Fluorescens Optisk Bildediagnostikk ved Håndartrose

Søknadssammendrag

Prosjekttema (på norsk)

Artrose ble opprinnelig oppfattet å være en tilstand med liten grad av leddbetennelse i motsetning til leddsykdommer som leddgikt og psoriasis-leddgikt. De senere årene har man imidlertid med moderne billeddiagnostikk påvist at leddbetennelse er svært vanlig hos pasienter med artrose. Leddbetennelse er av betydning for pasientens opplevelse av smerte og er også viktig i sykdomsutviklingen ved håndartrose. Tidligere studier på leddbetennelse ved håndartrose har brukt Magnetisk Resonanstomografi (MR) og ultralyd. Fluorescens optisk bildefremstilling (FOI=fluorescence optical imaging) er en ny og innovativ måte å fremstille leddbetennelse, som kan være et godt og muligens bedre alternativ til MR og ultralyd. FOI gir oss et bilde av endret blodsirkulasjon i de minste karene som oppstår når det er betennelse i et ledd. Forut for undersøkelsen får pasienten et fargestoff (=fluorescence-middel) sprøytet inn i en vene i albuen. Ved hjelp av et sensitivt kamera vil scanneren registrere signaler fra fargestoffet som oppstår når hendene stimuleres med LED lys. I områder med leddbetennelse vil man se økte signaler pga den økte blodsirkulasjonen i området. Undersøkelsen vil kun ta 6 minutter, og vil være uten ubehag for pasienten. Ingen større studier har studert FOI hos pasienter med håndartrose. Studien Nor-Hand inkluderer 300 pasienter med håndartrose fra revmatologisk poliklinikk på Diakonhjemmet Sykehus som i løpet av perioden april 2016 til april 2017 vil bli undersøkt med blant annet FOI, MR, ultralyd, klinisk undersøkelse og spørreskjema. Vi vil også undersøke 50 pasienter med psoriasis-leddgikt. Det overordnede målet med doktorgradsprosjektet er å utforske den kliniske verdien av Xiralite i diagnostikken og oppfølgingen av pasienter med håndartrose for å kunne yte forbedret pasientbehandling. I tillegg vil vi ved hjelp av våre studier opparbeide informasjon om hvorvidt FOI kan være et egnet utfallsmål på ledbetennelse i kliniske studier med behandling mot leddbetennelse. Mer spesifikt vil doktorgradsprosjektet bestå av fire delmål: 1) Å karakterisere leddbetennelsen ved håndartrose ved hjelp av FOI og vurdere hvorvidt funnene ved FOI samsvarer med hva man finner ved ultralyd, MR og klinisk undersøkelse. 2) Å analysere sammenhengene mellom FOI funn og smerte hos pasienter med håndartrose, og vurdere hvorvidt FOI samsvarer bedre med smerte sammenliknet med MR, ultralyd og klinisk undersøkelse. 3) Å sammenlikne karakteristika ved leddbetennelsen hos pasienter med ikke-erosiv håndartrose versus pasienter med den mer alvorlige erosive formen av håndartrose. 4) Å sammenlikne karakteristika ved leddbetennelsen hos pasienter med håndartrose versus pasienter med psoriasis-leddgikt for å vurdere hvorvidt de to sykdommene kan skilles ved hjelp av FOI. Dette er av betydning for å kunne bedre diagnostisere disse pasienten, og gi riktig behandling til de rette pasientene.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Håndartrose har høy forekomst i befolkningen og kan forårsake betydelig smerte og funksjonsnedsettelse. Betennelse i leddhinnen (synovitt) er vanlig ved denne tilstanden, og kan påvises ved hjelp av magnetresonanstomografi (MR) og ultralyd. Disse undersøkelsesmodalitetene har begrensninger som pris, tilgjengelighet og operatøravhengighet. I fremtidige randomiserte kontrollerte studier for utprøving av medikamenter rettet mot synovitt i håndartrose trengs det valide og kostnadseffektive utfallsmål. I Fluorescence Optical Imaging (FOI) brukes nær-infrarød stråling og en fluorescerende kontrastvæske til å undersøke mikrosirkulasjon omkring fingerledd som et mål på inflammatorisk aktivitet. Dette doktorgradsarbeidet undersøker reliabiliteten av tre ulike FOI scoringsmetoder i håndartrose og rheumatoid artritt (RA). Videre er validitieten av FOI-oppladning som mål på synovitt i håndartrose-pasienter undersøkt, med ultralyd og MR som referanse. Sammenheng mellom pasientrapporterte utfall som smerte og stivhet og FOI-oppladning har også blitt undersøkt.

Sammendrag

Dataene var samlet inn på begynnelsen av prosjektperioden. Det ble lagt plan for 3 artikler, og disse tre artiklene ble gjennomført som planlagt. Halvveis i prosjektperioden ble det gjennomført en informasjonskveld for deltagerene i studien, med informasjon om foreløpige resultat.

Resultater og virkninger

Reliabiliteten for scoring av FOI-oppladning med tre ulike metoder var moderat til god. FOI-oppladning var signifikant assosiert med grad av smerte på leddnivå. Ledd med økende grad av radiografisk artrose hadde mer FOI-oppladning enn normale ledd. FOI-oppladning viste forøvrig dårlig samsvar med ultralyd- og MR-definert synovitt. På bakgrunn av disse funnene er det uklart hva FOI-oppladning representerer i håndartrosepasienter. Vi konkluderer altså med at FOI er for upresis til å bli brukt spm et utfallsmål i fremtidige håndartrosestudier. Konsekvensen av dette er at vi har velger å ikke gjennomføre FOI på pasienter i oppfølgingsdata til NorHand-studien som nå er i gang, og heller fokusere på allerede validerte bildemodaliteter som rtg., MR og ultralyd. Merino-studien er snart i gang på Diakonhjemmet sykehus og Methotrexate skal prøves ut på pasienter med håndartrose. Basert på resultat fra mitt doktorgradsarbeide, vil vi ikke bruke FOI som et utfallsmål, da vi har sett at MR og ultralyd er mer presise modaliteter, som i tillegg gir opplysninger om strukturelle endringer.

Avhandling

avhandling (1) -��M -A4.pdf

Vitenskapelige publikasjoner og innsendte manuskript (siden oppstart)

Osteoarthritis and Cartilage Open
Arthritis Research and Therapy
Rheumatology

Prosjektleder

Øystein G. Bergmann Maugesten

Hovedveileder

Ida Kristin Haugen

Detaljer
Program
Forskning (2016)
Prosjektnavn
Fluorescens Optisk Bildediagnostikk ved Håndartrose
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Diakonhjemmet Sykehus, Revmatologisk avdeling
Beløp Bevilget
2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000, 2019: kr 730 000
Startdato
23.10.2017
Sluttdato
02.10.2020
Status
Avsluttet