E-læring om egen helse for mennesker med utviklingshemning

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Mennesker med utviklingshemning har oftere helsesvikt enn resten av befolkningen, samtidig som de sjeldnere får hjelp til sin helsesvikt. De har også flere tannutviklingsfeil og dårlig tannhelse. De trenger å lære mer om hvordan de selv kan behandle dagligdagse helseproblemer som forkjølelse, sår, flass, tørr hud osv. De bør lære når det er aktuelt å gå til tannlegen, fastlegen, få tilleggsundersøkelser, kontakte legevakt og hva som skjer de forskjellige stedene. Slik informasjon kan kan gi mindre lege- og tannlegeskrekk. Dessuten bør de lære hva den enkelte kan gjøre for å forebygge sykdom.

Målsetting for prosjektet

Overordnet: Et mer selvstendig liv og bedre helse hos mennesker med utviklingshemning. Konkret målsetting: Å lage en gratis e-læringsapplikasjon om helse og egenhelse for mennesker med utviklingshemning, inklusive et aktivitets- og oppfølgingsopplegg (variert støttemateriell) for støtteapparatet.

Målgruppe

Mennesker med utviklingshemning : Ungdom, unge voksne, voksne og evt. eldre.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

3000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Karde gjennomfører prosjektet i tett samarbeid med NFU. Brukermedvirkning og frivillighet fra NFU skjer både sentralt og i fylkes- og lokallag. Samarbeid med kommuner og folkehøyskoler for kravspesifikasjoner, testing og utprøving etableres. Utvikling av e-lærinsgapplikasjonen følger en utviklingsmetodikk med kravspesifikasjoner, grensesnittskisser, storyboards, prototyper o.l., og så gradvise forbedringer basert på brukertesting og utprøving. Multimedia (film, interaktive quizer o.l.) benyttes som et viktig virkemiddel. Brukermedvirkning gjøres gjennom fokusgrupper, samtalebaserte intervjuer, skjemaundersøkelser, observasjoner, osv. I fokusgrupper stimulerer vi interaksjon vha. foto og eksemplifisering med “konkreter”, filmsnutter osv. Testing og utprøving i to hovedrunder og til slutt som fri bruk, og i møter i NFUs fylkes- og lokallag i hele landet. Opplegget for aktivisering og oppfølging evalueres av NFU sine frivillige ledere av fylkes- og lokallag, og av tjenesteytere (kommuner) og pedagoger (folkehøyskoler). Formelt samarbeid etableres med lege- og tannlegeklinikk (Tåsenklinikken og Odontoclinica). Ekspertkonsultasjoner skjer løpende. Styringsgruppen møter 3 ganger. Formidling er aktiv hele prosjektperioden fra “dag 1”.

Fremdriftsplan for prosjektet

M1-6: Brukerbehov kartlegges, innhold og funksjonalitet defineres. M4-12: Utvikling og testing. Utkast til støttemateriell utvikles. M10-18: Korrigeringer, utvidelser og forbedringer av applikasjonen og støttemateriellet. M18-24: Fri bruk. Justeringer av applikasjonen og støttemateriellet. Brukerveiledning lages. Lanseringsmøte, informasjonskampanje. Utprøving. Evaluering. M1-24: Samskaping, ekspertsamtaler, formidling, ledelse.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

MÅLSETTING: Overordnet: Et mer selvstendig liv og bedre helse hos mennesker med utviklingshemning. Konkret: Å lage en gratis e-læringsapplikasjon om helse og egenhelse for mennesker med utviklingshemning, inklusive et aktivitets- og oppfølgingsopplegg (variert støttemateriell) for støtteapparatet. MÅLGRUPPE: Mennesker med utviklingshemning: ungdom, unge voksne, voksne og evt. eldre. BAKGRUNN: Mennesker med utviklingshemning har oftere helsesvikt enn resten av befolkningen, samtidig som de sjeldnere får hjelp til sin helsesvikt. De har også flere tannutviklingsfeil og dårlig tannhelse. De trenger å lære mer om hvordan de selv kan behandle dagligdagse helseproblemer som forkjølelse, sår, flass, tørr hud osv. De bør lære når det er aktuelt å gå til tannlegen, fastlegen, få tilleggsundersøkelser, kontakte legevakt og hva som skjer de forskjellige stedene. Slik informasjon kan gi mindre lege- og tannlegeskrekk. Dessuten bør de lære hva den enkelte kan gjøre for å forebygge sykdom.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det overordnede resultatmålet var en fullt funksjonell e-læringsressurs samt et opplegg for aktivisering og oppfølging av brukere. Målene om rekruttering av brukere til medvirkning fungerte brukbart til tross for koronarestriksjoner, som av sikkerhetshensyn (skjerming) fortsatt gjaldt for fysiske møter med mennesker med utviklingshemning. Invitasjoner på sosiale medier, dialoger på digitale møter og den nettbaserte spørreundersøkelsen gav verdifulle bidrag. Målene vedr. kravspesifikasjoner, programvareprototyper (e-læringsressursen) og støttemateriellet ble oppnådd uten problemer. ‘Min egen helse’ ble ferdigstilt i større omfang enn opprinnelig planlagt, og med grundig kvalitetssikring gjennomført av lege. Spredning ble gjennomført både av NFU og Karde som planlagt. Spredning fortsetter etter prosjektslutt for å fullføre en god lansering og bred bruk. Samarbeidet med NFU ble gjennomført som planlagt og fungerte meget bra. Vi vurderer selv at effektmålene er tilfredsstillende nådd.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

2000

Prosjektgjennomføring/Metode

KARTLEGGING AV BRUKERBEHOV, SKISSERING AV INNHOLD OG EN LØSNINGSSKISSE FOR E-LÆRINGSRESSURSEN: Utviklingen var i oppstartsfasen basert på litteratur- og nettstudier bl.a. om kroppen, helseplager, helserelaterte rettigheter og støtteordninger. Løsningens innhold (kategorisering og tematisering) ble bestemt. Støttemateriell for hjelpere ble skissert (samtaleplakater, oppfølgingsskjemaer, m.m.). Vi var i kontakt med sekundærbrukere, og via dem, primærbrukere (vha. spørreundersøkelse, e-post og sosiale medier, samt personlige samtaler). Vi mottok svært mange innspill ila. hele prosjektet. PRODUKSJON: E-LÆRINGSRESSURSEN FOR BÅDE PRIMÆR- OG SEKUNDÆRBRUKERE BLE UTVIKLET OG PRØVD UT iterativt, i flere “runder”. Temaer for animasjoner og korte filmer ble utviklet. Navigering mellom temaer og undertemaer ble utviklet. Lettleste tekster ble skrevet om alle temaer og undertemaer. Bildeskisser ble erstattet med foto. KVALITESSIKRING, KORRIGERINGER, UTVIDELSER OG FORBEDRINGER av ble gjennomført vha. invitasjoner på sosiale medier og ekspertkontakter. Innlesing av tekster ble til etter ytterligere gjennomganger av tekster og bilder for å sikre utvilsomt korrekt helseinformasjon for vår målgruppe.

Resultater og resultatvurdering

E-læringsressursen ‘Min egen helse’ (www.helsevel.no) er prosjektets hovedresultat. Den består av 18 temaer som kan studeres i fri rekkefølge. Flesteparten av disse har også undertemaer. Vi har brukt følgende medier: – lettlest tekst – naturlig tale for tekst – bilder (mest foto) – filmer (lege og tannlege) – animasjoner – quizer I tillegg fins egen seksjon for støttepersoner/hjelpere, herunder: – 7 sett plakater for kurs, gruppearbeider og samtaler – oppfølgingsskjema og kursbevismal – alle quizene – vanlige helseplager fyldig beskrevet – helseyrker fyldig beskrevet – kilder og ressurser Prosjektrapporten inneholder en fyldig beskrivelse med bilder av løsningen. Når det gjelder prosjektforslaget og de skisserte resultatene vedr. en e-læringsressurs, anser vi selv resultatoppnåelsen som god. Når det gjelder andre mål vedr. metodebruk, brukermedvirkning, spredning, ekspertsamtaler, prosjektledelse samt styringsdialog med NFU, anser vi resultatoppnåelsen også som god.

Oppsummering og videre planer

E-læringsressursen ‘Min egen helse’ (www.helsevel.no) ble realisert slik forespeilet i søknaden. Brukermedvirkningen var en viktig del av prosjektet (skjønt i stor grad digitalt), og vi mottok svært mange innspill og tilbakemeldinger fra interessenter underveis i prosjektet. Vi vil fortsette med å spre informasjon om ressursen og delta i arrangementer der vi kan informere om den. Spredning via sosiale medier og direkte kontakt med ulike virksomheter vil også fortsette. Videre, vi skal vedlikeholde ressursen teknisk og innholdsmessig i mange år framover.

Prosjektleder

Riitta Anneli Hellman

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
E-læring om egen helse for mennesker med utviklingshemning
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Karde
Beløp Bevilget
2021: kr 690 000, 2022: kr 690 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet