Mekkegruppe for unge m/funksjonshemmning

I samarbeid med

Søknadssammendrag

BAKGRUNN

Jeg har som ansatt i habiliteringstjenesten for voksne (habv) de siste 8 årene arbeidet med forebyggende tiltak og aktivitetstilbud for unge mennesker med funksjonshemming. Årsaken til at jeg har arbeidet med denne gruppen er at de ofte faller utenfor normalt arbeidsliv og ikke deltar i ordinære aktivitetstilbud. Tidligere har jeg startet opp og drevet en musikkgruppe for ungdom med Asperger syndrom og ADHD i samarbeid med Arendal kommune.

Habv har nå flyttet til nye lokaler i utkanten av Arendal. De nye lokalene rommer en stor dobbel garasje og et tilstøtende verksted. Lokalene er svært godt egnet for å med enkle midler kunne gjøres om til verksted/tilholdssted for en «mekkegruppe». I mitt daglige arbeid på habv er jeg i kontakt med flere unge mennesker med funksjonshemming som har etterspurt et slikt tilbud. Noen av ungdommene har egen bil og sertifikat og er svært interessert i mekanikk, elektonikk og karosseriarbeid. Autismeforeningen i Aust-Agder og Arendal kommune har også etterspurt et slikt tilbud for ungdom.

MÅLSETTING

Hovedmål:
Skape et sted der unge mennesker med funksjonshemming og felles interesse for motor kan møtes og delta i et inkluderende og trygt miljø som gir følelse av mestring.

Delmål:
Benytte seg av habv sine lokaler på kveldstid, knytte kontakter med brukerorganisasjoner i Aust-Agder og evt. andre lignende prosjekter i nabofylkene. Synliggjøre behovet for tilrettelagte aktivitetstilbud for unge mennesker med funksjonshemming og hvordan dette i samarbeid med kommunen kan startes opp og drives. Inspirere andre tilå søke milder og starte opp andre prosjekter i Aust-Agder.

MÅLGRUPPE

Unge mennesker med Asperger syndrom, ADHD, FAS, Ervervet hodeskade og lettere utviklingshemmning som allerede er i kontakt med habv og har interesse for motor.

BETYDNING/RESULTAT

Den interessen som målgruppa allerede har for motor og det behovet som er meldt fra ungdommen, brukerorganisasjoner og kommunen vil gjøre at habv ikke vil ha noe problem med å rekruttere deltagere til «mekkegruppa»

Det er viktig at spesialisthelsetjenesten i samarbeid med brukerorganisasjoner og kommune setter behovet for tilrettelagte aktivitetstilbud for ungdom i denne målgruppa på dagsordenen. Det forventes å utveksle erfaringer og informasjon med lignende tilbud i nabofylkene og samtidig inspirere andre i Aust-Agder til å søke midler og starte opp prosjekter. Habv vil også tilby å kunne holde forelesninger om hvordan en går frem for å starte opp slike aktivitetstilbud.

Det viktigste resultatet av å starte opp et slikt aktivitetstilbud vil være hvis målgruppa får en følelse av mestring og sosial inkludering i et tilrettelagt trygt miljø med felles interesser. Forhåpentligvis vil også noen av ungdommene knytte sosiale kontakter også utenfor «mekkegruppa».

FREMDRIFTSPLAN

* Søke midler fra Helse- og rehabilitering via Autismeforeningen i Aust-

Agder vår/sommer 2009.

* Innkjøp av verkstedmateriell, sette istand verkstedet og garasjen, rekruttere deltakere i samarbeid med brukerorganisasjonene, etablere samarbeid med kommunen(e), søke om støttekontaktmidler for deltakerene for å på sikt kunne bruke disse midlene til lønn for en leder for «mekkegruppa». Høst 2009.

* Oppstart av «mekkegruppa»; Januar 2010.

* Halvtidsevaluering av prosjektet sommer 2010.

* Evaluering av prosjektet Desember 2010.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0646.pdf

Sluttrapportsammendrag

Avsluttende prosjektrapport og budsjett for Mekkegruppe for ungdom i Aust-Agder 2010 og 2011
Prosjektet «mekkegruppe for ungdom» ble avsluttet 30.06.10. Vedlagt følger en kort rapport/oppsummering av erfaringene fra prosjektet og et endelig budsjett. All økonomi har gått via regnskapsavdelingen på Sørlandet Sykehus. Mekkegruppa, raskt omdøpt til «Mekken» startet opp 01.09.10. Gruppa bestod av 5 ung menn med ulike funksjonshemminger. Felles for dem er at de hadde kontakt med avd. for voksenhabilitering (havo) fra før, og at de har felles interesse for mekanikk og bil.»Mekken» holdt til i Garasjen på området til havo og møttes hver mandag fra kl. 18-21. Det ble ansatt en pensjonert bilmekaniker på prosjektmidler som sammen med undertegnede ledet gruppa på mandagskveldene. Dette har vært svært populært. I tillegg til mekking har vi også holdt på med sveising av rust og lakkering. Noen av deltakerne har også egen bil som de har hatt mulighet til å ta med seg å jobbe på. 24.03.11 dro vi samlet på tur til Oslo og så «Top Gear Live» (motorshow) i Oslo spektrum. Vi kjørte dit felles i en gammel minibuss vi kan få låne gratis av psykiatrisk avdeling som holder til i nærheten. Turen var svært vellykket. Resten av våren fortsatte med mekking i og utenfor garasjen frem til avslutninga av prosjektet 30.06.11. To av deltakerne har nå fast varig tilrettelagt arbeid i bilbransjen. En av deltakere er på avklaringskurs i regi av NAV på verksted, en er utplassert på storbilskole med ordinært arbeid som målsetting, mens en deltager er uføretrygdet.
Avsluttende kommentar/oppsummering
Slik undertegnede har vurdert prosjektet kunne det vært jobbet mer med å implementere prosjektet i kommunen for videreføring etter avsluttet prosjektperiode. Dette lot seg ikke gjøre da det ikke fantes lokaler tilgjengelig i kommunen med verkstedlokaliteter. Avd. for voksenhabilitering sine lokaler skal i løpet av 2012/2013 bygges om til møterom. Hadde lokalitetene vært til stede ville muligens lønn til prosjektansatt bilmekaniker kunne vært dekket av støttekontaktmidler fra kommunen. Avdeling for voksenhabilitering ønsker å takke helse- og rehabilitering og autismeforeningen i Norge v/Åse Gårder for støtte til prosjektet som slik undertegnede vurderer det har vært svært vellykket.

Prosjektleder/forsker

Aleksander Lydersen

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Mekkegruppe for unge m/funksjonshemmning
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Org.ledd
Habiliteringstjenesten for voksne i Aust-Agder/Arendal kommune
Beløp Bevilget
2010: kr 80 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
30.06.2011
Status
Avsluttet