Nettverksbygging i Øst-Finnmark

I samarbeid med

Søknadssammendrag

BAKGRUNN:
? Finnmark er et fylke med store avstander og spredt bebyggelse.

Fagmiljøet i primærhelsetjenesten er i enkelte

kommuner lite og ustabilt, spesielt utskifting av leger er stor. Dette går utover kronikergruppene fordi stabiliteten uteblir.
? Helsedirektoratet, med rapporten: ?Skapes helse, skapes velferd ?helse systemets rolle i det norske samfunnet?

viser at så mange som 265 000 har diabetes i Norge i dag (25 000 har type1, 120 000 har type 2 og så mange som 120 00 har udiagnostisert diabetes).

Økningen i forhold til diabetes skaper en rekke utfordringer.

Behovet for hjelp i helsetjenesten vil øke i årene som kommer, spesielt når et av tiltakene vil være at fast legene skal analysere blodsukker hvert 2. til 3. år

hos alle personer med økt risiko for diabetes.
? Det påpekes og i rapporten at? helsetjenesten ikke har hatt overordnede strategier for å finne personer med høy risiko for å utvikle diabetes?.
? Systematisk opplæring av kronikerne i hvordan det er å leve med/mestre sin sykdom er nesten fraværende og opplæring i bruk av medikamenter og

hjelpemidler er mangelfull.
? Pasientrettighetsloven gir pasienter en del rettigheter som helsevesen og helsepersonell skal oppfylle.

Det skal være samarbeid mellom pasient og aktuelle helsetilbud. (både i henhold til Kommunehelsetjenesteloven og Spesialsisthelsetjenesteloven, men også Helsepersonelloven). Pasientene skal ha opplæring og informasjon ut i fra eget behov og forutsetning. (Om nødvendig skal det i enkelte tilfeller utarbeides individuelle planer.)
? Kronikergruppene utsettes for unødvendig ekstraarbeid og på enkelte småsteder finnes det i tillegg ikke organiserte kronikergrupper der de kan skaffe seg relevant informasjon.
? Nedslagsfeltet for prosjektet er Øst-Finnmark med kommunene: Gamvik, Lebesby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Vadsø, Tana, Nesseby og Sør-Varanger.
? Kirkenes sykehus (spesialisthelsetjenesten) med LMS senteret og de lokale kronikergruppene i Sør-Varanger vil være spydspisser i prosjektet.
? Kirkenes Sykehus m/LMS har i flere år drevet med opplæring av kronikergrupper og innehar en god kompetanse på dette området.
? Kirkenes Legesenter innehar og en god kompetanse som det kan trekkes veksler på ? men som også trenger faglig påfyll.
? Kronikergruppene (NDF, LHL, NRF og NAAF) finnes på stedet (Kirkenes) og vil være samarbeidspartnere.


MÅLSETTING:
? Nettverksbygging og faglig utvikling både for brukerne og helsepersonell.
? Sikre stabil og overlevering av relevant kunnskap.
? Øke samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
? Nettverksbygging innenfor kronikergruppene ( NDF, NRF, NAAF og LHL)


? Nettverksbygging innenfor helsevesenet
o Primærhelsetjeneste/spesialist
o Helsesekretærer/sykepleiere/hjemmebasert omsorg/ hjelpepleiere

MÅLGRUPPE:
? Ulike kronikergrupper, i utgangspunktet målgruppene NDF, LHL, NRF og NAAF
? Personell i primærhelsetjenesten.

VERDIEN AV PROSJEKTET FOR MÅLGRUPPA:
? Mestring av egen sykdom: det å treffe andre og erfaringsutveksling gir kunnskap og trygghet
? Helsepersonell ute i kommunene får et større fagmiljø som de kan trekke veksler på.


RESULTAT
? Kompetanseheving blant helsepersonell ute i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.
? Kompetanseheving hos kronikergruppene om egen sykdom.
Munne ut i en årlig faglig kunnskapsformidlingskonferanse både for kronikergruppene og for helsevesenet.

Dette krever at vi får økonomien på plass. Jfr plenums tema på Nettverkskonferansen.

ERFARING
? HELSEPERSONELLL- oppdatering av kunnskap.
? KRONIKERGRUPPA- kunnskap og mestring av egen sykdom
? MØTEPUNKT mellom kronikere og helsepersonell for overføring av kunnskap og erfaring


FREMDRIFTSPLAN
Des 2008/jan 2009 Forarbeid til gjennomføring av besøksrunde
Januar/februar/mars 2009: Gjennomføring del A.
Mars/April: Mellom del A og del B vil det jobbes

med

bearbeiding av informasjon og laging av materiell som vil foregå med videokonferanser/ fysisk møte.
Mai/Juni: Del B- Nettverkskonferanse i Kirkenes.

Fagpersoner fra
Helse Nord og Helse Finnmark.


August/september

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0293.pdf

Sluttrapportsammendrag

  • Sammendrag
    Det har vært veldig spennende å jobbe med dette. Nye kontakter og samarbeidskonstellasjonene ble ikke nødvendigvis slik prosjektleder tenkte de skulle bli. Men det har vært utrolig nyttig og lærerikt, og det er et stort ønske om å få dette til å fungere videre.

  • Prosjektet har vært gjennomført stort sett etter planen. Noen tidsforskyvninger har det vært som følge av mulighetene til å treffe aktuelle samarbeidspartnere og få tak i forelesere.
  • Møter i styringsgruppen har vært avholdt, men med noe varierende oppmøte. Mye kommunikasjon har foregått på mail
  • Det har vært nyttig for flere parter med denne besøksrunden. En del kontakter er knyttet og samarbeid på tvers av nivåene er opprettet. To kommuner er interessert i samarbeid om pasientgrupper som; overvekt, kols og diabetes.
  • “For å oppsummere kan vi si at vi som brukerorganisasjon burde vært mer deltakende i prosjektet, under planlegging og gjennomføring.”
  • Ønskelig få beholde resterende prosjektmidler til videreutvikling av tilbud til disse gruppene.
Prosjektleder/forsker

Lillian Dahlseng

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Nettverksbygging i Øst-Finnmark
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2009: kr 710 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet