Støyplage og lydkvalitet i bolig.

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det er et økonomisk press for å gjøre boliger mindre, og redusere lydkvalitetskrav. Hørselshemmede rammes spesielt da støy gjør det vanskelig å skjønne hva folk sier, forstyrrer mediebruk mm. Nå da mange er avhengig av hjemmekontor, har lydkvaliteten i bolig blitt enda viktigere. Både med hensyn til krav hørselshemmede har for å kunne arbeide effektivt på hjemmekontoret, samt at dette kan ha ført til at flere hørselshemmede har bekymret seg for at de forstyrrer naboer. HLF ønsker mer informasjon om betydning av lydkvalitet i bolig, og hvordan bedre forholdene for hørselshemmede.

Målsetting for prosjektet

Gjøre HLF bedre egnet til å bidra til å kunne stille krav til lokale og nasjonale myndigheter (inkl Standard Norge) når det gjelder hørselshemmedes behov til lydkvalitet i bolig. Utvikle veileder som gir hørselshemmede råd til hvordan de kan bedre lydkvaliteten i egen bolig.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er hørselshemmede. Hovedsakelig de over 18 år, som har mulighet til å påvirke lydkvalitet i bolig.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

63000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Aktivitet 1: Kartlegging av bokvalitetens betydning for hørselshemmede. Foreta en internasjonal litteraturstudie knyttet til sammenhengen mellom lydkvalitet i bolig og hørselshemmedes livskvalitet. Aktivitet 2: Kartlegge bokvalitet og lydkvalitet i Norske boliger. Aktivitet 3: Kartlegge hørselshemmede i Norges utfordringer knyttet til lydkvalitet i egen bolig, og hva som er gjort for å bedre forholdene. Del 3.1: Spørreundersøkelse blant hørselshemmede i Norge. Del 3.2: Intervjuer av hørselshemmede som har utført utbedringer av lydkvaliteten av egen bolig. Aktivitet 4: Workshop for å diskutere resultatene fra aktivitet 1-3, samt diskutere mulige råd som kan gis til hørselshemmede knyttet til utbedringer av egen bolig. Aktivitet 5: Rapportering og formidling. Det vil utarbeides en skriftlig rapport basert på prosjektets resultater. Det vil også utvikles formidlings materiale, rettet mot offentlige/lokale myndigheter og hørselshemmede. Aktivitet 6: Utarbeide Veileder for hvordan lydkvalitet i hørselshemmedes bolig kan utbedres.

Fremdriftsplan for prosjektet

Den internasjonale kartleggingen (aktivitet 1) blir utført 3/4 kv. 2021. Analyser av lydkvaliteten og plager (aktivitet 2) vil bli utført 4 kv. 2021- 1 kv. 2022. Spørreundersøkelsen og intervjuet vil bli utført 2 kv. i 2022. Analysering av spørreundersøkelsen blir utført 2-3 kv. 2022. Workshopen avholdes 4 kv. 2022. Avrapportering og formidling av resultater fra prosjektet skjer 1 kv. 2023. Veilederen blir klar sommeren 2023.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsettingen for prosjektet var å gjøre HLF bedre i stand til å kunne stille krav til lokale og nasjonale myndigheter når det gjelder hørselshemmedes behov til lydkvalitet i bolig. På bakgrunn av prosjektet vil HLF lage en Veileder/guide til sine medlemmer med råd og tips mhp tilpasning av lydmiljøet i boligen. Målgruppen for prosjektet er både offentlige/lokale myndigheter, og hørselshemmede. I Norge er det flere hundre tusen innbyggere som sliter med hørselsproblemer, andelen i befolkningen med hørselsproblemer øker med alderen. I og med at befolkningen i Norge lever lengre, er det forventet at andelen med hørselsproblemer vil holde seg stabil eller vokse. Det er viktig å tilrettelegge for at nye og eksister¬ende boliger i Norge er best mulig utformet for å redusere problemene som dårlig hørsel medfører. Kravet om universell utforming tilsier at boliger skal være tilpasset hørselshemmedes behov.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vurdering av i hvilken grad effektmålene blir nådd vil kreve mer tid å vurdere. Det vil for eksempel ta flere år å få inn eventuelle endringer inn i byggeforskrifter, og se virkningen av dette på nye boliger. Men forhåpentligvis vil Veilederen mm gi hørselshemmede mer kunnskap om hva som kan gjøres for å bedre lydkvaliteten i boligen, utover bruk av tekniske hjelpemidler. Det ble innhentet ny kunnskap som HLF kan benytte for å gjøre Direktoratet for byggkvalitet og bygg/anleggsbransjen mer beviste på hørselshemmedes utfordringer, og at mange allerede opplever problemer med at bakgrunnsstøy i boligen påvirker tale-/lydforståelsen (særlig i boliger med åpne løsninger).

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

63000

Prosjektgjennomføring/Metode

Det ble utført en litteraturstudie, kartlegging av lydkvalitet i boliger, en spørreundersøkelse, og intervjuer av hørselshemmede. HLF hadde problemer med å få tak i personer som ønsket å stille til intervju, selv om fristen for å fremskaffe respondenter ble utvidet. HLF prøvde med en rekke forskjellige rekrutteringsmetoder for å fremskaffe respondenter. Problemene med å få tak i respondenter kan skyldes at det er svært få personer som har fått utført bygningsmessige utbedringer av sin bolig for å bedre lydkvaliteten. Planen var i utgangspunktet å ha en workshop der hørselshemmede som hadde utført bygningsmessige endringer i sin bolig skulle inviteres til en workshop der erfaringer med byggeprosessen type løsninger mm skulle diskuteres. Dette kunne vært nyttig informasjon å få med i Veilederen som HLF skal lage. Pga vanskeliheter med å fremskaffe relevante deltagere besluttet prosjektgruppen å i stedet ha en intern workshop der vi diskuterte resultatene fra prosjektet og mulige løsninger mhp lydkvalitet. Resultatene fra aktivitetene 1, 2, 3.1 og 3.2 er rapportert i en sluttrapport. I tillegg vil HLF utarbeide en Veileder basert på resultatene fra rapporten og innhentet litteratur.

Resultater og resultatvurdering

Rundt 50 % av respondentene i spørreundersøkelsen oppgav at de «alltid/ofte» hadde vanskeligheter å høre hva som ble sagt i situasjoner med bakgrunnsstøy i boligen. Flere valgte bevisst rom uten andre bakgrunnslyder når de skulle prate med noen. Mange nye leilighetsbygg/boliger har åpen kjøkkenløsning, store vinduer, parkettgulv og yttervegger i mur. Dette er forhold som kan gi lang etterklangstid og redusert taleforståelse, om ikke tiltak utføres for å bedre lydkvaliteten. For å redusere ulempene er det viktig å tilrettelegge for at nye og eksisterende boliger er tilpasset en livsløpsstandard, det vil si at de skal være universelt utformet og også tilpasset personer med hørselsutfordringer. Det er mulig å gjøre fysiske utbedringer av boligen for å bedre lydkvaliteten. Dette kan for eksempel være lydabsorberende materialer i vegg/tak/gulv, eller bruk av myke møbler, tepper, tykke gardiner mm. I tillegg er det mulig å ta i bruk tekniske hjelpemidler for å bedre tale-/lydforståelsen.

Oppsummering og videre planer

Det fins få studier om hvordan personer med hørselsproblemer opplever lydmiljøet i egen bolig. I spørreundersøkelsen vår kom det frem at få personer har foretatt større endring av boligen for å bedre de akustiske forholdene. Åpen løsning har blitt vanligere både i hjemmet og på arbeidsplasser. Dette vil ofte gi mer bakgrunnsstøy, noe som kan være en utfordring. Særlig for personer med hørselsproblemer kan dette gi ekstra belastninger og gå utover det sosiale livet på arbeidsplassen og i hjemmet. HLF vil ferdigstille veilederen og jobbe videre for å sette mer fokus på dette området.

Prosjektleder

Astrid Helene Amundsen

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Støyplage og lydkvalitet i bolig.
Organisasjon
Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Senter for samferdselsforskning (TØI) og Folkehelseinstituttet (FHI)
Beløp Bevilget
2021: kr 650 000, 2022: kr 750 000
Startdato
16.08.2021
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet