Fysisk trening og psykisk helse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Rusavhengige har høy forekomst av psykiske og fysiske lidelser, og en forventet lav levealder. I studier ved NTNU/Klinikk for Rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital har en evaluert nøkkelfaktorer for fysisk helse hos ruspasienter sammenlignet med friske, og i tillegg målt effekt og gjennomførbarhet av vitenskapelige anerkjente treningsmetoder. Resultatene viser at deres fysiske helse er sammenlignbar med å være 20-30 år eldre enn faktisk alder. Dette setter dem i høyrisikogruppen for å utvikle potensielt livstruende sykdommer som hjerte- og karsykdom, ulike former for kreft, høyt blodtrykk, diabetes type II og tidlig død. Samtidig viser studiene at effektiv treningsbehandling (høy intensitets utholdenhetstrening og maksimal styrketrening) er gjennomførbart i klinikk, og at denne strukturerte treningen bedret pasientenes fysiske helse til et nivå på linje med normalbefolkningen i løpet av en behandlingsperiode på tre måneder. I tillegg viser litteraturen at fysisk aktivitet har positiv effekt på angst og depresjon, noe pasientgruppen i stor grad er plaget med. Med dette som bakgrunn ble strukturert trening med høy intensitet, i januar 2017, innført som en obligatorisk del av behandlingsprogrammet for døgnpasienter ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital. Så langt vi vet er dette første gang trening forankret i vitenskapelige anerkjente treningsmetoder er en del av ordinær rusbehandling. Som et resultat av denne kunnskapen vil det nå være naturlig å sette søkelyset på hvilken grad psykiske helse og livsmestring påvirkes av effektiv strukturert treningsbehandling. Vi ønsker i første del av forskningsprosjektet å dokumentere hvilken langtidseffekt strukturert fysisk trening med høy intensitet har på psykisk symptomtrykk (angst og depresjon) og livsmestring. Innen livsmestring ønsker vi å se på bl.a. tilbakefall til rus, evnen til å stå i jobb eller gjennomføre skole, utvikling av rusfrie sosiale nettverk, økonomi etc.) Vi er opptatt av at pasientene får mulighet til å fortsette treningen etter endt behandling. Det er per i dag ikke noe systematisk tilbud om oppfølging fra kommunene/primærhelsetjenesten når det gjelder trening som har en dokumentert positiv effekt på helsen. Her vil vi i samarbeid med Trondheim kommune tilby en videreføring av treningsbehandlingen over en 12 mnd. oppfølgingsperiode. I andre del av prosjektet ønsker vi å se nærmere på klinisk utfall på ulike treningsbelastninger og deres effekt på fysisk helse. Sett i lys av ruspasientenes dårlige fysiske helse er det grunn til å forvente samme treningsfremgang av lav og høy treningsbelastning (færre intervaller/løft) i en innledende periode, noe som støttes av tidligere funn hos friske. Nytteverdien vil potensielt være å motivere flere til å trene ved å kunne tilby samme fremgang med halve arbeidet, og gjøre det lettere å gjennomføre og således påvirke mestringsfølelsen i tillegg til å bedre helsen.

Sluttrapport

Vitenskapelige publikasjoner og innsendte manuskript (siden oppstart)

BMJ Open

Prosjektleder

Henrik Loe

Hovedveileder

Ulrik Wisløff

Detaljer
Program
Forskning (2018)
Prosjektnavn
Fysisk trening og psykisk helse
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
St. Olavs hospital, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
Beløp Bevilget
2019: kr 865 000, 2020: kr 895 000, 2021: kr 919 000
Startdato
31.05.2019
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring