i 2013 i en 30% stilling. I 2012 og 2013 var henholdsvis 10% og 20% stilling tillagt administrasjonen i ROS for håndtering av administrative arbeidsoppgaver. Den totale stillingsandelen i prosjektet utgjorde derfor et halvt årsverk.
I fase 1 av prosjektet ble det utarbeidet, trykt og publisert en brosjyre om fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser, denne retter seg mot pårørende og brukere. I tillegg ble fagboken «FRI! Fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser» utarbeidet og publisert på en fagdag om fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser ved Modum Bad 29.11.2012. Denne fagdagen var et samarbeid mellom Modum Bad og ROS. I forbindelse med ROS’ 30 års jubileum i april 2013, ble det avholdt et lunsjseminar om samme tematikk i Bergen.
I fase 2-4 ble det utarbeidet og gjennomført kurs rettet mot personell som jobber med personer med spiseforstyrrelser. Det ble lært opp seks kursholdere sommeren 2013, og det ble avholdt fire kurs høsten 2013 (Vikersund, Bergen, Trondheim og Bodø). Totalt 61 deltakere har vært med på kursene, og tilbakemeldingene har vært veldig gode. Med utgangspunkt i tilbakemeldingene har ROS opprettet dialog med Høgskolen i Telemark for å få kurset studiepoenggivende.
Økonomisk er det per 31.12.2013 ett avvik. Dette avviket er at fagboken ble dyrere enn først antatt, men her har ROS en inntjeningsmulighet. Boken kan kun bestilles via www.nettros.no, inntekten går uavkortet til ROS.
Samarbeidspartnere i prosjektet har vært ROS, Modum Bad v/ psykologspesialist KariAnne Vrabel og idrettspedagog Bjørnar Johannessen, Norges idrettshøgskole v/professor Jorunn Sundgot-Borgen, Høgskolen i Telemark v/førsteamanuensis Solfrid Bratland-Sanda, Sykehuset Telemark HF v/ psykolog Brita Rønning Iversen og Høgskolen i Buskerud v/ førstelektor Runi Børresen.

Prosjektleder/forsker

Solfrid Bratland-Sanda

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Aktiv for livet
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2012: kr 370 000, 2013: kr 465 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet