Sosialt nettverk, kultur og fritid

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn for prosjektet

Personer med psykisk utviklingshemning er mer sårbare for å utvikle psykiske lidelser enn mange andre grupper. Blant sårbarhetsfaktorene finner vi blant annet sosial ensomhet og manglende intergrering og tilgang på kulturelle opplevelser og fritidsaktiviteter.

Formålet med det planlagte kurset er å

legge til rette for og være pådriver for at det offentlige skal kunne ta sitt ansvar og jobbe godt og målrettet videre med tema sosiale nettverk, kultur og fritid for personer med utviklingshemning. Ved å fokusere på vellykkede eksempler på frivillige organisasjoners betydning innenfor disse tema, kan opplæringen også bidra til å stimulere tjenesteytere til å ta initiativ til og følge opp frivillige organisasjoners innsats for denne målgruppen.


2. Prosjektets målsetting

Tilby kursmoduler for ansatte som jobber i bo- og omsorgstjenester, for å bidra til økt kompetanse og fokus på sosiale nettverk, kultur og fritid, slik at livskvalitet økes og psykiske vansker forebygges hos personer med utviklingshemning.

» Kursmodulene skal være gratis for den enkelte og kommunene
» Modulene skal være attraktive og oppleves som nyttige og engasjerende både for arbeidstaker og arbeidsgiver
» Innholdet skal bidra til at tjenesteytere kan gjøre en bedre innsats for personer med utviklingshemning.
» Modulene skal kunne tas som et selvstendig nettbasert kurs, eller inngå i kompetansehevende løsninger hvor man kombinerer det nettbaserte kurset med gruppeveiledning og kollokvier.

Vi har allerede erfaring med å lage E-læringskurs om utviklingshemning for allmennleger i samarbeid med Norsk legeforening , en erfaring som vil komme til nytte i dette prosjektet.

3. Prosjektets målgruppe

Ansatte som arbeider for utviklingshemmede, særlig de som jobber nærmest brukerne, og som har daglig kontakt med personer med utviklingshemning. Dette innebærer at de aller fleste kursdeltagerne som tar kurset er ufaglærte. Det er disse som har mest kontakt med utviklingshemmede, men som likevel sjeldent får mulighet til å delta på ordinære kurs. Kvaliteten på kurset vil være såpass høy at det også vil være egnet og attraktivt for ansatte med høgskoleutdanning.

Kurset vil også være aktuelt for ansatte i skoleverket, støttekontakter, avlastere, ansatte ved dagsenter, kommunale saksbehandlere og andre som jobber for personer med utviklingshemning.

4. Prosjektets betydning

Mange personer med utviklingshemning opplever sosial isolasjon og mangelfull deltakelse i kulturelle- og fritidsaktiviteter. Gjennom kurset vil tjenesteytere på ulike arenaer oppnå økt innsikt i hvordan man kan tilrettelegge slik at aktiviteter og nettverk som er tilgjengelige for folk flest, også blir det for utviklingshemmede. Det legges vekt på å bringe inn eksempler som kan stimulere til kreativitet og målrettet innsats.

5. Framdriftsplan

Fase 1
1. februar 2009 ? 1. mai 2009
Etablere og konsolidere prosjektgruppe/redaksjonsgruppe og referansegruppe
Utarbeide detaljert plan for hvilke moduler/kapitler kursene skal bestå av
Invitere fagpersoner til å skrive innholdet i modulene/kapitlene
Utarbeide pedagogiske rammer for bruk av kursmaterialet

Fase 2
2.mai 2009 ? 1. mars 2010
Skrive de aktuelle moduler/kapitler, utkast ferdig til 1. oktober 2009
Utarbeide og redigere videoinnholdet til nettsidene

Fase 3
2. mars 2010 ? 1. mai 2010
Integrere tekst og videomateriale i internettløsning
Ferdigstille modulene/kapitlene
Lansere og markedsføre nettopplæringskursene

Fase 4
2. mai 2010 ? 1. oktober 2010
Evaluere kursdeltagernes erfaringer med kursene
Evaluere kommunenes erfaringer med kursene
Justere innhold på bakgrunn av erfaringer


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0427.pdf

Prosjektleder/forsker

Jarle Eknes

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Sosialt nettverk, kultur og fritid
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Stiftelsen SOR (Samordningsrådet for arbeid for personer med utviklingshemning)
Beløp Bevilget
2009: kr 370 000, 2010: kr 360 000
Startdato
01.02.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet