Videomodellering – sosiale ferdigheitar

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I vår praksis har vi hatt utfordringar med å finne føremålstenleg og strukturert material på norsk for målgruppa vår. I manualen til Jed Baker fann vi både kartleggingsskjema og strukturert program for spesifikke sosiale ferdigheiter. Etter bruk av manualen ynskjer vi å supplere med norske videosnuttar som illustrerer kvar ferdigheit. Forsking viser at barn og unge med autismespekterforstyrring lærer gjennom det visuelle, samstundes som det kan vere ein motivasjonsfaktor å bruke video. Gje 1.linjetenesta enkel tilgong til material som kan auke læringsmoglegheitane for målgruppa vår.

Målsetting

Auke fokus på sosial trening med barn og unge med autisme.

Målgruppe

Barn og unge med autisme, psykisk utviklingshemming, depresjon, sosial angst og andre psykiske lidingar med sosiale vanskar.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Metoden er vidareutvikling av videomaterial, utvikling av digitalt verktøy gjennom brukardriven inovasjon, og effektmåling gjennom evaluering og bruk av verktøy (Iterrativ tilnærming). Effekten av sjølve manualen og teknikkane finst det allereie evidens på effekt, gjennom forsking på Jed Baker sin manual. I gjennomføringa av brukardriven innovasjon vil det vere deltakarar frå 2 skular, med foreldre, i 2 fylker. «Sluttproduktet» er tenkt i nå heile landet. Vi har i dag produsert pilotfilmar (finansiert av Regionalt Fagmiljø for autisme, Tourettes, ADHD og narkolepsi i Helse Vest) som er lasta ned i dei fleste fylker med stor nytteverdi for fagfolk som arbeider med sosiale vanskar. Legger inn link til pilotfilmane vi har produsert: https://www.youtube.com/watch?v=yWaJxEnmCpw&list=PLAABXhXaSTKgmFfa4WWWo3O2vDLnSePp0

Fremdriftsplan

Produksjon av film material oppstart oktober 2016. Denne produksjonen inngår i overordna prosjektplan «VIMO», som har sluttdato 31.12.2017. Filmane skal inn på eit tidleg tidspunkt og bør vere ferdig produsert i utgong av 2016.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extrastiftelsen, ny versjon.pdf

Prosjektleder/forsker

Siv Marie Øyjord

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Videomodellering – sosiale ferdigheitar
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Org.ledd
Psyktools skal levere det digitale produktet (APP- VIMO).
Beløp Bevilget
2017: kr 682 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet