Økt mestring ved demens – kognitiv rehabilitering

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det forventes en stor økning i antallet personer med demens i Norge. Dette vil medføre utfordringer for kommunene og behov for gode og kostnadseffektive tilbud i demensomsorgen. Økende vansker med å utføre dagliglivets aktiviteter (ADL) er et sentralt symptom ved demens, og dette medfører et stadig økende hjelpebehov. Rehabiliterings-intervensjoner som øker mestring og selvhjulpenhet hos personer med demens, kan ha stor betydning både for livskvalitet og muligheten til å klare seg hjemme. De kan også bidra til å lette pårørendes omsorgsbyrde, og redusere og utsette behov for offentlig hjelp.

Målsetting for prosjektet

Målet er å prøve ut en ny metode for oppfølging av personer med demens. Metoden har vist effekt i Storbritannina. Utprøvingen vil gi oss erfaringer som kan brukes til å tilpasse metoden til norske forhold både når det gjelder kulturelle forhold og organisering av helse- og omsorgstjenester.

Målgruppe

Primærmålgruppen er personer med mild til moderat grad av demens

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

32

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet er en pilot med utprøving av en metode for kognitiv rehabilitering som et utviklet i Storbritannia. Hovedmålet er å samle erfaringer for å tilpasse metoden til norske forhold, både til måten vår helsetjeneste er organisert på og til norsk kultur. Piloten retter seg mot helsepersonell som jobber med oppfølging av personer med demens i norske kommuner. Disse skal få opplæring i metoden og prøve den ut med personer med demens som de allerede følger opp. Metoden kognitiv rehabilitering er en praktisk, personsentrert og løsningsorientert tilnærming for å støtte personer med demens i å leve så godt som mulig med demenssykdommen. Målet er økt mestring og bedret fungering i ADL. Metoden gjennomføres som en tidsavgrenset intervensjon og retter seg mot personens individuelle mål. Personen bestemmer selv ett til to mål ut fra hvilke aktivitetsutfordringer han/hun selv opplever i hverdagen. Helsepersonell følger opp personen en gang i uken i seks uker. De gir da støtte i å prøve ut ulike rehabiliteringsstrategier som er relevante for å nå målene og for å mestre de utfordrende aktivitetene i hverdagen. Personer med demens som bor sammen med pårørende kan ha god støtte av disse, men pårørende er ikke en forutsetning for å lykkes.

Fremdriftsplan for prosjektet

Høst 2022: Opplæring av helsepersonell, rekruttering av deltakere og igangsetting av utprøving av metoden. Vår 2023: Fortsettelse av utprøving. Høst 2023: Avslutning av utprøving. Innsamling av erfaringer Vår 2024: Bearbeiding av erfaringer og tilpassing av metoden til norske forhold. Rapportering.

Prosjektleder

Mona Michelet

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Økt mestring ved demens – kognitiv rehabilitering
Organisasjon
Hjernerådet
Org.ledd
Nasjonalt senter for aldring og helse i samarbeid med 4 pilotkommuner
Beløp Bevilget
2022: kr 577 000, 2023: kr 523 000
Startdato
15.08.2022
Sluttdato
15.08.2024
Status
Under gjennomføring