Break up

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Når man får en kronisk lidelse slik som revmatisme, påvirker dette det meste i hverdagen. Man opplever ofte et stort savn av informasjon om sykdommen, rettigheter etc. Det å komme i kontakt med andre som har opplevd samme situasjon oppleves erfaringsmessig som svært positivt. Prosjektet ønsker å tilby deltakerne verdifull kunnskap knyttet til deltakernes livssituasjon, samt tilrettelegge for nettverksbygging. Prosjektet ønsker at deltakerne skal bryte opp de vanlige hverdagsrutinene, og bidra til forbedring av egen helse og livssituasjon – «Break up».

Målsetting for prosjektet

Hovedmål: • Etablere nettverk med minst 5 andre deltakere. Delmål: • Kunnskap om relevante tema • Erfaringsutveksling • Fysisk aktivitet • Rekruttere nye medlemmer • Ha det gøy sammen Konkrete mål og måltall, se vedlegg.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er revmatikere mellom 25-40 år i Midt-Norge, som inkluderer fylkene Møre og Romsdal samt Nord- og Sør-Trøndelag.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

40

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Gjennomføring Målsetningen vil realiseres ved at prosjektet inviterer deltakere i målgruppen til en helgesamling hvor det planlegges aktiviteter både fredag, lørdag og søndag. Fredagen vil i stor grad være reise, med etter ankomst vil vi starte med litt informasjon om prosjektet og orientering om helga, og deretter etablere deltakernes forventninger til samlingen. Resten av fredagen benyttes til å bli kjent med hverandre og skape nettverk. Lørdag formiddag benyttes til faglige innlegg, og dagen avsluttes med fysiske aktiviteter (hesteridning og curling), samt nettverksbygging på kvelden. Søndag starter med faglig innlegg, og samlingen avsluttes etter lunsj, rundt klokken 14:00 slik at deltakerne fra alle fylkene kan reise hjem på søndag ettermiddag/kveld. METODE Etiske vurderinger og personvernhensyn Prosjektet vil innhente personopplysninger for administrasjon og gjennomføring av prosjektet. Når det gjelder fotografering innhentes det tillatelse fra deltakerne før bilder publiseres. Hvordan lykkes med prosjektet Den viktigste suksessfaktoren er å få etablert et så attraktivt program for samlingen slik at de potensielle deltakerne i målgruppen velger å prioritere å være sammen med andre likesinnede en helg høsten 2017.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektgruppen er ansvarlig for at fremdriftsplan blir fulgt Juni- Reservere lokaliteter, overnatting, transport og aktiviteter. Kontakte foredragsholdere. Skrive invitasjoner Juli- Utsending og publisering av invitasjoner Aug- Påmeldingsfrist. Beslutte gjennomføring eller ikke. Bekrefte reservasjoner Sept- Logistikk planlegging og program finpuss Okt- Gjennomføre samling Nov/Mars- Oppsummering, evaluering og sluttrapportering Extrastiftelsen

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Prosjektet ønsket å tilby revmatikere mellom 20-40 år økt faglig kunnskap knyttet til deltakernes livssituasjon, og tilrettelegge for nettverksbygging. Deltakerne skulle bryte opp sine hverdagsrutiner, og bidra til forbedring av egen helse og livssituasjon – derav navnet «Break up». Målgruppen faller ofte utenfor eksisterende tilbud i regi av NRF pga. de er for gamle til ungdomsaktivitetene/møtene i BURG, og har vanskelig for å prioritere aktiviteter/møter med voksengruppa som er i en annen livsfase. Vi ønsket å gi 40 stk. i Midt-Norge (som inkl. fylkene Møre og Romsdal samt Nord- og Sør-Trøndelag) en sosial helg med tilpasset faglig påfyll i samarbeid med St. Olavs hospital. De skulle etablere et nettverk slik at erfaringsutveksling kan gjøres mellom deltakerne, spesielt i ettertid ved å benytte det etablerte nettverket. Vi skulle ha det gøy, delta på fysiske aktiviteter, og egenandelen skulle være lav slik at privatøkonomien ikke hindret påmelding. Medlemsvekst var også ønskelig.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Hovedmålet var at deltagerne skulle etablere nettverk med minst 5 andre. Resultat fra spørreskjemaet (vedlagt i rapporten) viser at alle etablerte et nettverk og at i snitt ble de kjent med 10,14 personer. Vi ble 45 påmeldte, men bare 42 deltok. De fra målregionen fikk meldt seg på, og vi fylte opp de siste plassene med 5 medlemmer fra NRF nasjonalt. Delmålene våre om økt kunnskap i relevante tema, erfaringsutveksling, fysisk aktivitet og ha det gøy sammen ble også i høy grad oppfylt når vi ser på spørreskjemaene. Alle mål ble oppnådd høyere enn forventet, og vi hadde som mål å passere 3,5 på en skala av maks 5. Deltagernes helhetsinntrykk av samlingen viste at de var fornøyd med 4,85 på en skala av maks 5. Vi klarte ikke å måle rekruttering av nye medlemmer, men skapte positivt inntrykk av NRF gjennom arrangementet, dette tror vi gir smitteeffekt for medlemstallene.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

45

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble gjennomført ved frivillig arbeid. Prosjektgruppen bestod av fem personer hvor fire tilhører målgruppen selv. Alle medvirket i beslutningsprosesser, gjennomføring, evaluering og rapportering. Møtene ble avholdt jevnlig per telefon, videomøter, informasjonsdeling på egen lukket Facebookside, og noen jobbet sammen lokalt i deler av prosessen. Prosjektgruppen inviterte deltakere i målgruppen gjennom kanaler som Facebook og epost til alle aktuelle medlemmer i NRF, med oppfordring om å spre budskapet videre til ikke-medlemmer også. Det ble samarbeidet med NRF nasjonalt nært påmeldingsfristen for å fylle opp plassene. Prosjektgruppa bestilte flybillett for de som kom langveis fra, og satte opp egen transportbuss fra Namsos til Oppdal via Værnes for å kjøre i samlet tropp t/r. Arrangementet startet en fredag ettermiddag, det ble da orientert om helga og deltakerne ble bedre kjent med hverandre og skapte nettverk gjennom aktiviteter. Lørdag formiddag ble benyttet til faglige innlegg, før det ble fysiske aktiviteter ute, samt nettverksbygging på kvelden. Søndag formiddag hadde vi faglige innlegg, og samlingen ble avsluttet etter lunsj, med felles avreise hjem med bussen.

Resultater og resultatvurdering

Alle svarte på et spørreskjema før de dro hjem. Der fikk vi mange positive tilbakemeldinger, også mange muntlige underveis og i ettertid. Alle mål ble oppfylt i høyere grad enn forventet, og scoren på hele arrangementet var veldig høy. Resultatet viser at arrangementet for unge voksne er etterlengtet og viktig, og vi ser at denne målgruppen setter veldig stor pris på og prioriterer aktiviteter som blir organisert med tanke på fellesskap og kunnskapspåfyll. Alle ønsket at det blir en fortsettelse på slike arrangement, og at de kan delta senere med nye spennende tema. Resultater viser også til at det er mange som ønsker en lignende helg med pårørende/partner. På lang sikt ville vi at utbyttet fra arrangementet skulle føre til større aktivitet blant målgruppa. I ettertid ser vi at en person har blitt nestleder i sin lokale forening. En annen deltager er blitt vara i et fylkeslag. To av deltagerne tar nå instruktørkurs og kan nå ta ansvar for bassengtimer i Nord- og Sør-Trøndelag.

Oppsummering og videre planer

Den viktigste suksessfaktoren for oss var å få etablert et så attraktivt program for samlingen slik at de potensielle deltakerne i målgruppen valgte å prioritere å være sammen med andre likesinnede en hel helg. Dette er vi veldig fornøyd med. Vi har begynt en idemyldring til neste prosjekt, og ser vi da skal annonsere tidligere og bredere. Etter tilbakemeldinger satser vi på en familiesamling, slik at de kan få ha med pårørende. Ønskede tema er kosthold, kommunikasjon, rettigheter, pårørende/parforhold, og vi ønsker å samarbeide med St.Olavs. Vi ønsker å bruke god tid til planlegging.

Prosjektleder

May Liz Lindsetmo Bestvold

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Break up
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 297 500
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
31.03.2018
Status
Avsluttet