Flyt + Fellesverket i frivillighetens år

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Nesten alle unge begynner på videregående skole, men det er fortsatt 19,5 prosent (SSB 2022) som ikke gjennomfører. Utdanning er avgjørende for mulighetene til å få seg jobb og bli en aktiv deltaker i fellesskapet. Kronprinsparets Fond har utviklet ungdomsprogrammet Flyt for å bidra til at flere unge gjennomfører videregående skole. Visjonen for Flyt er å bidra til å sette ungdom i stand til å gjennomføre videregående skole gjennom å styrke deres livsmestringsferdigheter. Flyt startet i 2019 i to kommuner og har nå vokst til omtrent 20 kommuner høsten 2022. Kommunene bidrar med lønnede Flyt-ledere. I Flyt samles tiendeklassinger på fritiden til aktiviteter, læring og vennskap. Flyt følger ungdommene over til videregående skole, for å sikre en overgang som er krevende for mange. Fellesverket ønsker å skape en trygg og gratis møteplass for ungdom, uavhengig av økonomisk og sosial status. Målet med dette prosjektet er at Kronprinsparets Fond og Røde Kors sammen utvikler og tester en ny modell av Flyt for frivilligheten. Modellen piloteres av Fellesverket i Drammen. Målet er en modell tilpasset frivillige organisasjoner som gjør at Flyt kan gjennomføres med lavere kostnader og økt frivillighet. På denne måten kan prosjektet bidra til at Flyt kan nå ut til enda flere unge.

Aktivitet/tiltak/metode

Flyt er et fritidsprogram som skal bidra til at flere unge blir i stand til å gjennomføre videregående opplæring. I løpet av ett år får ungdommene i Flyt 80 timer fordelt på 15 samlinger etter skolen og i helger med aktiviteter, måltider, kurs og veiledning. Det er frivillig og gratis å delta. Målgruppen er ungdom i tiendeklasse. En Flyt-gruppe har 25-30 ungdommer med ulike interesser, erfaringer og egenskaper. De som står i risiko for ikke å fullføre skolen prioriteres når plassene skal tildeles. Fellesverket Drammen og Kronprinsparets Fond vil presentere Flyt på utvalgte ungdomsskoler. Ungdommene blir oppfordret til å søke, og deltakerne velges ut i samarbeid med skolene. I tillegg til en lokal prosjektleder, er det tre faste Flyt-ledere. Flyt er utviklet av Kronprinsparets Fond, og gjennomføres de fleste steder i samarbeid med kommuner. Siden oppstarten i 2019 har drøyt 500 ungdommer deltatt i Flyt. Den største utfordringen for Flyt er finansiering av videre skalering. Nå ønsker Røde Kors i Drammen og Kronprinsparets Fond å teste en rimeligere gjennomføring av Flyt med frivillige ledere i Fellesverket, med mål om videre nasjonal skalering. Det er 100 timer innsats å være Flyt-leder, og muligens utfordrende å rekruttere kompetente frivillige til en så omfattende forpliktelse. I piloten testes en kompensasjon på 10 000 kr for faglig forberedelse, tid og forpliktelser. Av hensyn til de sårbare deltakerne er det nødvendig at lederne gjennomfører opplæring, har forståelse for et styrkebasert tankesett og forplikter seg til oppmøte. NOVA følger Flyt (2018-2026) og ser på langsiktige effekter, og Oslo Economics gjør en samfunnsøkonomisk analyse. Rapporten fra 2021 viser økt mestring, økt resiliens og økt motivasjon for skole. NOVA behandler alle data i forbindelse med forskningsprosjektet i tråd med regelverk. Røde Kors Drammen er ansvarlig for å ivareta deltakernes personvern og øvrige juridiske forpliktelser. Fondet har i tillegg etiske retningslinjer.

Antall deltakere

30

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Flytprogrammet er effektevaluert av velferdsforskningsinstituttet NOVA/OsloMet. Sluttrapporten for pilotfasen ble lansert i 2021, og viser signifikante utslag på effekt på delmålene i Flyt. Rapporten konkluderer med at Flyt har positiv effekt. Flyt gir økt mestringsopplevelse, bidrar til å redusere stressbelastninger, øker sosial kompetanse og gir veivalgskompetanse. I tillegg bidrar Flyt til et mer konstruktivt selvbilde, særlig ved at ungdommene blir bedre kjent med sine styrker. Ettersom de første kullene startet Flyt i 2019 går de nå i VG2, og vi vet ennå ikke om Flyt har effekt på hovedmålet om økt gjennomføring av videregående skole. Det vil først kunne måles i 2024. Flyt er satt sammen av tre dimensjoner. 1 Positiv aktivitet i fellesskap, innrettet for å redusere konsekvensene av ulikheter som sosioøkonomisk bakgrunn, manglende sosial støtte i nære relasjoner og en utsatt helsesituasjon. 2 Å styrke deltakernes personlige egenskaper, sosiale kompetanser og evne til målorientering. Dette er faktorer som kan henge sammen med evnen til å gjennomføre en utdanning. 3 Involvere foreldre, skoler og lokalsamfunn i et styrkebasert tenkesett. På den måten kan også Flyt gi positive synergieffekter i skole, dagligliv og den enkelte familie. Prosjektet vi søker støtte fra DAM til å gjennomføre, fokuserer på å utvikle en ny Flyt-modell som er tilpasset frivilligheten. Vi gjør ingen vesentlige endringer i innhold, men med prosjektstøtte vil vi finne nye måter å organisere Flyt på og undersøke om vi kan beholde effekten, redusere kostnadene og øke det frivillige bidraget. Prosjektmidlene sørger for at ressurspersoner hos Røde Kors og Kronprinsparets Fond kan samarbeide, gi veiledning til det lokale teamet, skrive manual for frivilligheten og dokumentere erfaringer fra piloten.

Plan for gjennomføring

Forprosjekt Inngått samarbeidsavtale og oppstart av praktisk planlegging. Gjennomført opplæring av aktuelle frivillige. Rekruttering av ungdommer påbegynt Prosjektet starter 1.oktober med forarbeid som uansett vil gjennomføres, Dam vil være med å støtte prosjektet i videre fase. Oktober:Oppstart av Flyt – Fellesverket Oktober:Erfaringsutveksling fra oppstart inkludert evaluering fra opplæring – Fellesverket og Fondet Oktober:Utsending av nullpunktsanalyse til Flyt-deltakerne – Fondet og Fellesverket Oktober-sept:Gjennomføring av Flyt-programmet – Fellesverket November:Workshop, vi bygger videre på Flyt-modellen for frivilligheten – Fondet og Fellesverket November:Faglig observasjon av frivilligteamet og veiledning – Fondet Desember:Besøk til Fellesverket for lokal observasjon. Særlig fokus på modellen – Fondet Februar:Evaluering med Flyt-lederne – Fondet og Fellesverket Mars:Seminar om nødvendige justeringer i samarbeidet og modellen for at Flyt skal fungere med frivilligheten. Basert på evalueringer med Flyt-lederne, lokal prosjektleder, forskningsresultater og ungdommenes innspill – Fondet Mars:Andre fellesverk i Norge inviteres til et digitalt møte for å presentere Flyt med Frivilligheten – Fellesverket og Fondet Mars:Fellesmøte om veien videre – Fellesverket og Fondet Mars:Ny manual foreligger – Fondet April:Signere nye samarbeidsavtaler med Fellesverkene og evt. andre som kan bruke samme Flyt-modell – Fondet April-juni:Justering av det pedagogiske materiellet – Fondet Mai og juni:Observere og identifisere hvordan Flyt-deltakerne bruker Fellesverket og deres relasjon til frivilligheten – Fondet og Fellesverket Juni:Presentasjon av sluttresultater – Fondet og Fellesverket Juni – oktober:Oppfølging av Flyt-deltakerne i Fellesverket og evt. andre frivillig-arenaer

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Flyt er et fritidstilbud for ungdom i tiende klasse. Kronprinsparets Fond ønsker å teste om Flyt kan være en av flere nøkler som kan bidra til å øke gjennomføring av videregående skole. Visjonen for Flyt er å bidra til å sette ungdom i stand til å gjennomføre videregående skole gjennom å styrke deres livsmestringsferdigheter. I Flyt samles ungdommene på fritiden til aktiviteter, læring og vennskap over ett år fra høsten i tiende klasse til starten av videregående. Røde Kors ønsker med Fellesverket å skape en trygg, gratis møteplass for ungdom, uavhengig av økonomisk og sosial status. Målet for Kronprinsparets Fond og Røde Kors med dette prosjektet har vært å sammen utvikle og teste en ny modell av Flyt for frivilligheten og pilotere modellen i Fellesverket i Drammen. Ønsket har vært å lage en modell av Flyt tilpasset frivillige organisasjoner, med lavere kostnader og økt frivillighet. Det er 100 timer innsats å være Flyt-leder. Av dette går 80 timer til gjennomføring sammen med ungdommer, og 20 timer til opplæring og forberedelser. I piloten testet vi en kompensasjon til lederne på 10 000 kr. I Drammen deltok 30 ungdommer med ulike interesser, erfaringer og egenskaper. De som står i risiko for ikke å fullføre skolen prioriteres når plassene tildeles. Flyt ble presentert på utvalgte ungdomsskoler, hvor ungdommene ble oppfordret til å søke, og deltakerne valgt ut i samarbeid med skolene. Det har vært en lokal prosjektleder, og tre faste Flyt-ledere.

Gjennomføring

Flyt ved Fellesverket i Drammen følger Flyt-«malen», men med færre samlinger og et kortere forløp. Årsaken er en hypotese om at de frivillige ikke ville forplikte seg for et helt år, slik som i ordinær Flyt. I etterkant ble vi enige om, av faglige grunner, å legge til en helgesamling fra ordinært forløp. Det har vært løpende dialog mellom partene, men lite behov for endringer, med unntak av den ekstra helgesamlingen. Målet med honoraret for Fellesverkets Flyt-ledere var å sikre at de ville forplikte seg til å stille opp hver gang og over tid for en særlig sårbar ungdomsgruppe. Men lederne oppgir nå at honoraret ikke hadde betydning for deres motivasjon og forpliktelse. De har følt en forpliktelse overfor ungdommene, et ønske om å være gode forbilder og stille opp for ungdommene, og de har blitt motivert av å se at de bidrar til endring. Større personlig ansvar og oppfattelsen av at Flyt er viktig, motiverer, og de opplever verdi av å få lederansvar og erfaring med å formidle til ungdom. Og at Flyt-oppdraget passer godt med pågående studier i pedagogikk og ungdomsarbeid. Ungdommer fra Flyt Drammen deltar i Ungdomspanelet for Flyt, som gir innspill til forbedringer.

Resultater og virkninger

Ungdommene sier at de har nytte av det de lærte i Flyt, særlig om håndtering av sosiale settinger, medmenneskelighet, selvregulering og sosialisering – og at de tar i bruk konkrete øvelser de lærte. Ungdommene mener at Flyt har ekstra verdi for de som ikke driver med andre aktiviteter, de som ikke trives på skolen og de som trenger et trygt miljø hvor de kan være seg selv. De fleste av ungdommene deltok ikke på Fellesverket før de ble med i Flyt, men mange deltar der nå. Flere har meldt seg på andre aktiviteter på Fellesverket. Noen sier at de er mer komfortable sosialt og nå ser Fellesverket som en del av fritiden. Flere har også meldt seg på andre aktiviteter på Fellesverket, og flere ble igjen etter at Flyt-samlingene var over. De 30 ungdommene føres på statistikken over unge som bruker Fellesverket. Flyt-lederne mener at de framover vil bruke erfaringene fra Flyt i studier, i andre roller som frivillig og at de opplever å kunne bidra til endring. Både ungdommer og ledere har hatt utbytte av Flyt, og det har bidratt til rekruttering til Fellesverket. Dette gjør at vi ønsker å videreføre satsingen og spre til flere Fellesverk.

Prosjektleder

Mawra Mahmood

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Flyt + Fellesverket i frivillighetens år
Organisasjon
Norges Røde Kors
Org.ledd
Stiftelsen Kronprinsparets Fond
Beløp Bevilget
2022: kr 165 000, 2023: kr 115 000
Startdato
27.11.2022
Sluttdato
01.10.2023
Status
Avsluttet