Hørselstap i minoritetsspråklige hjem

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet

I 2006 fikk Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og Nedre Gausen kompetansesenter innvilget midler fra Helse og Rehabilitering om utvikling av en InformasjonsDVD for foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn som har hørselshemmede barn. Prosjektets tittel var “Når barnet har nedsatt hørsel” og ble avsluttet i mai 2009. DVD-en som er utviklet skal bidra til å gjøre aktuell informasjon om det norske samfunnet og den norske skolehverdagen lett tilgjengelig for denne brukergruppen. I DVD-en møter vi tre jenter med ulik grad av hørselstap og deres foreldre, og filmen beskriver familienes opplevelse av å ha et hørselshemmet barn.Allerede før DVD-en er lansert, har vi mottatt meldinger fra forskjellige fagmiljøer om at denne vil dekke et opplevd behov i forbindelse med veiledningen til foreldre med barn med nedsatt hørsel. Aspekter vedrørende hørselshemming blant etniske minoriteter er per dags dato lite dokumentert, og av den grunn er det viktig at det informasjonsmaterialet som eksisterer når et så bredt nettverk som mulig rundt også disse familiene.

I forlengelsen av det opprinnelige prosjektet ønsker Nedre Gausen derfor å oversette DVD-en til talt engelsk, somalisk og kurdisk, arrangere to konferanser (en for fagpersoner og en for foreldregruppen) samt utarbeide en artikkelsamling med fokus på det faglige stoffet som blir presentert på konferansene. Tilbakemeldinger fra både brukergruppen og fagpersoner tilsier at dette er en viktig videreføring av InformasjonsDVD-prosjektet. Grunnet senterets økonomiske situasjon er eneste mulighet å få iverksatt oppfølgingsprosjektet å få tilført eksterne prosjektmidler.

2. Prosjektets målsetting

1) Å videreformidle informasjonen til en større andel av brukergruppen ved å oversette DVD-en “Når barnet har nedsatt hørsel” til talt engelsk, somalisk og kurdisk.

2) Ved å arrangere til sammen to konferanser vil vi sikre en god lansering av DVD-en, i tillegg til å presentere og innhente ytterligere faglig informasjon om den aktuelle brukergruppen.

3) Utarbeide en artikkelsamling skrevet av representanter for brukergruppen og fagpersoner.


3. Prosjektets målgruppe

– Foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn som har hørselshemmede barn

– Fagpersoner som lærere, rektorer, PPT, hørselssentraler, sosialkontor, barnevern og innvandrerkontor.

– Interesseorganisasjoner:

Hørselshemmedes Landsforbund, Norges Døveforbund og innvandrerorganisasjoner.

– Universitet og høyskoler ved å gi innspill til forskningsmiljøer om sentrale temaer for forskning.


4. Prosjektets betydning
Arbeidet med DVD-en “Når barnet har nedsatt hørsel” har gitt Nedre Gausen kompetansesenter verdifull innsikt i betydningen av god og tilrettelagt informasjon både til og om brukergruppen. En viktig nytteverdi ved videreføringen av prosjektet er at dette muliggjør at foreldregruppen kan skape seg et nettverk bestående av andre foreldre som har hørselshemmede barn, i tillegg til å få økt kunnskap om faktorer som kan styrke skole-hjem-samarbeidet. Både fagkonferansene og artikkelsamlingen bidrar til oppdatert og dagsaktuell informasjon som fagfeltet sees å ha behov for. I tillegg vil prosjektet bidra til økt interesse for videre forskning om tematikken ved å samarbeide med relevante aktører fra universitet- og høyskolesektoren, i forbindelse med

både konferansene og artikkelsamlingen.5. Framdriftsplan
2010:
Januar/ t.o.m. juni: Møter i prosjektgruppa, oversette DVD-en til tre talte språk, distribusjon av DVD-en, markedsføring av konferanse og artikkelsamling, invitere foredragsholdere.

Juli/ t.o.m. desember: Møter i prosjektgruppa, praktiske forberedelser til konferansene, utarbeidelse av program, forberedelser til artikkelsamling, avholde konferanser.

2011:
Januar/ t.o.m. juni: Møter i prosjektgruppa, koordinering av arbeid med artikkelsamling, trykking og utgivelse av artikkelsamling, markedsføring og distribusjon, innlevering av sluttrapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0380.pdf

Sluttrapportsammendrag

 • Bakgrunn: I 2006 fikk Nedre Gausen kompetansesenter via HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) innvilget midler fra Extrastiftelsen til utvikling av en informasjonsDVD for foreldre med minoritetsbakgrunn som har barn med hørselstap. Prosjektet fikk tittelen Når barnet har nedsatt hørsel og ble avsluttet i mai 2009. I januar 2010 startet oppfølgingsprosjektet Hørselstap i minoritetsspråklige hjem hvor DVD-en har blitt oversatt til flere talte språk, det har blitt arrangert brukersamlinger og en fagkonferanse, i tillegg til en konferanserapport.
  Målsettinger: Målsettinger i prosjektet har vært:
 • Å videreformidle informasjon til en større andel av brukergruppen ved å oversette DVD-en Når barnet har nedsatt hørsel til talt engelsk, somali og kurdisk.
 • Å arrangere brukersamlinger og en fagkonferanse for å sikre en god lansering av DVD-en, i tillegg til å innhente ytterligere faglig informasjon om den aktuelle brukergruppen.
 • Å utarbeide en artikkelsamling med utgangspunkt i fagkonferansen.
  Gjennomføring: Dette har vært et omfattende prosjekt som har involvert samarbeid med mange aktører. Oversettelsen av DVD-en til tre nye talte språk ble effektivt gjennomført ved at nettverk fra forrige produksjon ble benyttet. De tre brukersamlingene ble arrangert i Stavanger, Trondheim og Oslo, og kompetanse-sentrene i de aktuelle regionene bidro med helt essensiell hjelp for gjennomføring av samlingene. Fagkonferansen ble planlagt og gjennomført i samarbeid med Høgskolen i Buskerud, i tillegg til at mange fra senteret bidro med både praktisk og faglig tilrettelegging. Konferanserapporten inneholder oppsummeringer fra fagkonferansen, og mange av foreleserne har bidratt med skriftlige bidrag til rapporten.
  Resultat: Prosjektet har hatt gode leveranser og bidratt til økt kompetanse om aktuelle problemstillinger knyttet til etniske minoriteter og hørselstap/nedsatt funksjonsevne.
  Videre planer: I januar 2012 starter senteret opp med et oppfølgingsprosjekt som også blir finansiert av Extrastiftelsen via HLF. Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra brukersamlingene og fagkonferansen er det spesielt noen temaområder som vil bli vektlagt (som barneoppdragelse, bruk av tolk, nettverksbygging og syn på handikap). Oppfølgingsprosjektet skal resultere i en ny DVD, gjennomføring av brukersamlinger, fagkonferanse og artikkelsamling.
Prosjektleder/forsker

Elisabeth Nilsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Hørselstap i minoritetsspråklige hjem
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Nedre Gausen kompetansesenter
Beløp Bevilget
2010: kr 450 000, 2011: kr 225 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet