Behandling av eldre med multippel sklerose

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Selv om MS ofte debuterer før 40 år, er sykdommen hyppigst i aldersgruppen 60-64 år, og forekomsten av MS øker raskest blant eldre. MS behandles i dag med kraftige immundempende medikamenter. Medikamentene er kun testet ut hos personer som er yngre enn 55 år. Effekt og risiko er derfor ikke kartlagt hos personer over 55 år, som utgjør mer enn halvparten av pasientene. Subgruppeanalyser tyder på at effekten på gruppenivå avtar betydelig allerede ved fylte 40 år.

Dette er forventet , ettersom medikamentene hovedsaklig virker ved å forebygge episoder med betennelse i hjernen. Slike episoder blir sjeldnere med alderen, og opphører ofte helt etter fylte 60 år. Infeksjoner og kreft er fryktede bivirkninger av MS-behandling. Eldre er generelt mest utsatt for infeksjoner og kreft . Vi frykter at dagens MS-behandling gir liten nytte men stor risko for eldre MS-pasienter.

Vi vet ikke hvordan eldre personer med MS vurderer dette, eller hvilke faktorer som påvirker deres ønske for å kontinuere eller avslutte behandlingen. Det mest brukte MS-medikamentet i Norge er rituksimab, Rituksimab gir betydelig immunsuppresjon, og brukes i ulik dosering.

Vi vet ikke om doseringen påvirker effekt eller forekomst av bivirkninger i ulike aldersgrupper.

Det overordnede målet med dette prosjektet er å undersøke om dagens MS-behandling er tilpasset eldre pasienter. Spesifikke mål er: 1) Kartlegge infeksjons- og kreftrisiko blant MS-pasienter som bruker ulike MS-medikamenter i ulike aldersgrupper 2) Kartlegge sykdomskontroll og forekomst av alvorlige bivirkninger blant MS-pasienter som behandles med rituksimab i ulik dosering i ulik alder. 3) Kartlegge MS-pasienters oppfatning av behandlingsrelatert nytte og risiko i ulike aldersgrupper, og hvilke faktorer som påvirker ønske å fortsette eller avslutte behandlingen. For delmål 1 vil vi koble administrative helseregistere, som Norsk pasientregister, Legemiddelregisteret, KUHR-databasen og Dødsårsaksregisteret. Vi vil derved få innsyn i alle pasienter som behandles for MS i Norge, hvilken medisin de har fått og i hvilke doser, om de har blitt behandlet i eller utenfor sykehus for infeksjon, om de har brukt antibiotika eller virusmedisin, om de har fått kreft, og om de har omkommet. For delmål 2 vil vi hente informasjon om doseringsintervall og sykdomsaktivitet (attakker, nye MR-lesjoner og invaliditetsutvikling) hos alle pasietner som behnadles med rituksiamb fra Norsk MS-register og Norsk pasentregister, og om infeksjoner og antibiotikabruk fra Norsk pasientregister, Legemiddelregisteret og KUHR-databasen. For delmål 3 vil vi distribuere et nettbasert spørreskjema til gjennom MS-registeret og Norsk pasientregister. Skjemaet utvikles i samråd med pasienter og klinikere. Prosjektet vil gi behandlere og pasienter et bedre beslutningsgrunnlag ved behandlingsvalg, øke pasietners medbestemmelse, og gi nødvendig informasjon for en prospektiv studie av behandling av MS hos eldre.

Prosjektleder/forsker

Gorm Pihl-Jensen

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Behandling av eldre med multippel sklerose
Organisasjon
Multippel Sklerose forbundet i Norge
Org.ledd
Akershus universitetssykehus
Beløp Bevilget
2023: kr 932 000, 2024: kr 932 000, 2025: kr 932 000
Startdato
15.06.2023
Sluttdato
31.12.2026
Status
Under gjennomføring