Årsmelding 2023

Her finner du Stiftelsen Dams årsmelding for 2023.

Årsmeldingen er delt inn i en rekke ulike kapitler. Under finner du en innholdsfortegnelse der du kan hoppe rett til det kapitelet du er interessert i. Dersom du vil gå rett til selve årsmeldingen kan du hoppe over innholdsfortegnelser her.

Vil du heller lese årsmeldingen som pdf? Da kan du laste den ned her.

Innholdsfortegnelse

Forord fra styret

9. mars 1993 ble Stiftelsen Dam stiftet, og vi hadde en anledning til å feire vårt 30-årsjubileum!

Det var Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen som for tretti år siden gikk sammen om å starte et spill, der inntektene skulle tilfalle helsefrivilligheten. Den gangen under navnet Stiftelsen Helse og Rehabilitering. Forutsetningen var å gjøre det mulig for mange å søke på disse midlene.

Nøyaktig 30 år senere kunne Dam feire at hele 6,3 milliarder kroner hadde blitt fordelt til 13.645 prosjekter. De første årene var det bare tre organisasjoner med i Dam, mens det ved utgangen av 2023 var rundt 200 organisasjoner som kan søke støtte, hvorav hele 48 av dem har blitt medlemsorganisasjoner i Dams representantskap.

Stiftelsen ser annerledes ut i dag enn i starten. Den har utviklet seg mye, tatt i bruk teknologi og lever med i tiden. Organisasjonene har andre behov nå enn da. Da stiftelsen hadde sin første tildeling i 1997 var det tre ordinære programmer (Forebygging, Rehabilitering og Forskning), mens det i 2023 er fire (Ekspress, Helse, Utvikling og Forskning). I 1997 var det én søknadsfrist i året, mens det i 2023 er søknadsbehandling gjennom hele året, og prosjektenes løpetid er mye mer variert. Totrinns søknadsbehandling innen Utvikling og Forskning har ført til at søkerne sparer tid, og alt i alt er søkerne og organisasjonene svært fornøyde med programmenes utforming.

Det interne kvalitetsarbeidet har også i 2023 blitt utviklet med målsetning om å gjøre programmene så treffsikre som mulig. Analyse- og kvalitetsarbeidet har fortsatt, og stiftelsen har en egen FoU-plan som følges opp av styret. Hovedessensen er at vi ønsker å utvikle programmene og arbeidet i stiftelsen på en kunnskapsbasert måte, og at søknadsprosessene skal ha høy, internasjonal kvalitet.

Til slutt ønsker vi å legge vekt på stiftelsens bidrag til FNs bærekraftsmål. Dam skal i hovedsak bidra til den sosiale dimensjonen av bærekraftsmålene gjennom støtte til organisasjonenes prosjekter. Dette beskrives nærmere i et nytt bærekraftskapittel i årsmeldingen fra styret, som vi håper gir andre inspirasjon til eget arbeid med bærekraft.

Årsmeldingen for 2023 viser en stor del av arbeidet som er gjort i stiftelsen det siste året, både internt og eksternt. Styret ønsker å takke organisasjonene og sekretariatet for innsatsen og det gode samarbeidet.

Styret på besøk hos Norsk Tipping i februar 2024. F.v. Ranveig Stava, Hans Christian Lillehagen (generalsekretær i Stiftelsen Dam), Hanne Elmenhorst, Karsten Aak, Lilly Ann Elvestad (styreleder) og Magne Wang Fredriksen. Foran Tove Linnea Brandvik. Ikke til stede da bildet ble tatt: Britt Inger Skaanes, Malin Stensønæs og Tom Tvedt. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Hva går midlene til?

I 2023 fordelte Stiftelsen Dam totalt 349 millioner gjennom fire ordinære programmer og administrasjonstillegg. Totalt 853 nye prosjekter fikk innvilget støtte i 2023.

Programmene

Stiftelsen har fire programmer: Ekspress, Helse, Utvikling og Forskning.

Hvert av programmene har sine egne utlysninger. Utlysningene beskriver hva formålet med programmet er, hvem som kan søke og hva man kan søke om. I tillegg beskrives kort hvordan søknadene blir vurdert.

Alle vesentlige endringer i utlysningstekstene vedtas av styret og gjeldende utlysninger finnes til enhver tid på hvert enkelt program sin side på dam.no/programmer.

Ekspress

Små, enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet, i et program med enkelt søknadsskjema og rask saksbehandling slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring. Kun tilgjengelig for stiftelsens medlemsorganisasjoner.

SøknadssummerMinimum 5.000 og maksimalt 40.000 kroner
ProsjektvarighetInntil 12 måneder
SøknadsfristIngen, søknader behandles løpende
TildelingsdatoSøknader innvilges og tildeles midler løpende

Helse

Programmet skal finansiere helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

SøknadssummerMinimum 40.000 og maksimalt 400.000 kroner
ProsjektvarighetInntil 24 måneder
SøknadsfristIngen, søknader behandles løpende
TildelingsdatoSøknader innvilges og tildeles midler løpende

Utvikling

Programmet skal finansiere helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

SøknadssummerMinimum 400.000 og maksimalt 1.500.000 kroner
ProsjektvarighetInntil 36 måneder
Søknadsfrist15. november 2022
Tildelingsdato15. juni 2023

Forskning

Helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

SøknadssummerMinimum 1.500.000 og maksimalt 3.000.000 kroner
ProsjektvarighetInntil 36 måneder (inntil 72 måneder for PhD-prosjekter)
Søknadsfrist15. februar
Tildelingsdato15. oktober

Fordeling av midlene i 2023

Styret vedtar rammer for tildelingen av midler innenfor de ulike programmene i forbindelse med budsjettbehandlingen. For tildelingene på våren tar man utgangspunkt i føringene fra statsbudsjettet, og i revidert budsjett vedtas endelige rammer for høsttildelingene.

Til alle prosjekter, utenom Ekspress, følger det med et eget administrasjonstillegg til organisasjonen som har søkt om prosjektet. Se dette kapittelet for mer informasjon om dette. Videre i årsmeldingen er alle tall uten administrasjonstillegg dersom ikke annet er påpekt.

Flere har interesse av detaljert informasjon om Stiftelsen Dams tildelinger. Stiftelsen ønsker å være så transparent som mulig for å sikre innsyn i programmene. Styret, kontrollutvalget og søkerorganisasjonene har spesiell interesse av å vite i hvilken grad tildelingene skjer i henhold til vedtatte utlysninger. Sekretariatet trenger mye informasjon til intern kvalitetskontroll. Fagutvalgsmedlemmene ønsker informasjon om egne vurderinger. Statlige organer, som HelseOmsorg21-monitor og Tilskudd.no, ønsker informasjon om hva det søkes om og hva det deles ut penger til.

I forbindelse med alle tildelinger gjøres det derfor en betydelig mengde analyser. I denne beretningen deles de mest grunnleggende oversiktene, mens utfyllende informasjon er samlet på dam.no/statistikk.

Søknader og innvilgelser

Siden første utlysning i 1997 har Stiftelsen Dam mottatt over 48.000 søknader fra nesten 600 organisasjoner og innvilget over 14.000 prosjekter.

I 2023 behandlet stiftelsen 2.184 søknader. Total 811 av dem ble innvilget. Det gir totalt sett en tildelingsprosent på 39. I vedleggene finnes komplette lister over alle organisasjonene som fikk bevilget midler og hvor mye de fikk innvilget.

Tabell 1. Antall behandlede søknader, innvilgelser og innvilgelsesandel i 2023

PROGRAMSØKNADERINNVILGELSERANDEL
Ekspress95447550 %
Helse67922533 %
Utvikling1937237 %
Forskning3583911 %
TOTALT2.18481139 %

Som Figur 1 viser, var det totale antallet søknader omtrent på nivå med 2022, men vesentlig lavere sammenliknet med årene før pandemien. Årsaken til dette er uklar, men sekretariatet antar at noe forklares av at svært mange prosjekter ble innvilget i 2020 og 2021 i ekstraordinære pandemirelaterte programmer, og at det har gjort at organisasjonene binder opp noe av tiden de kunne ha brukt på nye søknader i prosjektene de har gående.

Figur 2 viser at antallet innvilgelser er noe høyere enn fjoråret. Årsaken til det er hovedsakelig økt bevilgningsramme i Ekspress, der søknadssummen er lavere og som dermed gir flere prosjekter. Imidlertid var antallet innvilgelser på nivå med årene før stiftelsen fikk de koronarelaterte programmene.

Summer

Tabell 2 viser søknadsbeløp og bevilget beløp. I stiftelsens fire programmer ble det søkt om totalt 1,481 millioner kroner, og bevilget 302,7 millioner.

Tabell 2: Totalt søknads- og innvilgelsesbeløp (i millioner kroner) og andel innvilgelse av søknadssum i 2023

PROGRAMSØKNADERINNVILGELSERANDEL
Ekspress31,415,449 %
Helse219,475,835 %
Utvikling243,599,841 %
Forskning987,0111,611 %
TOTALT1.481,3302,720 %

Figur 3 viser den historiske utviklingen i innvilgede summer. Om man ser bort fra 2020 til 2022, da stiftelsen fikk ekstraordinære koronamidler, delte stiftelsen i 2023 ut et historisk høyt beløp. Justert for prisutvikling er imidlertid beløpet ikke spesielt høyt og på nivå med tidligere år.

Administrasjonstillegg

Med innvilgelsene i Helse, Utvikling og Forskning følger det med et eget administrasjonstillegg til organisasjonen som har søkt om prosjektet. Medlemsorganisasjonene får 20 prosent administrasjonstillegg av bevilgningene opp til fem millioner kroner, deretter ti prosent av det overskytende og en øvre grense på totalt 2,1 millioner. De øvrige søkerorganisasjonene får ti prosent av hele bevilgningen. Selve utbetalingen av administrasjonstillegget foretas først i juni i det påfølgende året, når midlene fra Norsk Tipping mottas.

Administrasjonstillegget forbundet med nye tildelinger i 2023 ble på 33,6 millioner kroner. Fra og med 2024 vil administrasjonstillegget beregnes per prosjekt og utbetales i forbindelse med tildelingen. I forbindelse med denne omleggingen gjør stiftelsen opp for administrasjonstillegg forbundet med allerede besluttede tildelinger for perioden 2024 til 2029. Dette beløper seg til 30,9 millioner kroner, hvorav 18,2 millioner kroner har blitt kostnadsført og satt av fra tidligere år.

Historiske totaltall

Siden oppstarten i 1996 har Stiftelsen Dam mottatt 48.472 søknader og innvilget 14.298 prosjekter. Av disse er 1.145 fortsatt pågående. Totalt har stiftelsen bevilget 6,6 milliarder kroner.

Tabell 3: Totalt antall søknader, innvilgelser og pågående prosjekter per program 1996-2023*

PROGRAMINNSENDTE SØKNADERINNVILGELSERPÅGÅENDE*BEVILGET SUM I MILLIONER
Ekspress9.9324.162327102,1
Hele968317281106,9
Forskning8.3201.3752112.156,9
Utvikling490727296,8
Gamle Helse6.2291.310243927,6
Utvikling (pilot)228221039,5
Ekstraprogram266120020,2
Forebygging12.1953.13301450,4
Rehabilitering8.1652.90801.406,5
TOTAL46.79313.4261.1446.306,9
Stimuleringsprogram (SP)9384421196,5
Aktivitetsprogram (AP)7414300108,3
TOTALT (inkl SP og AP)48.47214.2981.1456.611,7
*Status for pågående prosjekter er per 16.01.2024

Slik behandles søknadene

Alle nye søknader behandles av ulike fagutvalg som vurderer søknadene etter fire vurderingskriterier og en karakterskala (1-7) som er felles for alle programmene.

Kriteriene er:

 1. Soliditet: Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.
 2. Virkning: Potensiell virkning og nytteverdi av det foreslåtte prosjektet. Formidling og deling av resultater og utnyttelsen av dem.
 3. Gjennomføring: Kvaliteten på prosjektets organisering, styring og ressursbruk (inkludert kompetansen til prosjektleder og prosjektgruppe).
 4. Stiftelsens prioriteringer: I hvilken grad prosjektet oppfyller de spesielle prioriteringene styret har nedfelt i utlysningen (som for eksempel frivillighet, brukermedvirkning
  og søkerorganisasjonens rolle i prosjektet).

Nøyaktig hvordan søknadsbehandlingen skal foregå beskrives i detalj i fagutvalgenes instrukser og rutinebeskrivelsene for søknadsvurdering. Både instruksene og rutinebeskrivelsene er publisert på stiftelsens nettsider.

I programmene Forskning og Utvikling behandles framdriftsrapporter for å utløse midler til år to og år tre administrativt, med konsultasjon av fagutvalget ved behov. I Helse og Ekspress leveres kun sluttrapport. Styret vedtar endelig innstilling for alle tildelinger av nye prosjekter. Generalsekretær har innstillingsfullmakt i Helse og Ekspress som har løpende søknadsbehandling.

Ekspress

Fagutvalget for Ekspress består av maksimalt 16 medlemmer (se vedlegg for liste over medlemmene). De består av kandidater med litt annen bakgrunn enn de andre fagutvalgene, i og med at fokus her er på lokale aktiviteter og tiltak. Søknadsvurderingen skjer fortløpende og alle søknadene blir vurdert av to utvalgsmedlemmer uavhengig av hverandre. Det settes en karaktergrense for innvilgelse (KFI) og det er gjennomsnittkarakteren som avgjør om et prosjekt får midler eller ikke.

Tabell 4: Nøkkelinformasjon for Ekspress 2023

Ekspress 2023
Bevilget sum15,4 millioner kroner
Søknader954
Innvilgelser475
Tildelingsprosent50
Snittsum, innvilgede prosjekter32.500 kroner

Helse

Fagutvalget for Helse består av 15-20 personer, og har i 2023 bestått av inntil 16 personer (se vedlegg for liste over medlemmer). Noen av medlemmene har gått ut gjennom året, og det er rekruttert nye ved overgangen til 2024. Søknadsvurderingen skjer fortløpende og alle søknadene blir vurdert av tre utvalgsmedlemmer uavhengig av hverandre. Det settes en karaktergrense for innvilgelse (KFI) og det er gjennomsnittskarakteren som avgjør om et prosjekt får midler eller ikke.

Tabell 5: Nøkkelinformasjon for Helse 2023

Helse 2023
Bevilget sum75,8 millioner kroner
Søknader679
Innvilgelser225
Tildelingsprosent33
Snittsum, innvilgede prosjekter337.000 kroner

Utvikling

Fagutvalget for Utvikling besto i 2023 av 40 medlemmer (se vedlegg for liste over medlemmene). Søknadsbehandlingen skjer i to trinn. Først sender søker inn en forenklet skisse i en prekvalifiseringsrunde. Søknadene fordeles etter en algoritme som matcher innholdet i søknadene opp imot fagutvalgsmedlemmenes registrerte kompetanse i Damnett.

Hver søknad vurderes individuelt av tre fagutvalgsmedlemmer. Basert på vurderingene til fagutvalget, inviteres et utvalg søkere til å sende inn utvidete søknader i runde to. Det tas sikte på en innvilgelsesprosent på 65 prosent i runde to. Antallet søkere som inviteres videre til runde to er avhengig av søknadssummene, i 2023 var det 122 søkere som ble invitert videre.

I runde to fordeles søknadene til åtte grupper med fire fagutvalgsmedlemmer i hver gruppe. Søknadene vurderes først individuelt, deretter diskuteres søknadene i gruppemøter. Gruppemøtene gjennomføres som hybride møter. I gruppemøtene justerer fagutvalgsmedlemmene sine individuelle karakterer. De høyest rangerte søknadene innstilles til bevilgning.

Tabell 6: Nøkkelinformasjon for Utvikling 2023

Utvikling 2023
Gruppemøter22., 23., 24. og 25. mai
Bevilget sum99,9 millioner kroner
Skissesøknader193
Utvidede søknader114
Innvilgelser72
Tildelingsprosent (basert på skissesøknader)37
Snittsum, innvilgede prosjekter1.387.000 kroner

Forskning

Fagutvalget for Forskning består av 30 medlemmer (se vedlegg for liste over medlemmene). Disse er delt i seks grupper á fem medlemmer. Søknadsbehandlingen skjer i to trinn. Først sender søker en forenklet skisse i en prekvalifiseringsrunde. Disse fordeles slik at fagutvalgsgruppene får omtrent like mange søknader. Basert på vurderingene til fagutvalget, inviteres rundt hundre søkere til å sende utvidede søknader i runde to. Disse søknadene vurderes av de samme gruppene som vurderte skissen, først individuelt og deretter diskuteres søknadene i gruppemøter. Utgangspunktet for gruppemøtene er at de gjennomføres fysisk, men av praktiske hensyn gjennomføres de nå som hybride møter.

Basert på disse vurderingene sendes de høyest rangerte søknadene til et brukerutvalg (se vedlegg for liste over medlemmene) for en vurdering av kvaliteten på brukermedvirkningen i prosjektet.

Tabell 7: Nøkkelinformasjon for Forskning 2023

Forskning 2023
Gruppemøter4., 6. og 7. september
Brukermøte21. september
Bevilget sum111,6 millioner kroner
Skissesøknader358
Utvidede søknader91
Innvilgelser39
Tildelingsprosent (basert på skissesøknader)11
Snittsum, innvilgede prosjekter2.864.000

Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å vurdere om søknadsbehandlingen i Stiftelsen Dams programmer har skjedd i tråd med sentrale styringsdokumenter, og basert på det, levere beretninger til Stiftelsen Dams styre.

Kontrollutvalget skal også fungere som rådgivende organ ved endringer i programmenes søknadsbehandling.

For programmene Utvikling og Forskning, som har søknadsfrister, går kontrollutvalget gjennom søknadsbehandlingen etter at fagutvalget har gjennomført sine vurderinger og før styret fatter vedtak om innvilgelse.

For programmene med løpende søknadsbehandling, gjør kontrollutvalget sin vurdering halvårlig, i etterkant av innvilgelsene.

Styrets behandling

Styret tar behandler innstillingen som helhet og har ikke anledning til å gjøre endringer i fagutvalgets innstilling. Om innstillingen inneholder tildeling til organisasjoner som har representasjon i styret, så fratrer det respektive styremedlem i behandlingen av tildeling til egen organisasjon.

For programmene med løpende søknadsbehandling har styret gitt generalsekretær fullmakt til å fatte vedtak om innvilgelse. Det tas regelmessig stilling til karaktergrense for innvilgelse (KFI) og denne regnes ut i tråd med rutinebeskrivelse for beslutninger i Helse og Ekspress.

Endringer i KFI og de løpende beslutningene dokumenteres gjennom vedtaksprotokollen og protokoller fra programmøter. Styret går halvårlig gjennom søknadsbehandlingen og fatter vedtak om innvilgelse og avslagene er gjort i tråd med stiftelsens vedtekter og de vedtatte rutinene. I den forbindelse fatter styret også eventuelle vedtak om endringer i programmets innretning (herunder utlysning, instrukser og rutinebeskrivelser).

Søknadssystem

Damnett er Stiftelsen Dams eget søknads- og prosjekthåndteringssystem. Det ble påbegynt utviklet i 2013. Brukernes tilbakemeldinger og endringer i stiftelsens søknadsbehandling gjør at systemet er under kontinuerlig utvikling.

2023 inkluderte følgende ressurskrevende utviklingsprosjekter i Damnett:

 • Restrukturering og forbedring av prosjektbiblioteket
 • Innføring av ny felles sluttrapport for Forskning, Helse og Utvikling
 • Standardisering av prosjekters arbeidsflytstatuser og sluttstatuser
 • Innføring av direkte utbetalt administrasjonstillegg i Helse
 • Innføring av kombinasjonsscore i FUM-vurderingene i Helse
 • Innføring av registrerte rapporter i Forskning skisse, samt forberedelse til Forskning utvidete søknader

Både søkere, prosjektkoordinatorene og fagutvalgsmedlemmene er gjennomgående fornøyd med systemet. I 2023 svarte mellom 81 og 92 prosent av søkerne at de var fornøyde eller svært fornøyde med søknadssystemet.

Kvalitetssikring og forskning

Stiftelsen Dam gjør regelmessige og systematiske vurderinger av søknadsbehandlingen. Grunnlaget for vurderingene inkluderer tilbakemeldinger fra organisasjonene, analyser av søknadsbehandlingen, gjennomgang av andres forskning og spørreundersøkelser rettet mot alle sentrale interessenter. Når viktige endringer gjøres tas det også sikte på å evaluere effekten av dem før de innføres. Endringene baseres på etablert kunnskap og dokumenterte erfaringer som andre finansiører i innland og utland allerede har gjort seg. I tillegg jobber sekretariatet med egen kunnskapsinnhenting fra eget og andres datagrunnlag.

Målsetningen er at disse vurderingene og analysene skal bidra til å gjøre programmene så treffsikre som mulig og at de skal være av en slik kvalitet at de også kan brukes i forskningsøyemed. I tillegg er det en målsetning at dette arbeidet skal bidra til å løfte kvaliteten på søkerorganisasjonenes arbeid og at andre finansiører skal kunne bruke kunnskapen til å løfte kvaliteten på sine tildelingsprosesser.

Analyser av søknadsvurderingen

Ved å sammenlikne søknadsbunken med de innvilgede prosjektene, kan man se om det er systematiske skjevheter i måten Stiftelsen Dam fordeler midlene på. Hvis det for eksempel avdekkes at noen aldersgrupper eller noen helseområder er overrepresentert sammenlignet med hva det søkes om), er det grunn til å undersøke hva årsaken er.

Resultatet av noen av disse analysene kan ses på dam.no/statistikk, og de viser gjennomgående at det ikke er store skjevheter i tildelingene til stiftelsen.

Det er for eksempel ingen sammenheng mellom …

 • … hvor store organisasjonene er og hvor høy innvilgelsesandel de har. Med andre ord, er det antallet sendte søknader som er avgjørende for hvor mange søknader man får innvilget, ikke størrelsen på organisasjonen. Dette ser vi både dersom organisasjonens størrelse måles i form av driftsinntekter eller medlemstall.
 • … hvor mange søknader en organisasjon har sendt og hvor høy innvilgelsesandel de får. Det er med andre ord ikke slik at erfarne organisasjoner kommer bedre ut av søknadsprosessen.

Et annet sentralt kvalitetsmål er graden av enighet mellom fagpersonene som vurderer søknadene. Selv om det må forventes (og kanskje til og med er ønskelig) at personer som vurderer samme søknad ikke er hundre prosent enige, er enigheten i dag lavere enn ønskelig. Det kan blant annet være en indikasjon på at utlysningene er utydelige eller at opplæringen ikke er god nok.

At enigheten er lavere enn man skulle ønske er en utfordring de fleste finansiører både i Norge og utlandet har. Stiftelsen Dam har lagt til rette for å kartlegge enighet for alle sine tildelinger. I tillegg gjennomfører stiftelsen studier som tester ut tiltak for å øke enigheten mellom fagfeller og for å undersøke faktorene som påvirker graden av enighet. Dette er nærmere beskrevet i rapporten Bedre søknadsbehandling.

Spørreundersøkelser

Faste og strukturerte spørreundersøkelser er en sentral del av evalueringsarbeidet i Stiftelsen Dam og for 2023 ble det gjennomført undersøkelser rettet mot alle stiftelsens viktigste grupper:

 • Søkere og prosjektledere
 • Prosjektkoordinatorene
 • Generalsekretærer i medlemsorganisasjonene
 • Fagutvalgene

Målsetningen med disse undersøkelsene er å sørge for at tilbakemeldingene knyttet til de sentrale problemstillingene hos stiftelsen og organisasjonene settes i system og blir sammenlignbare fra år til år. Slik kan Stiftelsen Dam lettere navigere i den retningen medlemsorganisasjonene ønsker.

Undersøkelsene viser gjennomgående høy tilfredshet med Stiftelsen Dam generelt, sekretariatets brukerstøtte og med søknadssystemet Damnett.

På hovedspørsmålet «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med søknadsprosessen generelt sett?» svarte totalt mellom 88 og 95 prosent av søkerne at de var «fornøyd» eller «svært fornøyd». Aller mest fornøyde var søkerne i Ekspress, men forskjellene er små. I spørreundersøkelsen for søkerne er svarprosenten 100, siden skjemaet er en obligatorisk del av søknaden.

I spørreundersøkelsen som sendes til organisasjonenes prosjektkoordinatorer, svarer 70 prosent at de er fornøyde/svært fornøyde med søknadsprosessene. Det tilsvarende tallet for 2022 var 70 prosent. For øvrig svarer 6 prosent at de er misfornøyde/svært misfornøyde (mot 3 prosent i 2022). Svarprosenten var lav denne gangen. Kun 21 prosent av de 392 inviterte benyttet muligheten til å sende inn svar.

Plan for forsknings- og utviklingsarbeid

I tråd med Stiftelsen Dams gjeldende strategi driver stiftelsen forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) innen søknads- og vurderingsprosesser med mål om å øke kunnskapen innen feltet og å forbedre egne prosesser og praksis. Planen for stiftelsens FoU-arbeid, som ble vedtatt i 2021, er direkte knyttet til stiftelsens vedtatte strategi for perioden 2019-2021 og perioden 2022-2026.

Stiftelsen Dam har siden 2021 startet og gjennomført flere forskningsprosjekter og er også involvert i forskning i samarbeid med andre forskere og forskningsmiljøer i inn- og utland. I løpet av 2023 ble en omfattende systematisk kunnskapsoppsummering, som var initiert og ledet av ansatte i stiftelsen, publisert i det anerkjente Cochrane database of systematic reviews. Hensikten med kunnskapsoppsummeringen var å kartlegge effekten av opplæring og trening av fagfeller (eksperter) som benyttes i vitenskapelig publisering eller forskningsfinansiering.

Stiftelsen gjennomførte også studier i samarbeid med forskere ved andre institusjoner i 2023.

Disse studiene omhandlet henholdsvis mangelfull resultatrapportering for kliniske studier i nordiske land (i samarbeid med forskere fra Stanford University og Karolinska Institutet) og overgang til to-trinns vurderingsprosesser (i samarbeid med forskere ved Universitetet i Agder). Manuskripter for disse studiene ble sendt inn i 2023 og begge var under fagfellevurdering per 31. desember 2023. I tillegg startet stiftelsen i 2023 opp andre studier som fortsetter i 2024, blant annet en evaluering av stiftelsens satsing på registrerte rapporter og en studie som inkluderer data fra omtrent 80.000 søknader om forskningsmidler behandlet ved flere norske forskningsfinansiører. I denne studien skal man kartlegge faktorer forbundet med enighet mellom fagfeller. Nye initiativ og studier vurderes fortløpende i tråd med FoU-planen.

Ansatte i stiftelsen har i løpet av 2023 også deltatt på nasjonale og internasjonale konferanser, seminarer og møter. Det er etablert samarbeid med eksterne forskere med sammenfallende interessefelt, inkludert forskere ved Evidence based research center, Høgskulen på Vestlandet og Center of Open Science, som forhåpentligvis vil gi opphav til nye prosjekter som kan gi verdifull kunnskap om søknads- og vurderingsprosesser og om tiltak for økt forskningskvalitet. Stiftelsens ansatte har også utført formidlingsarbeid gjennom forelesninger og innlegg, og gjennom kronikker.

Åpenhet

Stiftelsen Dam deler ut penger til prosjekter i regi av frivillige helseorganisasjoner i Norge. Med dette følger et spesielt ansvar, og åpenhet om tildelingsprosessene er en viktig del av dette. Stiftelsen har i lengre tid praktisert bred åpenhet rundt egne tildelinger, og i 2020 ble dette nedfelt i egne retningslinjer for åpenhet. Disse beskriver både hva som skal deles fra sekretariatets arbeid og om søknadsbehandlingen. I tillegg beskrives hva som kreves av åpenhet i de prosjektene som støttes.

Målet er at det skal være mulig for enhver på egenhånd å orientere seg om hva som skjer fra en søknad mottas til den innvilges eller avslås, og det skal være mulig å forstå hvorfor beslutningen ble tatt. Videre skal det være mulig for enhver å enkelt finne informasjon om de prosjektene som tildeles støtte, herunder informasjon om prosjektets hensikt, metode og resultater, samt publikasjoner som utgår fra prosjektet.

Som ledd i åpenhetsarbeidet får alle søkere en e-post når det er truffet en beslutning om innvilgelse eller avslag. I denne e-posten redegjøres det grundig for søknadsbehandlingen og i programmene Helse, Utvikling og Forskning, får søker se alle karakterene og kommentarene
fra de enkelte fagutvalgsmedlemmene. I Forskning deles i tillegg navnet til fagutvalgsmedlemmene som står bak de ulike karakterene og kommentarene.

I Ekspress skal søknadsbehandlingen holdes enkel og det forventes ingen kommentarer fra fagutvalgsmedlemmene. Derfor deles kun karakterene.

Godkjenning av nye søkerorganisasjoner

I 2023 har 50 organisasjoner søkt om godkjenning som søkerorganisasjon. Ti organisasjoner fikk ja, mens 40 fikk avslag. Ved utgangen av 2023 var det 221 organisasjoner med godkjent søkerrett i Stiftelsen Dam. To organisasjoner ble fratatt søkerrett i 2023 i forbindelse med fornying av søkerrett og krav om innsending av nye organisasjonsdokumenter.

Organisasjoner kan også miste søkerretten som følge av at det avdekkes kritikkverdige forhold i organisasjonen eller prosjektene organisasjonen har fått støtte til, for eksempel gjennom Stiftelsen Dams varslingstjeneste. En organisasjon mistet søkerretten på den måten.

Likebehandling av organisasjonene er rettesnoren i vurderingene. Gjeldende retningslinjer ble vedtatt av styret i februar 2022. Disse retningslinjene gjelder både for søkerrett og opptak av nye medlemsorganisasjoner. I godkjenning av nye søkerorganisasjoner legges det spesielt vekt på vedtektsfestet helseformål og at organisasjonen også må ha helse som hovedvirksomhet, at organisasjonen må ha sitt virke minst på fylkesnivå, organisering av frivillighet og at organisasjonen må ha samsvar mellom vedtektsfestet formål og aktivitet. I tillegg har blant annet kravet til demokratisk styringsstruktur vært sterkt vektlagt, slik styret hele tiden har ønsket det.

Søkerorganisasjoner må sende inn sine vedtekter, årsmelding og årsregnskap til fornyet vurdering hvert femte år. Denne oppgaven genereres automatisk til organisasjonsansvarlig i Damnett etter frister som er lagt inn. Organisasjoner uten søkerrett har full anledning til å søke prosjektmidler i samarbeid med en allerede godkjent organisasjon, der denne står som søker.


Brukerstøtte og oppfølging av prosjekter

Stiftelsen Dam har tett oppfølging av prosjektene som er tildelt midler. Dette gjøres gjennom korrespondanse, telefonsamtaler, møter og kurs, både med prosjektledere og ulike representanter fra søkerorganisasjonene (se også eget kapittel om kommunikasjon med medlemsorganisasjonene). Søknads- og saksbehandlingssystemet Damnett sikrer at kommunikasjonen med alle involverte forenkles, dokumenteres og samles på ett sted. Stiftelsens arkiverings- og oppfølgingsrutiner blir kontinuerlig evaluert, og stadig mer av håndteringen blir forenklet og digitalisert. Det er nå lagt opp til framdriftsrapportering fram til prosjektene avsluttes med sluttrapport.

Prosjektkoordinatormøter

To ganger i året inviterer stiftelsen prosjektkoordinatorene fra medlemsorganisasjonene til møter der sekretariatet deler nyheter om stiftelsens utvikling og programmer. I tillegg brukes møtene til erfaringsutveksling, nettverksbygging og tilbakemeldinger til sekretariatet. I 2023 ble møtene gjennomført både digitalt og fysisk.

Rådgivning

Gjennom hele året har sekretariatet en kontinuerlig rådgivningstjeneste for organisasjoner, prosjektledere og potensielle søkere. Dette foregår i hovedsak via telefon, e-post og noen egne møter. De vanligste temaene der det er behov for assistanse, rådgivning og avklaringer er prosjektidéer, søknadsskriving, tolkning av utlysning, spørsmål om avslag og hvordan forbedre søknader, prosjektgjennomføring, søknad om endringer og ikke minst brukerstøtte til de elektroniske søknadssystemene Damnett og SurveyMonkey Apply.

Kontakten med organisasjonene gir i tillegg til spørreundersøkelser og innspillsrunder nyttig informasjon om hva som fungerer godt og dårlig rundt søknadsprosess, oppfølging av prosjekter, rapportering og samarbeid.

Det er også etablert et prosjektkoordinatorteam i Teams for informasjon til og kommunikasjon med prosjektkoordinatorene i medlemsorganisasjonene. Viktig informasjon fra stiftelsen legges ut i det teamet, og flere prosjektkoordinatorer benytter kanalene i teamet til generelle spørsmål og avklaringer som ikke er knyttet direkte til enkeltprosjekter.

Rapportering

Ettårige prosjekter i det gamle Helse-programmet og Ekspress-prosjekter har ikke krav om rapportering før de leverer regnskaps- og sluttrapport.

Alle prosjektene i de nåværende programmene Utvikling og Forskning som løper over flere år, må levere en framdriftsrapport og må få denne godkjent for å utløse neste utbetaling.

For Helse og Utvikling er det kun én regnskapsrapportering ved prosjektslutt. Det gjør at antall regnskap reduseres, noe som letter arbeidet både for organisasjoner og sekretariatet. Mange regnskap må revideres og grensen er på kr 300.000. For Forskning frem til fjorårets tildelinger leveres årlige regnskapsrapporter, etter dette er det også her kun regnskaps rapportering ved prosjektslutt. Det er ikke krav om revisjon, men attestasjon fra budsjettansvarlig leder ved institusjonen. Rapporter med mangler krever noe ekstra oppfølging, men rutinene er gode slik at prosessen og oppfølgingen er godt sikret.

Ved endt prosjektperiode leveres det en sluttrapport. Sluttrapportene er viktige for prosjektdokumentasjonen, og bidrar til å spre erfaringer. Det er utarbeidet fremdriftsrapportering og sluttrapportering som gir mulighet for mer og bedre dokumentasjon av resultatene. Organisasjonene overholder i all hovedsak frister for rapporteringen, men spesielt i Forskning er det behov for en del utsettelser og rådgivning. Noe utsettelse skyldes sykdom, permisjoner eller andre forhold som forsinker. De siste årene med pandemi har gitt uvanlig mye utsettelser i alle typer prosjekter.

Sluttrapportene publiseres i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek.

I Stimulerings- og Aktivitetsprogrammet har rapportering som inneholder både slutt- og regnskapsrapportering blitt gjennomført i SurveyMonkey Apply.

Det er innført automatisk påminnelse og purrerutiner for rapportering. Dette letter og kvalitetssikrer oppfølgingsarbeidet og gir mulighet for raskere og mer systematisk rapportbehandling.


Organisasjonen

Dette kapittelet presenterer Stiftelsen Dams styre, medlemmer av representantskapet og ulike organer.

Styret

Styret er Stiftelsen Dams øverste organ. Styremedlemmene blir valgt av årsmøtet og har funksjonsperiode på to år. Dessuten har Den Norske Advokatforening fast styreplass, og deres representant i styret oppnevnes for to år av gangen.

I 2023 var ikke styret på valg etter nye regler vedtatt av årsmøtet i 2022. Det ble likevel gjennomført suppleringsvalg av nytt styremedlem i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Etter årsmøte består styret av følgende oppnevnte/valgte medlemmer:

 • Generalsekretær Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, styreleder
  • Organisasjons- og utviklingsleder Hanne Witzø, vara
 • Generalsekretær Adrian Kjølø Tollefsen, Mental Helse Ungdom, nestleder (fratrådte etter kommunevalget i september ettersom han ble ordfører i Øvre Eiker kommune. Hans vara ble fast møtende i de resterende styremøtene i perioden)
  • Avdelingsleder prosjektavdeling Ranveig Stava, vara
 • Generalsekretær Magne Wang Fredriksen, Multippel Sklerose Forbundet, styremedlem
  • Organisasjonsrådgiver Eva Høili, vara
 • Forbundsleder Tom Tvedt, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, styremedlem
  • Nestleder i styret til NFU Gunn Strand Hutchinson, vara
 • Generalsekretær Malin Stensønes, Norske Kvinners Sanitetsforening, styremedlem
  • Avdelingsleder kommunikasjon og marked Hanne Rustad, vara
 • Ass. Generalsekretær Karsten Aak, Norges Blindeforbund, styremedlem
  • Forretningsutvikler Knut Kjær Berntsen, vara
 • Generalsekretær Britt Inger Skaanes, Norges Parkinsonforbund, styremedlem
  • Ass. generalsekretær Malin S. Gundersen, vara
 • Forbundsleder Tove Linnea Brandvik, Norges Handikapforbund, styremedlem
  • Nestleder Magnhild Sørbotten, vara
 • Advokat Hanne Elmenhorst, Den Norske Advokatforening, styremedlem
  • Advokat, Siw Bleikvassli, vara

Jamfør stiftelsesloven er alle styremedlemmer personlig valgt/oppnevnt og personlig ansvarlig, og representerer ikke sine medlemsorganisasjoner. Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert i styret med minst 40 prosent, en målsetting som er oppfylt.

På årsmøte 3. mai 2023 ble Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, enstemmig valgt som styreleder og Adrian Kjølø Tollefsen, Mental Helse Ungdom, gjenvalgt som nestleder.

Det ble avholdt seks styremøter i 2023. I forbindelse med junimøtet ble det gjennomført styremøte og et styreseminar på Refsnes gods i Moss. Dette møtet ble noe forkortet fordi det var en del forfall og det viste seg at hotellet ikke var universelt utformet og ikke kunne ta imot ett av styrets medlemmer. Dette resulterte i at styret gikk sammen om å skrive en kronikk hvor både Vy/BaneNor og Refsnes gods alle fikk kritikk for blant annet manglende tilrettelegging, service og informasjon. En del av seminaret ble derfor flyttet til septembermøtet. Styret har også deltatt på årsmøtet i mai. I løpet av året har styret behandlet 88 saker.

Medlemsorganisasjonene

Stiftelsen Dam har 48 medlemsorganisasjoner i representantskapet. Medlemsorganisasjonene har bidratt med følgende innskudd til grunnkapitalen:

ÅrstallOrganisasjonInnskudd i kroner
1993Kreftforeningen400.000
Nasjonalforeningen for folkehelsen400.000
Norges Blindeforbund400.000
1995LHL400.000
Rådet for psykisk helse400.000
Redd Barna400.000
Norske Kvinners Sanitetsforening200.000
Norsk Revmatikerforbund200.000
1996Diabetesforbundet400.000
Norsk Folkehjelp400.000
ADHD Norge400.000
Funksjonshemmedes Fellesorganisajson400.000
Landsforeningen uventet barnedød400.000
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte100.000
1997Norges Handikapforbund400.000
1998Norges Astma- og Allergiforbund400.000
Norges Døveforbund100.000
Foreningen for hjertesyke barn100.000
Hørselshemmedes Landsforbund100.000
2000Norges Bedriftsidrettsforbund100.000
Multippel Sklerose Forbundet i Norge200.000
FMR: Fellesskap-Menneskeverd-Rusfrihet100.000
2003Norsk Forbund for Utviklingshemmede100.000
2005IVARETA – pårørende berørt av rus100.000
2006Den Norske Turistforening100.000
2007Epilepsiforbundet100.000
2009Hest og Helse100.000
2012Mental Helse100.000
2015Norges Parkinsonforbund100.000
Dysleksi Norge100.000
Cerebral Parese-foreningen100.000
2016Unge Funksjonshemmede100.000
2017Afasiforbundet i Norge (gikk inn i LHL i 2023)100.000
Mental Helse Ungdom100.000
Psoriasis- og eksemforbundet100.000
Norges Røde Kors400.000
2019Norsk Forening For Slagrammede100.000
Personskadeforbundet LTN100.000
2020Hjernesvulstforeningen100.000
Norges Myalgisk Encefalopati Forening100.000
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser100.000
Norges Fibromyalgi Forbund100.000
Voksne for barn100.000
Hjernerådet100.000
Autismeforeningen i Norge100.000
2022Norsk Tourette Forening100.000
2023A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling100.000
Norsk cøliakiforening100.000
NORILCO – Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft100.000

Representantskapets årsmøte

Det ordinære årsmøtet i representantskapet ble avholdt på Vega Scene, Oslo 3. mai 2023. Av 45 medlemsorganisasjoner i representantskapet deltok 34 organisasjoner.

Representantskapets fremste oppgave er å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet, gjennomføre valg, samt gi uttalelse om årsregnskap og årsberetning.

Årsmøtesaker

Årsmelding 2022, årsregnskap 2022 og budsjett 2023

Representantskapet hadde ingen anmerkninger verken til årsmelding, regnskap eller budsjett.

Opptak av nye medlemmer

Tre nye medlemmer ble tatt opp som medlem i representantskapet, A-LARM, Norsk cøliakiforening og NORILCO – Norsk forening for stomi reservoar og mage- og tarmkreft.

Valg

Det ble gjennomført suppleringsvalg til styret, og revisor.

Medlemsmøte

Det har ikke vært avholdt egne medlemsmøter utover representantskapets årsmøte i 2023.

Valgkomiteen

Valgkomiteen skal velges av årsmøtet og var ikke på valg i fjor. Valgkomiteen ble i 2022 valgt for to år, og det betyr at hele valgkomiteen er på valg i 2024. Under sist revidering av vedtektene ble alle valgperioder i styrer og utvalg i Stiftelsen Dam justert til to år. ved en inkurie ble ikke dette endret for valgkomiteen. Forholdet vil bli rettet opp i kommende revisjoner av vedtektene.

Valgkomiteen består av følgende personer etter årsmøtet i 2023:

 • Generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud, Norges Astma- og Allergiforbund, leder
 • Generalsekretær Hedvig Ekberg, Norsk Forbund for utviklingshemmede, medlem
 • Generalsekretær Trond Mathiesen, Landsforeningen uventet barnedød, medlem
 • Fung. generalsekretær Michael Lindholm, Ivareta – Pårørende berørt av rus, 1. vara
 • Generalsekretær Gry Lunde, ADHD Norge, 2. vara

Revisor

Revisor velges for ett år av gangen, jfr. Stiftelsen Dams vedtekter. Revisjonsselskapet BDO ble gjenvalgt som revisor på årsmøtet.

Finansutvalget

Finansutvalget oppnevnes av styret for en toårsperiode og er oppnevnt ut 2024. Utvalgets mandat er å bistå sekretariatet og styret med finansielle plasseringer.

Utvalget består av følgende medlemmer:

 • Organisasjonssjef Anne Cecilie Graver Bjelke, Kreftforeningen, leder
 • Selvstendig næringsdrivende Vegard Thorsen (tidligere økonomisjef i Redd Barna)
 • Administrasjonssjef Pål Heffer, FFO

Finansutvalget har hatt fem møter i 2023, noe som er flere møter enn vanlig. Et særlig fokus for finansutvalget dette året har vært anskaffelsesprosessen av ny uavhengig rådgiver. Det ble innhentet tilbud fra fem leverandører på forsommeren og gjennomført møter med flere av tilbyderne. Til slutt valgte finansutvalget å anbefale ny avtale med Gabler fra nyttår 2024.

Finansutvalget hadde møter utover høsten for å gi inn spill til ny strategi for kapitalplasseringer, noe som ble vedtatt av styret i desember 2023. Utvalget har vært opptatt av oppfølging av de etiske retningslinjene og gjennomlysning av aksje- og rentesidene av porteføljen.

Finansutvalget har også bistått sekretariatet med råd om øvrige økonomiske forhold i stiftelsen. Finansutvalget får løpende orienteringer om budsjettarbeid, årsregnskap og likviditetsstyring i stiftelsen.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget oppnevnes av styret for en toårsperiode og er oppnevnt for perioden 2022-2023. Utvalget skal påse at retningslinjer blir fulgt i forbindelse med tildelingene og avgir beretning for hver tildeling til styret.

Kontrollutvalget har innsyn i prosessene knyttet til utlysning, søknadsfrister og behandling av søknader, og har i tillegg deltatt på fagutvalgenes fordelingskonferanser. Kontrollutvalget avgir også egen beretning for alle tildelinger innenfor et år som skal følge med i saksgrunnlaget for årsregnskapet til årsmøtet.

Kontrollutvalget har hatt fire møter i 2023 (tre fysiske og ett digitalt). De har avgitt tre beretninger til styret, i tillegg til egen beretning for 2022 som fulgte årsmeldingen for det året.

Utvalget består av følgende medlemmer:

 • Johan Kr. Falk-Pedersen, leder
 • Kristin Oxley, medlem
 • Stian Lydersen, medlem
 • Carl-Erik Grimstad, medlem
 • Ingrid Tollånes, medlem
 • Annhild Mosdøl, vara

Sekretariatet, adminitrasjon og økonomi

I 2023 har sekretariatet bestått av en stab med følgende medarbeidere:

 • Generalsekretær Hans Christian Lillehagen
 • Programsjef Jan-Ole Hesselberg
 • Leder programdrift Jan Hoel Gulbrandsen
 • Leder programutvikling Ida Charlott Svege
 • Rådgiver programdrift Taran Hagen Søberg
 • Rådgiver programdrift Lisa Nome
 • Rådgiver programdrift Marie Topaas Storm
 • Kommunikasjonssjef Hege Bjørnsdatter Braaten
 • Politisk rådgiver Anders Kjellevold
 • IT-leder Bergsvein Vollan
 • Controller Stig Lidsheim (80 prosent stilling)
 • Kontorleder Eva Næss
 • Administrasjonssekretær Ann-Karin Olsen

Det har ikke vært nyansettelser i 2023. Controller har varslet at han går av med pensjon første halvår 2024, og det har derfor blitt søkt etter hans erstatter. I tillegg har leder programutvikling sagt opp sin stilling fra 29. februar 2024, og det er lyst ut ledig stilling.

Arbeidsmål og spesielle utfordringer

Sekretariatet har arbeidet innenfor vedtatt strategi for femårsperioden 2022-2026. 2023 var dermed strategiperiodens andre år, og styret vedtok egen handlingsplan for året for å støtte opp under de strategiske målene.

Stiftelsens hovedoppgave er å jobbe med realisering av formålet nedfelt i vedtektenes §2:

«Stiftelsens formål er å støtte frivillig helse- og/eller rehabiliteringsrelatert virksomhet som retter seg mot målgrupper i Norge, herunder forebyggende helsearbeid som utføres av frivillige humanitære/ideelle samfunnsnyttige organisasjoner og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, både innen psykisk og fysisk helse. Støtte kan også gis til slik forskning.»

Stiftelsen Dams strategi er forankret i FNs bærekraftsmål, med særlig vekt på mål 3 god helse og livskvalitet, mål 9 innovasjon og mål 10 mindre ulikhet. Bærekraftsmålene følger tre dimensjoner: den økonomiske, miljø- og klimamessige og den sosiale. Stiftelsen Dam skal i hovedsak bidra til å jobbe for den sosiale dimensjonen. (Se eget delkapittel for rapportering på stiftelsens bærekraftsarbeid.)

Strategien har visjonen «Bedre helse og deltakelse for alle i Norge», og skal oppfylles gjennom å jobbe for å ha:

 1. Støtteordninger av høy, internasjonal kvalitet (kapittel 1 og 2)
 2. Styrket posisjon som inntektskilde for helsefrivillighetens utvikling (kapittel 5)
 3. Styrket omdømme som en åpen og kunnskapsrik stiftelse (kapittel 5)
 4. Økt verdi for medlemsorganisasjonene (kapittel 1, 2, 3 og 5)
 5. Bedre brukervennlighet og resultatformidling (kapittel 1, 2 og 5)

Se egne kapitler i årsmeldingen for hvordan stiftelsen har jobbet med disse fem delmålene.

Personalpolitikk

Sekretariatet skal ha en effektiv bemanning og stå i forhold til ansvar, kompetansebehov og oppgaver som skal utføres. Det ble utført 12,8 årsverk i sekretariatet i 2023.

Sekretariat etterstreber en god personalpolitikk. Det gjelder ryddige lønns- og arbeidsvilkår samt et godt og trygt arbeidsmiljø. Statens personalhåndbok legges til grunn for de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Det er egen personalhåndbok for sekretariatet som ble oppdatert i januar 2023. Det ble gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i mars/april og individuelle lønnssamtaler etter det ordinære lønnsoppgjøret i juni. Det gjennomføres regelmessige individuelle dialogmøter mellom generalsekretær og den enkelte ansatte hver annen måned.

Det gjennomføres årlig vernerunde, og i 2023 ble dette gjennomført med en spørreundersøkelse blant de ansatte. Utover dette har fokus vært å sette ansatte i stand til å ha så gode arbeidsverktøy som mulig, også på hjemmekontor.

I kontorlandskapet i Akersgata 28 er det til sammen 14 arbeidsstasjoner fordelt på fire soner og to ekstra møterom. Tre av cellekontorene brukes som stillerom og kan benyttes av alle ansatte etter behov. Det har siden høsten 2021 vært inngått halvårlige avtaler med hver ansatt om en fast hjemmekontordag pr uke (enten tirsdag eller fredag). Denne avtalen ble prolongert i hele 2023. Stiftelsens kontorlokaler er hjemlet i egen husleieavtale som løper til 2027, med gjensidig oppsigelsesmulighet.

Å forebygge sykefravær er viktig i et lite sekretariat. For å stimulere de ansatte til fysisk aktivitet og bidra til bedre helse, får alle ansatte tilbud om refusjon av en del av dokumenterte utgifter til trening. Ansatte som trenger behandling, innen fysioterapi/kiropraktor eller annet får etter avtale også dekket dokumenterte utgifter for å forebygge sykdom og fravær.

Sykefraværet blant de ansatte i 2023 var på 1,87 prosent, opp fra 1,35 prosent året før, noe som likevel må betegnes som tilfredsstillende. Stiftelsen har avtale om kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning for de ansatte fra fylte 67 år. I tillegg er det gruppelivsforsikring og personalforsikring for alle ansatte. Avtalen er hos Storebrand gjennom NHO-avtalen/medlemskapet i Abelia.

Det oppfordres til kompetansehevende kurs blant de ansatte. Hvert år gjennomføres et faglig internseminar for hele sekretariatet og årets seminar ble lagt til Gøteborg over tre dager i august.

Ved årets slutt var det syv kvinner og seks menn ansatt i sekretariatet.

Lokaler

Sekretariatet holder til i leide lokaler i Akersgata 28 i Oslo. Alle ansatte sitter i landskap fordelt på fire arbeidssoner med god tilgang til stillesoner. Det er fire møterom, tre kontorer som brukes på omgang og etter behov. Det er toalett, dusj, garderobe og eget kjøkken med spiseplass for ansatte.

Bærekraftig utvikling

Stiftelsen Dams strategi er forankret i FNs bærekraftsmål. Stiftelsens formål er å arbeide langs den sosiale dimensjonen av bærekraftsmålene, foruten å ikke skade miljøet og ha en økonomisk bærekraft. I den gjeldende strategiperioden er det valgt ut tre bærekraftsmål som stiftelsen skal ha et spesielt fokus på:

3. God helse og livskvalitet
Å bidra til å sikre god helse og livskvalitet er kjernevirksomheten til stiftelsen.

9. Industri, innovasjon og infrastruktur
Stiftelsen vil bruke sin posisjon som forskningsfinansiør til å styrke vitenskapelig forskning, som står sentralt i dette.

10. Mindre ulikhet
Arbeidet for å redusere forskjeller i levekår er tett koplet til helse og har stått sentralt blant prosjektene det søkes og gis støtte til.

Med dette som bakteppe lagde sekretariatet i 2022 en egen bærekraftstrategi, der målet er å konkretisere hvordan man i det daglige tar beslutninger som bidrar til en mer bærekraftig drift av sekretariatet og stiftelsen ellers. 2023 ble det første året der sekretariatet skulle levere på konkrete mål for en mer bærekraftig drift.

For å sikre god forankring av stiftelsens bærekraftsarbeid har styret vedtatt åtte punkter for bærekraftig drift. I tillegg er det laget ti mål for en mer bærekraftig drift av sekretariatet.

Bærekraftregnskap

Gjennom hele 2023 har sekretariatet kartlagt de ti målene for mer bærekraftig drift gjennom egne evalueringsskjemaer. Dette utgjør Stiftelsen Dams bærekraftregnskap, som også skal publiseres på nettsidene (etter årsmøtet). Under er det en gjennomgang av hvert enkelt mål, med oppsummering av kartleggingen.

1. Kun reise når det er nødvendig.
Målbarhet: Telle antall flyreiser, telle antall prosjektbesøk/møter/arrangementer per reise. Prioritere miljøvennlige transportmidler.
Resultat:
36 flyreiser (fordelt på tolv ulike reiser. Antallet skyldes at flere personer dro på noen av turene, samt at det ved noen tilfeller har vært flere flyreiser per tur).
35 møter/prosjektbesøk/arrangementer der det ble brukt fly, hvorav to var heldagsmøter.
• 11 reiser med bil, hovedsakelig fordi det ikke var mulig med kollektivtransport, enten som følge av tilgjengelighet eller tidsbruk.

• Samtlige bilreiser er gjennomført med bildelingstjenester.

2. Øke andelen digitale møter og arrangementer.
Målbarhet: Telle antall heldigitale møter/arrangementer, øke andelen digitale/hybride møter.
Resultat:
• Det er gjennomført ti heldigitale møter, dette gjelder blant annet webinar (åpent for alle), kommunikasjonsforum, prosjektkoordinatormøte, og møter i kontrollutvalg, finansutvalg og valgkomiteen.
• De fleste fagutvalgsmøter, styremøter og arrangementer har vært hybride, slik at deltakere skal slippe å reise for å delta fysisk.
• Fem arrangementer hadde kun mulighet for fysisk deltakelse, det gjaldt Stiftelsen Dams 30-årsjubileum og to søkekurs (Bergen og Tromsø), et prosjektkoordinatormøte og et møte i Stiftelsen Dams kommunikasjonsforum. For de to siste møtene er et stort flertall av deltakerne basert i Oslo.

3. Legge til rette for miljøvennlig og helsefremmende reisevei til jobb.
Målbarhet: Sørge for god sykkelparkering og ved eventuell flytting: sørge for at kontorlokalene har god kollektivforbindelse. Kartlegge ansattes reisevei, og oppfordre til mer miljøvennlige og helsefremmende transport der det er mulig.
Resultat:
• Samtlige ansatte reiser enten kollektivt, eller går/sykler hele veien til jobb.
• Fire personer oppgir at de bruker bil til kollektivtransport.

4. Legge til rette for fysisk aktivitet for de ansatte.
Målbarhet: Gjennomføre en til to aktivitetsdager per år for å motivere til mer fysisk aktivitet. Kartlegge bruk av dekket treningsmedlemskap/deltakeravgift. Vurdere å ta i bruk digitale verktøy for å lage konkurranser blant de ansatte knyttet til fysisk aktivitet.
Resultat:
• Åtte personer har fått refusjon til treningsutgifter.
• Hele sekretariatet deltok på to aktivitetsdager (valgfri vinteraktivitet i februar og minigolfturnering i juni). I tillegg deltok sju ansatte på bouleturnering (høst).

5. Handle bevisst.
Målbarhet: Kartlegge de ti største leverandørenes bærekraftsarbeid og basert på dette legge en plan for oppfølging.
Resultat:
• Det er sendt brev til de ti største leverandørene med spørsmål om deres bærekraftsarbeid. Det var stor variasjon i bevisstheten rundt dette arbeidet. Det er foreløpig ikke laget en plan for oppfølging av leverandører, men dette står på planen i 2024.
• Det er kjøpt inn noen gaveartikler, men disse er kjøpt gjennom aktører som fremmer sosial bærekraft og etisk handel (blant annet =Kaffe, Albatrossen kaffebar og Nordnes verksteder).

6. Stille krav ved matinnkjøp både i hverdagen og ved arrangementer.
Målbarhet: Kartlegge matsvinn i sekretariatet og eventuelt redusere dette gjennom tiltak. Stille krav til arrangementssteder om mindre matsvinn ved arrangementer. Prioritere kortreist mat og vegetaralternativer.
Resultat:
• Det er laget en egen rutinebeskrivelse for arrangementer, der sekretariatet skal ta aktive grep om å hindre/redusere matsvinn.
• På kontoret er det innført rutine for å handle oftere og mindre, for å hindre matsvinn. Dersom det er brød eller frukt igjen på fredag, så får ansatte dette med hjem.
• Dersom det kjøpes inn mat til møter på huset, og det blir overskuddsmat tilbys dette til ansatte samme dag, eller ved lunsjen dagen etter.
• Dersom det er arrangementer utenfor huset bestilles det mindre mat enn tidligere, og det legges også vekt på at maten som bestilles ikke er «tallerkenretter», men heller mat som egner seg til å enten dele eller tas med om det blir mat til overs.
• Det gjøres kvartalsvise målinger rundt mastvinn, og disse viser at det har vært svært lite matsvinn i 2023.

7. Resirkulere avfall, donere utstyr dersom det er mulig.
Målbarhet: Kartlegge resirkulering/gjenvinning av avfallet i sekretariatet, kartlegge mulighet for resirkulering/donering av elektrisk utstyr som ikke er i bruk. Lage årlig innsamling av elektrisk utstyr til resirkulering/donasjon.
Resultat:
• Det kildesorteres internt i egne avfallsbokser for restavfall, matavfall, plast, metall og glass, papir og batterier.
• Gårdeier, Promenaden Eiendom, har ansvar for at avfallsrommet i kjelleren har konteinere for spesialavfallet, og at det blir levert til avfallsmottaket Franzefoss. De sender kvartalsvis avfallsrapport derfra.
• Utdatert IT- og el-utstyr skal resirkuleres. Det kan leveres til konteiner for dette i avfallsrommet i kjelleren, eller levere inn til Power i Lille Grensen. Her kan også batterier innleveres. Utstyret kan også eventuelt doneres.
• Årlig innsamling og «en runde i lokalet» skal sikre at alt som kan resirkuleres er ryddet opp i.

8. Sørge for sosial inkludering ved alle arrangementer og rekrutteringer.
Målbarhet: Sikre mangfold i alle utvalg og på scenen på stiftelsens arrangementer, mangfold beskrives i alle styresaker ved oppnevning av nye utvalg. Alle arrangementer skal være universelt utformet.
Resultat:
• Alle arrangementer er gjennomført i lokaler med universell utforming, og det er også gjennomført to arrangementer med bruk av SmartTolk (live skrive- syns- og tegnspråktolking).
• Det legges vekt på å invitere et mangfold av deltakere til å stå på scenen på stiftelsens arrangementer, der kjønn, etnisitet og funksjonsvariasjon ivaretas.
• Ved rekrutteringer til utvalg og sekretariatet legges det vekt på å sikre mangfold så langt det er mulig.

9. Kartlegge, benytte og videreutvikle kompetanse og arbeidsmiljø i sekretariatet.
Målbarhet: Gjennomføre og følge opp innspill fra arbeidsmiljøundersøkelser, øke den interne kunnskapsdelingen i relevante fora.
Resultat:
• Det er satt av midler til at alle ansatte kan delta på relevante kurs hvert år (flere har benyttet seg av dette).
• Det er innført intern kompetanseheving, der ansatte holder presentasjoner om temaer som er relevante for flere i sekretariatsmøtene.

10. Publisere et årlig «bærekraftregnskap».
Målbarhet: Årlig evalueringsmøte (i januar) med hele sekretariatet, resultatene av sekretariatet reviderer målene årlig, for å fortsette å strekke seg etter en mer bærekraftig drift av sekretariatet.
Resultat:
• Det ble gjennomført en evaluering av bærekraftarbeidet i sekretariatet i februar 2024.
• I all hovedsak legges det opp til at man følger samme linje for kommende år, men arbeidsgruppen vil lage en plan for å stramme inn noen av målene, blant annet ved å lage en egen retningslinje for «nødvendige reiser».
• Bærekraftregnskapet vil bli publisert på nettsidene etter at årsmøtet er gjennomført.

Bærekraft i prosjektene

Fra og med 2023 har alle som sender inn søknad til Stiftelsen Dam måttet krysse av på hvilke bærekraftfsmål prosjektene bidrar til å oppfylle, både primære og sekundære mål.

I all hovedsak er det primære målet til prosjektene å bidra til god helse og livskvalitet (mål tre). Som sekundært mål er det større spredning i mål (se graf under).

Økonomi

Overskuddsandelen til Stiftelsen Dams formål fra Norsk Tipping er hjemlet i pengespillovens §12: Etter at grasrotandelen blir beregnet av inntektene fra spillene til Norsk Tipping, og premier og administrasjon trekkes fra, regnes overskuddsandelen til helse- og rehabiliteringsformål ut med 6,4 prosent. Deretter fordeles 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære formål.

Inntektene til stiftelsen utbetales etterskuddsvis og beregnes av resultatet i det foregående året. I lovforarbeidene i 2015 ble det bestemt at det hver januar skal utbetales et forskudd (4/12 av antatt beløp) til Stiftelsen Dam, med en avregning i mai/juni etter at resultatet fra Norsk Tipping er kjent.

Dams inntekter fra Norsk Tipping utgjorde 367,0 millioner kroner i 2023, opp fra 351,8 millioner kroner i 2022.

Regnskapet for 2023 ble avsluttet med:

 • Totale anskaffede midler på 404.155.406 kroner (2022: 405.051.503).
 • Bevilgninger på 349.264.041 kroner (2022: 467.636.945 kroner).
 • Kostnader til oppfyllelse av formålet på 19.546.662 kroner (2022: 17.240.483 kroner).
 • Administrasjonskostnader på 7.677.712 kroner (2022: 7.561.555 kroner).

Administrasjonsprosenten økte fra 2,17 til 2,20 posent fra 2022 til 2023. Økningen skyldes i hovedsak at de offentlige pandemitilskuddene var oppbrukt i 2023. Stiftelsen Dam skal ha en så jevn utdeling av midler som mulig, slik at programmene oppleves forutsigbare for søkerne og organisasjonene. Da tildeling i Utviklings-programmet ble forskjøvet med ca ½ år, ble forpliktelsene også forskjøvet tilsvarende. De tilbakeførte midlene for ikke igangsatte prosjekter lå i 2023 på 14.941.330 kroner (2022: 21.111.656). I 2022 ble det gjennomført en prinsippendring som i realiteten innebærer at hele forpliktelsen for prosjektene, også de flerårige, gjøres i første året av tildelingene.

Prinsippendringen som skyldes administrasjonstillegget og ny ordning etter 1. januar 2024 bidrar også til at det har vært behov for en sikker likviditetsstyring i stiftelsen. Sekretariatet ser for seg at det ikke vil bli behov for lignende prinspippendringer i de kommende regnskapsårene, og at den systematiske omstillingen av stiftelsens regnskaper som er gjort vil gi et riktigere og mer fullstendig bilde av forpliktelsene til de flerårige prosjektene.

Stiftelsens langsiktige plasseringer står som en sikkerhet for flerårige forpliktelser. Stiftelsens langsiktige plasseringer (finansportefølje, kort portefølje og renter i bank) fikk en samlet positiv avkastning på 36.735.283 kroner (2022: -16.598.032 kroner). Budsjettet for samlede finansinntekter lå på positiv forventet avkastning på 30,1 millioner kroner. Saldo pr 31.12.23 på finansportefølje var 354,2 millioner kroner, mens saldo på kort portefølje var 178,2 millioner kroner.

Bevilgning til prosjekter

Det ble bevilget 349.132.250 kroner til organisasjonene i de ordinære utlysningene i 2023 (2022: 398.044.480 kroner), inkludert flerårige forpliktelser og administrasjonstillegg. Det ble bevilget 349.264.041 kroner til organisasjonene i søknadsrundene i 2023 (2022: 467.636.945 kroner).

Tildelingene fordelte seg slik:

Bevilget202320222021
Helse75 830 000171 160 300*151 895 000
Forskning111 626 000166 270 000*84 072 000
Åpen tilgang Forskning131 79190 00015 000
Ekspress15 434 00012 070 00013 060 000
Utvikling**99 848 000018 862 000
Stimuleringsprogrammet049 567 62595 254 475
Aktivitetsprogrammet020 024 84070 942 027
Administrasjonstillegg49 394 25048 454 18034 533 100
SUM349 264 041467 636 945468 636 602
*inkluderer forpliktelser vedtatt av styret for flerårige prosjekter 2020-2021, en engangskostnad i 2022.
**tildeling for 2022-utlysningen for Utvikling påløper 2023-regnskapet.

2020 og 2021 var de første årene hvor stiftelsen vedtok hele forpliktelsen i første år av prosjektbevilgningen for de flerårige prosjektene. På grunn av periodiseringsforhold og forskutteringen av midler til de to store tildelingene på høsten hvert år (Helse høst og Forskning), så lot dette ikke seg gjennomføre helt ut disse to årene. Det ble tatt høyde for at dette skulle gjennomføres og bokføres i sin helhet i regnskapsåret 2022. Derfor er sammenligningsgrunnlaget ikke helt sammenlignbart for de foregående og etterkommende periodene.

Når det gjelder tilbakeførte midler er det helt normalt at beløpene varierer fra år til år. En generell utvikling var pre korona at omfanget av avbrutte prosjekter, dobbeltfinansieringer og lignende fant sted i noe mindre omfang enn tidligere. I 2023 var det en nedgang i de tilbakeførte midlene.

Driftskostnader

2023202220212020
Organisasjon og utvalg-3 636 095-2 792 343-3 057 666-3 350 536
Driftskostander sekretariatet-21 757 011-20 366 069-19 700 163-19 472 151
Kommunikasjon-1 405 918-1 636 605-1 559 288-1 382 431
Andre kostnader-452 352-7 020-1 356-810
SUM-27 224 374-24 802 037-24 318 473-24 205 928

Organisasjon og utvalg, sekretariat, kommunikasjon og andre kostnader beløper seg i regnskapet til 27.224.374 kroner (2022: 24.802.037 kroner). Dette er innenfor budsjettrammene. Det ble en del flere søknader til vurdering i 2023, men flere digitale møter har ført til lavere kostnader enn lagt opp til i budsjett. Prisstigningen i 2023 var markant og gjorde seg gjeldende over hele driften, i tillegg har IT-kostnadene økt en del fordi utviklingstempoet har vært høyt og at det koster å vedlikeholde og utvikle søknadssystemene.

Det vises til årsregnskapet for 2023 for mer informasjon.


Kommunikasjon

Omdømme og kommunikasjonsstrategi

Stiftelsen Dam har ikke gjennomført egen kjennskaps- eller omdømmeundersøkelse i 2023. Kommunikasjonsarbeidet baserer seg på kommunikasjonsstrategien som ble vedtatt i 2022, og som varer ut 2023.

I kommunikasjonsstrategien som har navnet «En åpen og kunnskapsrik stiftelse», og hovedmålsetningen i strategien er å styrke stiftelsens omdømme som en åpen og kunnskapsrik stiftelse, som bidrar til å sikre inntekter for helsefrivillighetens utvikling.

Hovedmålgruppene for stiftelsens kommunikasjonsarbeid er:

 • Organisasjonene i helsefrivilligheten, prosjektledere- og deltakere, og potensielle søkere
 • Politikere og embetsverket
 • Forskningsmiljøer

Kommunikasjonsstrategiens strategiske målsetninger handler i hovedsak om å øke egen innholdsproduksjon rundt forsknings- og utviklingsarbeidet, prosjektene stiftelsen støtter og det politiske arbeidet, som spillpolitikk og åpen forskning.

I 2023 har stiftelsen økt synligheten i både sosiale medier og på egne nettsider. Det har ikke vært noen negative oppslag i verken redaksjonelle eller i sosiale medier i 2023.

Høsten 2023 ble det gjennomført en ny kjennskapsanalyse i regi av Respons analyse. Denne viste at den generelle kjennskapen til Stiftelsen Dam er lav i befolkningen. Dette er på nivå med tidligere års analyser.

Mot slutten av 2023 er det igangsatt et arbeid med å lage ny kommunikasjonsstrategi, som skal vedtas av styret i mars 2024.

Kommunikasjon med medlemsorganisasjonene

Prosjektprofilering

Den viktigste måten stiftelsen bidrar til å løfte medlemsorganisasjonene på er gjennom felles prosjektprofilering. I løpet av 2023 bidro sekretariatet til å profilere 109 prosjekter, enten gjennom prosjektbesøk, arrangementer eller nettsaker i stiftelsens prosjektbibliotek og i sosiale medier. Det er det høyeste antallet prosjektprofileringer siden målingen startet i 2018.

Særlig på Facebook og Instagram har prosjektprofileringen gitt gode resultater.

I forbindelse med Utvikling-tildelingen i juni 2023 og Forskning-tildelingen i oktober 2023 overrasket sekretariatet til sammen 18 prosjekter som fikk støtte. Ni prosjekter ble profilert gjennom stiftelsens arrangementer, inkludert utdeling av Helseprisen.

Dam-frokost

Dam-frokost er korte, digitale informasjonsmøter for stiftelsens medlemsorganisasjoner.

Hvert møte varer i cirka 45 minutter, og alle ansatte og frivillige i organisasjonene kan delta. Målet er å gi informasjon om aktuelle temaer fra Dam, og med mulighet for å stille spørsmål.

Det ble arrangert en Dam-frokost i 2023. Den var 4. mai, der temaet var Dams satsing på «registrert rapport». Det var 200 personer som meldte seg på webinaret.

Se webinaret i opptak her:

Kommunikasjonsforum

Det har blitt avholdt to møter i stiftelsens kommunikasjonsforum i 2023.

Det første var et heldigitalt møte 16. februar. Temaet der var nye organisasjonssider på dam.no, samt en åpen diskusjon for forumet, der det blant annet ble tatt opp ulike utfordringer knyttet til sosiale medier.

Det andre møtet ble avholdt 22. november, og dette var et fysisk møte, som ble arrangert hos Dekode. Temaet var «Hvordan lage effektivt innhold som både treffer brukeren og søkemotoren?», der strategisk rådgiver i Dekode, Øyvind Ellingsen, holdt en presentasjon med nyttige tips og triks for forumet. Møtet ble avsluttet med en innspillsrunde fra deltakerne i forumet.

Arrangementer

Stiftelsen Dams 30-årsdag

9. mars 2023 var det 30 år siden Stiftelsen Dam ble opprettet. Dette ble feiret med et lukket arrangement for medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere, på Youngs i Oslo. På arrangementet holdt statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen en hilsen.

Generalsekretær, programsjef og politisk rådgiver i Stiftelsen Dam holdt korte presentasjoner om stiftelsens historie. I tillegg var det underholdning ved «Bingokongen».

Det var 87 personer som hadde meldt seg på feiringen, i tillegg til 13 ansatte fra Dam.

Helsefrivillighetens dag

Helsefrivillighetens dag ble arrangert for første gang i 2023, i forbindelse med Frivillighetens år. Tilbakemeldingene på arrangementet var veldig gode, og det ble derfor bestemt å videreføre dette som et fast arrangement i Dams regi. Hensikten er å feire helsefrivillighetens innsats, samtidig som man viser fram samfunnsnytten i denne delen av frivilligheten.

Helsefrivillighetens dag 2023 ble lagt til Digs i Trondheim. Byen er kåret til europeisk frivillighetshovestad i 2023, og dette ble en fin ramme rundt arrangmentet.

På scenen sto blant annet tre ulike prosjektledere, varaordfører i Trondheim kommune og Stiftelsen Dam.

Deltakere:
115 personer var påmeldt arrangementet, og det var fullt i salen allerede kort tid etter at dørene åpnet.

I tillegg ble seminaret sett av cirka 130 personer på stiftelsens Youtube-kanal.

Innledere:

 • Mona Berger (SV), varaordfører i Trondheim kommune
 • Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam
 • Anders Kjellevold, politisk rådgiver i Stiftelsen Dam
 • Hege Bjørnsdatter Braaten, kommunikasjonssjef i Stiftelsen Dam
 • Linda Gjørøy, Nina Waldenstrøm og Marit Helen Erland fra prosjeket Fortsatt aktiv! (Trondheim kommune/Byåsen frivillighetssentral/Nasjonalforeningen for folkehelsen)
 • Ragnhild Arntsen, Christoffer Bratseth og Ingerid Trætteberg fra Sjiraffen Kultursenter
 • Per Einar Johannessen og Mia Larsen Sveberg fra Paraidrettssenteret i Trøndelag

Se Helsefrivillighetens dag her:

Årsmøteseminar

I forbindelse med stiftelsens årsmøte 3. mai ble det arrangert et årsmøteseminar, kalt «Deltakelse Aktivitet og Mestring» på Vega scene i Oslo.

Målet med seminaret var å lage «tidenes mest inkluderende seminar», både på scenen og i salen. Seminaret tok opp to emner som går i kjernen på deltakelse, aktivitet og mestring: inkluderende arbeidsliv og muligheter for ungdom.

I tillegg ble seminaret streamet med live syns-, skrive- og tegnspråktolking, gjennom et samarbeid med prosjektet SmartTolk. Vega scene er universelt utformet, og anbefales av Norges Handikapforbund.

Deltakere:

 • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær FFO/styreleder i Stiftelsen Dam
 • Tor Andreas Bremnes, daglig leder i InClue AS
 • Jarle Eknes og Felix Andersen, daglig leder og arbeidstaker i Stiftelsen Helt Med
 • Finn Arild Thordarson, daglig leder i NTS Kompetanse
 • Steinar Vikholt, lektor ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Pernille Augedal, Siri Elvsborg og Christian André Løkkeberg-Sedal, Windjammer
 • Sahil Ali, Adrian Olafsen og Åsmund Gylder, Lif Laga
 • Thor Gjermund Eriksen, administrerende direktør i Norsk Tipping

Seminaret er sett 145 ganger på stiftelsens Youtube-kanal. Dette kommer i tillegg til de som så seminaret direkte via prosjektet SmartTolks egen plattform.

Se årsmøteseminaret her:

Arendalsuka

Arendalsuka ble arrangert 14.-18. august, og Stiftelsen Dam deltok med et eget arrangement, kalt «På tide å tette tapssluket i forskningen».

Målet med seminaret var å løfte problemstillingen rundt bortkastet forskning, og vise til Stiftelsen Dams satsning på «registrert rapport». Hvert år kastes forskning verd milliarder av kroner ut av vinduet på grunn av selektiv rapportering av forskningsresultater. Men det finnes løsninger, og en av dem er «registrerte rapporter» som Stiftelsen Dam innfører som valgfri publiseringsform i programmet Forskning.

Programsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg presenterte bakgrunnen for satsingen, og ledet også en samtale mellom Tidsskrift for Den norske legeforening, Norges Forskningsråd og NTNU.

Innledere:

 • Jan-Ole Hesselberg, programsjef, Stiftelsen Dam
 • Are Brean, sjefredaktør, Tidsskrift for Den norske legeforening
 • Ole Johan Borge, direktør helseforskning og helseinnovasjon, Norges Forskningsråd
 • Tor Grande, prorektor for forskning og formidling, NTNU

Seminaret er sett 127 ganger på stiftelsens Youtube-kanal.

Se seminaret her:

Søkekurs i Tromsø og Bergen

Stiftelsen Dam har fått en rekke henvendelser om å lage egne arrangementer om stiftelsens programmer og om å søke prosjektmidler. Derfor ble det gjort to testarrangementer med dette som innhold høsten 2023. Det første arrangementet var i Tromsø i september, og ble lagt til Grab – en ungdomsklubb som Dam har støttet gjennom Mental Helse, om ettermiddagen (klokken 18-20).

På tross av god markedsføring i lokale medier (Nordlys og Nrk Troms) og sosiale medier, var det laber oppslutning om seminaret. Det kom cirka 10 deltakere. De som møtte opp, ga imidlertid gode tilbakemeldinger på innholdet i programmet.

Innledere:

 • Kristian Leeland, Grab
 • Anders Kjellevold, politisk rådgiver i Stiftelsen Dam
 • Hege Bjørnsdatter Braaten, kommunikasjonssjef i Stiftelsen Dam

Et nytt søkekurs ble avholdt på Litteraturhuset i Bergen i november 2023. Dette ble avholdt som frokostseminar, og oppmøtet var godt. Over hundre personer var påmeldt, og drøyt halvparten møtte opp. Det ble stilt en rekke spørsmål til Dam, og flere av disse blir tatt med i videre informasjonsarbeid om programmene og søknadsprosessen.

Innledere:

 • Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam
 • Hege Bjørnsdatter Braaten, kommunikasjonssjef i Stiftelsen Dam

De to søkekursene var kun for fysisk oppmøte, men erfaringene viser at det er et stort behov for denne typen informasjon, og det vil derfor bli laget digitale varianter i 2024.

Forskningsseminar

26. oktober arrangerte Stiftelsen Dam forskningsseminaret «Registrert rapport: En kur mot dårlig forskning» på Vega scene i Oslo.

Bakgrunnen for seminaret var Stiftelsen Dams satsing på «registrert rapport» i programmet Forskning, og målet med seminaret er få flere norske forskere til å velge registrert rapport, å avlive noen myter og dele innsikt i internasjonalt arbeid med denne publiseringsformen.

Det var påmeldt 156 deltakere, men bare cirka 60 personer deltok fysisk.

Arrangementet ble streamet med syns-, skrive- og tegnspråktolk (SmartTolk), men dessverre var det store tekniske problemer med direktesendingen. Sendingen ble likevel sett av mer enn 250 deltakere.

Innledere:

 • David Mellor, director of policy, Center for Open Science
 • Ida Svege, leder for programutvikling, Stiftelsen Dam
 • Heidi Holmen, førsteamanuensis ved fakultet for helsevitenskap, OsloMet
 • Molly Carlyle, postdoktor ved intitutt for psykologi, Universitet i Oslo
 • Jan-Ole Hesselberg, programsjef i Stiftelsen Dam

Se forskningsseminaret her:

Nordisk stiftelseskonferanse

8.-10. november deltok sekretariatet på Nordisk stiftelseskonferanse i Kristiansand. Konferansen samler stiftelser fra hele Norden, og i år var det over 200 deltakere. Hovedtema var samskaping og partnerskap.

På konferansens andre dag var det satt av to timer til ulike «sidespor», der Dam hadde ansvar for et eget sidespor, kalt «How to select the best projects?». På scenen deltok Dam ved generalsekretær, programsjef og leder for programutvikling, sammen med representanter for Gi effektiv (NO), Velux Fonden (DK), Kone Foundation (FI), Villum Fonden (DK) og Finnish Medical Fondation (FI).

Dam fikk veldig gode tilbakemeldinger på sidesporet, både fra dem som sto på scenen og de som satt i salen, og det var en veldig fin måte å presentere Dams kvalitetssikringsarbeid i nordisk sammenheng. Det ble lagt merke til, og stiftelsen blir lyttet til. Sidesporet var også det som trakk flest publikummere.

Innledere:

 • Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam
 • Ida Svege, leder programutvikling i Stiftelsen Dam
 • Jan-Ole Hesselberg, programsjef i Stiftelsen Dam
 • Eirik Mofoss, styreleder i Gi effektivt
 • Gry Minor, seniorrådgiver i Velux Fonden
 • Laura Lees, grant coordinator I Kone Foundation
 • Anders Smith, programsjef i Villum Fonden (DK)
 • Jouni Lounasmaa, daglig leder I Finnish Medical Fondation
Deltakere fra en rekke nordiske stiftelser sto på scenen under Stiftelsen Dams sidespor. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Frivillighetens dag/Helseprisen

5. desember ble Frivillighetens dag arrangert. Arrangementet var denne gangen lagt til Sentralen i Oslo. Frivillighet Norge sto for planlegging og gjennomføring av arrangementet, men Stiftelsen Dam er en av samarbeidspartnerne. Arrangementet ble også streamet.

Helseprisen 2023 ble delt ut på arrangementet som én av fire priser. Helseminister Ingvild Kjerkol og styreleder Lilly Ann Elvestad delte ut Helseprisen, som denne gangen gikk til prosjektet «Hjernen er deg!» i regi av Hjernerådet.

Glade prisvinnere på scenen! F.v. styreleder i Stiftelsen Dam, Lilly Ann Elvestad, konferansier Yousef Hadaoui, prosjektleder Peggy Ranheim, generalsekretær i Hjernerådet, Henrik Peersen og helseminister Ingvild Kjerko. Foto: CF Salicath/Frivillighet Norge

Det kom inn 36 nominasjoner til Helseprisen i 2023. 15 ble valgt ut av administrasjonen til å gå videre til vurdering av juryen. Deretter ble det kåret tre finalister som gikk videre til en publikumsavstemming på stiftelsens nettsider. De tre finalistene var Toxic (Rådgivning om spiseforstyrrelser), Grubl (Rådet for psykisk helse) og Hjernen er deg! (Hjernerådet). Det ble avgitt over 2.600 stemmer. Prisen består av et diplom og 50.000 kroner, som går til organisasjonen bak prosjektet.

Det ble også gjennomført en fagkonferanse i forbindelse med Frivillighetens dag på Sentralen i Oslo. På konferansen deltok Stiftelsen Dam ved generalsekretær Hans Christian Lillehagen med presentasjonen «Frivilligheten er avgjørende for den sosiale bærekraften».

Se video av vinnerprosjektet «Hjernen er deg!» her:

Nettsider

Det ble gjennomført en større oppgradering av nettsidene i 2023. Målet med denne var å gjøre nettsidene mer brukervennlige, særlig for organisasjonene. Oppdateringen besto i å lage egne organisasjonssider med kuratert innhold, det vil si muligheten til å legge inn egen informasjon om blant annet tildelinger, søknadsprosess og prosjekter som har fått støtte.

Dette er gjort for alle medlemsorganisasjonene, som igjen har gitt god synlighet og veldig gode tilbakemeldinger fra organisasjonene. Det ble også laget en mulighet for å lage egne temasider, det vil si samlesider om temaer stiftelsen jobber med, som for eksempel spillpolitikk eller åpen forskning. Til slutt fikk forsiden en oppgradering, som gjør det enklere å synliggjøre viktig innhold på forsiden.

Nettsidetrafikken har økt gjennom året, og særlig er det organisasjonssider, prosjektbiblioteket og innhold om Helseprisen som har gitt god trafikk.

Både søkere, organisasjoner og andre har gitt uttrykk for at nettsiden oppleves som oversiktlig og brukervennlig.

Den mest besøkte siden er www.dam.no/programmer som er en samleside med informasjon om alle stiftelsens programmer. På andre og tredje plass kommer sidene www.dam.no/organisasjoner og www.dam.no/kan-jeg-fa-stotte.

Den mest leste redaksjonelle saken i 2023 var nyhetssaken om finalistene til Helseprisen 2023, etterfulgt av en sak om at det er mulig å søke om støtte gjennom programmet Utvikling. Også nettsaker om prosjektene som var nominert til Helseprisen er godt lest.

Trafikken på nettsiden økte med cirka ti prosent* i 2023 sammenlignet med 2022. Dette kommer etter flere år med solid økning i trafikken på nettsiden. Siden 2016 har trafikken økt over 200 prosent, og siden 2020 har veksten vært på over 30 prosent.

*I 2023 ble det endret måleverktøy for nettsiden, fra Google Analytics til Matomo. Dette gjør at det mangler noen nøkkeltall for første halvår av 2023.

Sosiale medier

Stiftelsen Dams tilstedeværelse i sosiale medier er svært viktig for synligheten. Primært profileres egne artikler om prosjekter og arrangementer, eller nyheter fra stiftelsen. Facebook er den primære profileringskanalen i sosiale medier, men Instagram har blitt stadig viktigere.

I 2023 har det også blitt satset på LinkedIn, som gjør at nye målgrupper nås. Det brukes også noe penger på sponset innhold i disse kanalene.

I 2023 har sekretariatet hatt god trafikk gjennom «stories» på Instagram, særlig til å profilere de løpende tildelingene. Det varierer hvor mange som ser disse, men i snitt ligger det på mellom 150 og 300 per story.

På Facebook har stiftelsen hatt god trafikk på en rekke prosjektsaker, og flere av disse oppnår også høyt engasjement med flere hundre likerklikk. Stiftelsen opplever også noe støy på Facebook. Særlig er dette knyttet til saker om forskningsprosjekter og -politikk. Dam skal ha stor takhøyde for kritikk, og svarer på alle kommentarer som kritiserer eller stiller spørsmål ved stiftelsens virke. Imidlertid skal ikke stiftelsens kanaler være en plattform for konspirasjonsteorier eller personhets. Innlegg som dette blir fjernet.

Ved utgangen av 2023 hadde Stiftelsen Dam totalt 19.619 følgere i sosiale medier, som var en økning på 11,6 prosent fra 2022.

Disse fordelte seg slik:

Totalt for 2023 har engasjementet i sosiale medier økt med 80,2 prosent sammenliknet med 2022.

Presse

Totalt ble Stiftelsen Dam omtalt i 186 presseoppslag i 2023 med et potensielt publikum på sju millioner, ifølge analysebyrået Retriever. Ingen av presseoppslagene om stiftelsen var negative. Det er en nedgang fra 233 saker og et potensielt publikum på 14,2 millioner i 2022.

Gjennomslag i riks- og regionpresse holder seg stabilt, og denne har vært økende over tid.

Mye av omtalen stiftelsen får er knyttet til prosjektene, enten i forbindelse med tildelinger, eller gode resultater prosjektene kan vise til. Flere prosjekter fikk mye omtale i 2023, blant annet «Hjernen er deg!» (Hjernerådet) og «Grubl» (Rådet for psykisk helse), som fikk oppmerksomhet i forbindelse med nominasjonen til Helseprisen, og prosjektet «Den siste filmen» (Rådet for psykisk helse) i forbindelse med premieren på filmen vinteren 2023.

I slutten av mai hadde programsjef Jan-Ole Hesselberg og leder for programutvikling Ida Svege en kronikk på trykk i Aftenposten. Den handler om at bortkastet forskning fortsatt er et stort problem, og at stiftelsen nå skal gjennomføre et prøveprosjekt med «registrerte rapporter» for å motvirke dette. Dette har vært et viktig tema for stiftelsen gjennom hele 2023.

Etter et styremøte på Refsnes gods i juni 2023 fikk styret publisert en kronikk i Dagsavisen om manglende tilgjengelighet for styremedlem Tove Linnea Brandvik, både på toget på vei til Moss og på hotellet på Jeløya. Kronikken fikk god oppmerksomhet i stiftelsens sosiale kanaler, den ble også delt og kommentert av andre, og kommentarene tyder på massiv støtte til både Brandvik og til styret, som løfter saken.

Politisk kommunikasjon

Siden 2016 har tippemidler vært stiftelsens primære inntektskilde. Stiftelsen Dam mottar 6,4 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping og har eneansvar for å fordele midler til helse- og rehabiliteringformål. Å sikre disse inntektene er stiftelsens overordnede politiske mål.

De siste årene har sekretariatet med styrets støtte gjort betydelige endringer i programmet Forskning, som er stiftelsens største målt i penger. Det er blant annet innført krav til søker om hvordan studier skal registreres og hvordan resultatene skal publiseres. Sekretariatet har jobbet politisk for at også andre finansiører skal ta lignende grep for å forhindre at ressurser fordelt til forskning går til spille.

Pengespillpolitikk

Stiftelsen Dam har over tid markert seg som en stemme for ansvarlig spillpolitikk, og støttespiller for lovendringer som styrker enerettsmodellens posisjon og vernet av spillere. Det er sekretariatets vurdering at ansvarlighet er en forutsetning for enerettsmodellens stabilitet og legitimitet. For å bevare enerettsmodellen er det videre nødvendig at myndighetene kontinuerlig tar aktive grep som gjør det vanskeligere for utenlandske spillselskap å operere i det norske markedet. Mesteparten av virkemidlene som stiftelsen har etterlyst ble innført med den nye loven om pengespill, effektiv fra 2023.

I mai 2023 publiserte Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning ved UiB en ny befolkningsundersøkelse med tall fra 2022. Undersøkelsen viste en betydelig nedgang i antall spillavhengige, og nedgang i antall personer i risikosonen for spillavhengighet, siden
forrige undersøkelse i 2019. Det nye estimatet er 23.000 spillavhengige og 93.000 risikospillere. Videre ble det funnet at færre spiller hos utenlandske spillselskaper. Den positive utviklingen tyder på at virkemidlene for å beskytte norske spillere som er innført de siste årene, og som er samlet i den nye loven om pengespill, virker etter intensjonen. Inntrykket forsterkes av at flere selskaper i løpet av 2023 har varslet at de trekker seg ut av det norske markedet. Funnene i befolkningsundersøkelsen har styrket enerettsmodellens posisjon, og blir viktig for å påvirke partienes programarbeid i 2023-2025.

Utenlandske spillselskap fortsetter likevel å jobbe for åpning av det norske markedet gjennom lobbyorganisasjonen Norsk bransjeforeningen for onlinespill (NBO). Noen av spillselskapene utfordrer jevnlig staten i rettssystemet i et forsøk på å finne juridiske svakheter i enerettsmodellen. Sekretariatet fulgte våren 2023 rettsaken mellom selskapet Trannel, eid av spillselskapgruppen Kindred, og staten. Trannels påstand var at den norske enerettsmodellen er uforenelig med reglene i det indre markedet, men selskapet tapte på alle punkter i retten. De stadige søksmålene er en påminnelse om viktigheten av konsistent spillregulering i tråd med lovens intensjon om vern av spillere.

De politiske partiene begynte høsten 2023 prosessen med å lage program for Stortingsperioden 2025-2029. Det overordnede målet for Dams påvirkningsarbeid er at flertallet av partiene også i neste programperiode skal støtte enerettsmodellen. Det er særlig viktig at Høyre lander på riktig side.

Sekretariatet har siden 2022 deltatt i et uformelt spillpolitisk samarbeidsforum koordinert av Actis. I samarbeidet inngår flere viktige aktører i spilldebatten, som NIF, LNU, Røde Kors, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Blå Kors. Grad av involvering varierer, men felles for deltakerne er at de ønsker en ansvarlig spillpolitikk med videreføring av enerettsmodellen. Som del av samarbeidet deler deltakerne informasjon om spillfeltet og diskuterer relevante politiske saker. Forumet møttes fem ganger i 2023. Dam koordinerer sitt påvirkningsarbeid overfor partiene med flere av deltakerne i samarbeidsforumet.

Som del av arbeidet har fire av deltakerne (Actis, NIF, Dam og Blå Kors) gitt Oslo Economics i oppdrag å utarbeide en rapport som viser de samfunnsøkonomiske kostnadene som sannsynligvis vil følge bytte av reguleringsmodell som følge av reduserte ansvarlighetstiltak.

Formålet er å demonstrere hvor viktig det er for folkehelsen å bevare og videreføre enerettsmodellen, og på den måten påvirke programkomiteene i partiene. Rapporten publiseres i april 2024.

Sekretariatet har videre tatt initiativ til og utformet en felles spillpolitisk plattform for overskuddsmottakerne. Forslaget er diskutert i samarbeidsforumet i flere omganger, og tilpasset tilbakemeldingene. Målet er en plattform som alle overskuddsmottakere som er opptatt av ansvarlighet kan stille seg bak, og som vil demonstrere overfor partiene at overskuddsmottakerne står rakt ved dagens reguleringsmodell. Dette arbeidet blir fulgt opp i 2024.

En kartlegging utført for Helsedirektoratet i 2018 dokumenterte at behandlingen for spillavhengige i Norge varierer stort i innhold, kvalitet og tilgjengelighet. Siden den gang har reguleringen av pengespill blitt betydelig forbedret, men lite har skjedd med behandlingstilbudet.

Sekretariatet mener at et godt behandlingstilbud er viktig for enerettsmodellens posisjon og legitimitet, og har derfor forsøkt å påvirke politikere og embetsverk til å ta tak i problemstillingen. For å øke egen kunnskap har sekretariatet etablert kontakt med Blå Kors, som drifter flere poliklinikker som behandler spillavhengige. Videre har sekretariatet besøkt behandlingsstedet Center for Ludomani i Odense, og deltatt på konferanser i regi av Nordiska Sällskapet för Upplysning om Spelberoende (SNSUS) og Norsk forening for spillproblematikk (NFSP).

For å holde seg faglig og politisk oppdatert holder sekretariatet kontakt med aktører som Blå Kors, KoRus-Øst, Spillavhengighet Norge, Norsk Tipping og andre overskuddsmottakere. Lotteritilsynet i Førde ble besøkt i juni, med spillpolitikk og stiftelsers rammebetingelser på dagsorden. Politisk rådgiver deltar fast på Norsk Tippings mottakerforum.

Forskningspolitikk

Forskere som får midler fra stiftelsen forplikter seg til å publisere resultatene av studiene åpent og i tråd med god publiseringsskikk. Hensikten er at kunnskapen som produseres skal være gratis tilgjengelig, og samtidig hindre at resultatene havner i en skuff eller fremstilles skjevt – såkalt bortkastet forskning. I 2023 har stiftelsen innført publiseringsformen registrert rapport i programmet Forskning, som et tiltak for å forhindre nettopp bortkastet forskning.

Problemet med bortkastet forskning angår alle aktører som er involvert i forskning, enten det er forskerne selv, finansiører som Dam eller forskningsinstitusjonene. Sekretariatet har forsøkt å øke bevisstheten om problemstillingen på Dams arrangementer, og ved å delta i ordskiftet. Kronikken «Milliarder av kroner er blitt investert i bortkastet forskning», skrevet at programsjef og leder for programutvikling, stod på trykk i Aftenposten i juni 2023. Bortkastet forskning var tema for stiftelsens arrangement under Arendalsuka, med deltakelse fra Ole Johan Borge fra Forskningsrådet, Are Brean fra Tidsskriftet for Den norske legeforening, og Tor Grande fra NTNU.

forskningsseminaret i oktober presenterte Dam det sekretariatet mener er en del av løsningen på problemet, nemlig publiseringsformen «registrert rapport». Med registrert rapport redegjør forsker grundig for studiens bakgrunn, hypotese og hvordan den skal testes allerede i prosjektbeskrivelsen. Prosjektbeskrivelsen vurderes av et tidsskrift, som forplikter seg til å publisere funnene hvis prosjektbeskrivelsen er god nok. På den måten forsvinner forskers insentiv til å fremstille resultatene som mer attraktive enn de er, samtidig som metoden blir etterprøvbar og i de fleste tilfeller også grundigere gjennomarbeidet.

Som del av det forskningspolitiske arbeidet har Dam levert innspill til de rettslige rammene for helseforskning i Norge (helseforskningsloven), stortingsmeldingen om forskningssystemet, og strategi for vitenskapelig publisering.

Annet politisk arbeid

Politisk rådgiver representerer Dam i Abelias forum for ideell sektor. Abelia fronter interessene til sektoren basert på innspillene fra medlemmene, og gjør særlig en verdifull jobb i forbindelse med statsbudsjettet.

Sekretariatet har møtt statssekretær Erlend Hanstveit for å orientere om arbeidet til Dam og komme med innspill om spill- og forskningspolitikk. Videre møtte generalsekretær påtroppende direktør i Norsk Tipping Tonje Sagstuen og idrettspresident Zaineb Al-Samarai under Arendalsuka.

Sekretariatet var 6.-8. september vertskap for et nettverk av mellomledere i finsk frivillighet på studiereise organisert av organisasjonen SOSTE, som er paraply for ideelle aktører innen helse og sosiale spørsmål i Finland. Delegasjonen møtte innledere fra Fagforbundet, Frivillighet Norge, NKS, DNT, NIF, Abelia og Kirkens Bymisjon, mens Kreftforeningen og UngOrg stilte lokaler gratis til disposisjon. Styreleder deltok på en middag med de finske gjestene sammen med politisk rådgiver.

Delegasjonen av finske frivillige organisasjoner fikk blant annet bli med Turistforeningen på nærtur i Oslomarka. Det ble populært! Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Helsefrivillighetens rolle i beredskapen var et viktig tema for det politiske arbeidet i 2022. Arbeidet ble fulgt opp i 2023 med skriftlig innspill og deltakelse på høringen for helseberedskapsmeldingen. I den nye meldingen er frivilligheten utpekt en tydeligere rolle enn tidligere, men Dam mener det er behov for å formalisere og institusjonalisere samarbeidet mellom organisasjonene og myndighetene ytterligere.

I løpet av året har sekretariatet levert følgende høringssvar og innspill:

 • Høring om bedre støtteordninger for organisasjoner og frivilligheten i familie- og kulturkomiteen (januar)
 • Innspillsmøte om de rettslige rammene for helseforskning i Norge
 • Innspill til Frivillighet Norges politiske plattform (april)
 • Innspill til stortingsmeldingen om helseberedskap (april)
 • Innspill til stortingsmeldingen om forskningssystemet (september)
 • Innspill til statsbudsjettet, kapitler til helse- og omsorgskomiteen (oktober)
 • Høring om statsbudsjettet i familie- og kulturkomiteen (oktober)
 • Innspill til strategi for vitenskapelig publisering (september)
 • Innspill til politisk plattform i Frivillighet Norge (november)

I tillegg til allerede nevnte møter deltok sekretariatet på følgende møter og arrangement:

 • Generalforsamling Frivillighet Norge (juni)
 • Generalforsamling Abelia (juni)
 • Nettverksgruppen for det offentliges forhold til frivillige organisasjoner (september)
 • Stiftelsesdagen (oktober)
 • Oslo Sustainable Development Goals Conference (oktober)
 • Møte med Kunnskapsdepartementet om forskningspublisering (november)
 • Nordisk stiftelseskonferanse (november)

Vedlegg

Fagutvalgenes sammensetning

Fagutvalg Ekspress

Fagutvalget for Ekspress består av 15 medlemmer oppnevnt av styret i perioden 2023-2024.

Fagutvalget består av:

 • Sølvi Hagen, Mental Helse
 • Anne Marie Smeplass, Norsk Revmatikerforbund
 • Svein-Rune Johannessen, Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Ingvill Moe, Kreftforeningen
 • John Sjursø, Norges Røde Kors
 • Hanne Skarsvaag, ADHD Norge
 • Marthe Eikum Tang, Diabetesforbundet
 • Line Schrader, Landsforeningen uventet barnedød
 • Karl Erik Bevolden, Norges Astma- og Allergiforbund
 • Thyra Kirkenes Bøhm, Norges Parkinsonforbund
 • Thor Henning Nilsen, Foreningen for hjertesyke barn
 • Eva-Lotta Sandberg, Norsk Folkehjelp
 • Espen Bjerknes, Redd Barna
 • Ragnhild Rørvik, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Siw Hagelin, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Fagutvalg Helse

Fagutvalget for Helse består av 19 medlemmer oppnevnt av styret i perioden 2023-2026.

Fagutvalget består av:

 • Bjørn Aasmoe, daglig leder, Røst frivilligsentral
 • Knut Jost Arntzen, frivilligkoordinator og beredskapskoordinator, Risør kommune
 • Egil André Bjørgen, idrettspedagog og klinisk ernæringsfysiolog, Norges Idrettshøgskole
 • Emma Bjørnsen, leder, Samhandlingsbarometeret i Helse Førde
 • Mariama Faal, barnevernspedagog, Uteseksjonen i Stavanger
 • Andrea Hagstrøm, daglig leder i Nord-Trøndelag bedriftsidrettskrets, Trøndelag
 • Mona Haug, redaktør og kommunikasjonsrådgiver, Foreningen for muskelsyke og Frambu
 • Torfinn Bøe Henriksen, Rådgiver velferdsteknologi, Stavanger kommune
 • Bjørn Anders Karstensen, seksjonsleder/psykologspesialist, Haldenpoliklinikken i Sykehuset Østfold
 • Isabel Ojo Kittilsen-Mühleisen, SaLTo koordinator, Viken
 • Marte Kvernland, rådgiver strategi og utvikling, Asker kommune
 • Jorid Løkken, daglig leder, Audioplus Norge
 • Liv Bjerke Rodal, sykepleier ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet, Trøndelag
 • Anja Kathrine Skoglund, sekretær, Norges Blindeforbund Trøndelag
 • Silje Skrede, professor, Universitetet i Bergen
 • Tommy Thompson, universitetslektor v/Universitetet i Sørøst-Norge og innovasjons- og fagleder i Steg Norge
 • Kjetil Vesteraas, teamleder, Oslo kommune
 • Gunhild Vestre, overlege i barnemedisin ved Spesialsykehuset for epilepsi OUS
 • Per Waardal, spesialrådgiver, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

Fagutvalg Utvikling

Fagutvalget for Utvikling består i 2023 av 40 medlemmer. Halve utvalget er oppnevnt av styret for perioden 2022-2024, halve utvalget for perioden 2022-2026.

Fagutvalget består av:

 • Eva Benedek, fagveileder NAV
 • Heidi Beate Bentzen, ph.d.-kandidat ved senter for medisinsk etikk UiO
 • Egil André Bjørgen, idrettspedagog Godhaab Helse og Rehabilitering
 • Emma Bjørnsen, leder for Samhandlingsbarometeret i Helse Førde
 • Heidi Bringsvor, førsteamanuensis HVL, postdoktor Helse Fonna
 • Nina Brynjelsen, brukermedvirker
 • Karoline Ekeberg, ph.d.-kandidat institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid OsloMet
 • Mehdi Farshbaf, sjefspsykolog/psykologspesialist Oslo kommune
 • Orsolya Réka Fekete, førsteamanuensis timebasis sosialt arbeid OsloMet, prosjektutvikler Fontenehuset Oslo
 • Tore Follestad, assisterende daglig leder Sex og samfunn
 • Gunnar Brox Haugen, daglig leder SEPREP, rådgiver ved Fakultet for helsefag VID vitenskapelige høgskole
 • Sandra Julsen Hollung, spesialrådgiver helseinformatikk og forsker NorCP SiV
 • Svein-Rune Johannessen, pensjonist, tidl. sykepleier
 • Ole-Marius Minde Johnsen, brukermedvirker (permisjon fra fagutvalget i 2023)
 • Iren Johnsen, postdoktor senter for krisepsykologi UiB
 • Kjetil Juva, Samhandlingssjef og ass. Fylkeslege Sørlandet sykehus
 • Fredrik Kristiansen, rådgiver FHI. Koordinator Exercise is Medicine Norge
 • Trude Dorthea Kroken, veileder oppvekst Asker kommune
 • Anette Lohne Krømke, seniorrådgiver nasjonal spisskompetanse akuttiltak Bufetat
 • Jan Gunnar Kaaresen, nestleder PitStop Norge, seniorkonsulent Right Management
 • Ann Therese Madland, daglig leder Hundvåg frivillighetssentral
 • Sturle Monstad, konsulent Monstad & Silgjerd AS
 • Marie Florence Moufack, universitetslektor ved Institutt for sosialt arbeid NTNU
 • Olav Njaastad, pensjonist og selvstendig næringsdrivende innen medieforskning og journalistikk
 • Live Solveig Nordhagen, førstelektor, institutt for sykepleie VID
 • Øyvind Nordvik, førsteamanuensis HVL, Seksjonsleder Helse-Bergen HF
 • Ann Mette Rekkedal, seniorrådgiver NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus
 • Ulf Svendsen, virksomhetsleder Kirkens bymisjon Oslo
 • Henriette Riley, førsteamanuensis, forskningsleder UiT
 • Atle Rolstadaas, prosjektleder aktivCampus Norges studentidrettsforbund
 • Anura Sankholkar, nasjonal kampanjeleder Verdensdagen for psykisk helse
 • Angelika Schafft, seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet/ OsloMet
 • Kay Skagseth, spesialfysioterapeut Trondheim kommune
 • Linn Slette, prosjektleder HELT MED
 • Irena Solaiman, koordinator Forandringshuset Norge KFUK-KFUM
 • Roar Stokken, professor institutt for sosialfag HiVolda
 • Tommy Thompson, universitetslektor v/Universitetet i Sørøst-Norge og innovasjons- og fagleder i Steg Norge
 • Arne Tømta, pensjonist, tidl. synspedagog
 • Chi Quynh Vo, ph.d.-kandidat innen epidemiologi, UiT
 • Endre Ytreland, regionleder Redningsselskapet Hordaland

Fagutvalg Forskning

Fagutvalget for Forskning består av 30 medlemmer oppnevnt av styret for 2023.

Fagutvalget består av:

 • Line Kildal Bragstad, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
 • Arne H. Eide, professor, Norges tekninsk-naturvitenskapelige universitet, og sjefforsker, Sintef Digital
 • Erik Skjeggestad, førsteamanuensis, VID vitenskaplige høgskole Oslo
 • Morten C Moe, Professor II, Oslo Universitetssykehus Anita Gjermestad, professor, Fakultet for helsefag VID vitenskapelige høgskole
 • Kolbjørn Kallesten Brønnick, professor, Universitetet i Stavanger
 • Morten Ingvar Lossius, professor, Oslo Universitetetssykehus/Universitetet i Oslo
 • Marianne Løvstad, professor, Universitetet i Oslo, og Forsker, Sunnaas sykehus
 • Alexander Olsen, førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Ingelin Testad, professor, Universitetet i Exeter og forsker, Stavanger universitetssykehus
 • Konstantinos Antypas, forsker, Sintef Digital
 • Line Oldervoll, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Atle Fretheim, professor, Universitetet i Oslo og Fagdirektør, Folkehelseinstituttet
 • Kirsti Riiser, førsteamanuensis OsloMet
 • Kristin Holvik, seniorforsker, Folkehelseinstituttet
 • Trude Rakel Balstad, forsker, Norges tekninsk-naturvitenskapelige universitet
 • Lars Thore Fadnes, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
 • Gunnar Einvik, postdoktor og forskningsleder, Akershus Universitetssykehus
 • Cecilie Kiserud, forskningsleder, Oslo Universitetssykehus
 • Trine Moholdt, forsker, Norges tekninsk-naturvitenskapelige universitet
 • Sudan Neupane, forsker, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo
 • Roger Hagen, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Signe Hjelen Stige, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
 • Filip Drozd, forsker, Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør
 • Nor Christian Torp, forsker og psykolog, Ahus og Sykehuset Asker og Bærum HF
 • Ann-Chatrin Leonardsen, førsteamanuensis, Høyskolen i Østfold
 • Bente Morset, professor, fysisk aktivitet og folkehelse, UiT Norges arktiske universitet
 • Lars Chr Bråthen, forsker, FORMI Oslo Universitetssykehus
 • Ida K Bos-Haugen, seniorforsker, Diakonhjemmet sykehus og Universitetet i Oslo
 • Øyvind Molber, Professor, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo

Brukerutvalg Forskning

Brukerutvalget for Forskning består av tre medlemmer oppnevnt av styret i perioden 2021-2023.

Brukerutvalget består av:

 • Anne-Mari Lofthus
 • Thor-Einar Holmgard
 • Tove Nakken

Organisasjonsoversikt

Tabellene viser alle organisasjoner som fikk innvilget prosjekter innen de ulike programmene. Antall søknader, innvilgelser, søknadssum og bevilget sum. Utvidede oversikter og statistikker finnes på dam.no/statistikk.

Tabell A. Ekspress 2023

Sortert etter antall innvilgede prosjekter. Summer i hele tusen.

OrganisasjonSøknaderInnvilgde søknaderAndel (%)Søkt sumInnvilget sumAndel (%)
Norsk Revmatikerforbund14562434 9452 10643
ADHD Norge12755434 2271 700 40
Norske Kvinners Sanitetsforening6338601 9051 16861
Norges Handikapforbund9136403 0991 18438
Norges Røde Kors4432731 6001 18174
Nasjonalforeningen for folkehelsen4022551 40680057
Autismeforeningen i Norge3521601 09965159
Norges Astma- og Allergiforbund4221501 32967150
LHL4118441 45061743
Redd Barna21157178558775
Multippel Sklerose forbundet i Norge3715411 12940236
Norges Blindeforbund21157170647768
Norsk Forbund for Utviklingshemmede24135470736251
Landsforeningen uventet barnedød13118526423489
Diabetesforbundet13107738229878
Norsk Tourette Forening1396929117460
Kreftforeningen1386248131866
Foreningen for hjertesyke barn1386240027168
Mental Helse1663855924043
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling955636020056
Psoriasis- og eksemforbundet856319811056
Norsk Folkehjelp856331720063
Hjernesvulstforeningen856330219464
Hørselshemmedes Landsforbund1254230912841
Cerebral Parese-foreningen1143640512631
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte1044033514042
Dysleksi Norge944424412953
Norges Parkinsonforbund1243340514035
Den Norske Turistforening63501927238
Norges Bedriftsidrettsforbund331009595100
Rådgivning om Spiseforstyrrelser3267554989
Epilepsiforbundet52401668048
Norsk Forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft32671056562
Hest og Helse32671056562
Norges Firbromyalgi Forbund102202768029
Norges Døveforbund71142574016
Personskadeforbundet LTN41251474027
Organisasjonen Voksen for Barn2150704057
Norsk Forening For Slagrammede1004000
FMR: Fellesskap-Menneskeverd-Rusfrihet1004000
Ivareta – Pårørende berørt av rus1002700
Mental Helse Ungdom60021200
Total9544755031 42615 43449

Tabell B. Helse 2023

Sortert etter antall innvilgede prosjekter. Summer i hele tusen.

OrganisasjonSøknaderInnvilgede søknaderAndel (%)Søkt sumInnvilget sumAndel (%)
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité39174411 8575 703 48
Norges Røde Kors44133015 3794 79431
Norsk Forbund for Utviklingshemmede2111527 0443 64752
Hørselshemmedes Landsforbund35102912 3423 72430
Nasjonalforeningen for folkehelsen1810565 1913 31164
Norske Kvinners Sanitetsforening199476 5903 08547
Psoriasis- og eksemforbundet329289 0742 48527
Rådet for pyskisk helse3093010 7972 98428
Mental Helse237308 0022 12227
Norges Blindeforbund3572010 2372 40423
Norges Døveforbund207356 8491 97929
LHL96672 7742 09576
Norges Handikapforbund156405 0392 10242
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transpanterte95562 8861 78562
Norsk Forening for Folkehelse – Folkehelseforeningen85632 8131 83865
Pensjonistforbundet245216 5541 25019
Rådgivning om Spiseforstyrrelser155335 1401 27025
ADHD Norge113273 29195929
Foreningen for Muskelsyke331001 2001 200100
Hodepine Norge53601 58895060
Norges Parkinsonforbund133234 3171 05024
Redd Barna43751 5791 17975
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling72292 77080029
Cerebral Parese-foreningen22100800800100
Downs syndrom Norge326799578078
Epilepsiforbundet62331 84172239
Foreningen for human narkoktikapolitikk22100670670100
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon62331 90055029
Hest og Helse62332 14268632
Hjernerådet52401 82363535
Kreftforeningen82252 76079329
Kristent Interkulturelt Arbeid32671 20080067
Mental Helse Ungdom122174 17680019
Multippel Sklerose forbundet i Norge62332 07867833
Norsk Folkehjelp326785045053
Norsk Revmatikerforbund72292 15079637
RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet22100800800100
Seniornett Norge72291 84080043
Stiftelsen Kirkens Bymisjon62332 40080033
Veteranforbundet SIOPS72291 45042029
ALS Norge215041320048
Autismeforeningen i Norge11100400400100
Barnekreftforeningen41251 20639733
Den Norske Turistforening215072032044
Dissimilis Norge412572720028
Fontenehus Norge31331 19739733
For Fanger Pårørende (FFP)41251 04011011
Foreningen for Kroniske Smertepasienter11100400400100
FRI – Foreningen for kjønns- og seksulatitetsmangfold11100400400100
Gynkreftforeningen11100400400100
Hjelpekilden215052025048
Hjernesvulstforeningen313398040041
IOGT i Norge11100250250100
Kreftomsorg Rogaland11100285285100
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte11100250250100
Landsforeningen for Prader-Willis syndrom11100400400100
Lungekreftforeningen11100375375100
Lymfekreftforeningen215080040050
Morbus Addison Forening313368222533
Norges Astma- og Allergiforbund41251 29540031
Norges KFUK-KFUM31331 00040040
Norsk Forening for Williams syndrom215050025050
Norsk Friluftsliv11100375375100
Norsk Tourette Forening61172 14140019
Norsk-tamilsk helseorganisasjon11100400400100
Organisasjonen Voksne for Barn215080040050
Personskadeforbundet LTN215072640055
Rådet for Muskelskjeletthelse215080040050
Ryggforeningen i Norge31331 01640039
Skeiv Verden11100386386100
Spondyloartrittforbundet i Norge21503148427
Ung Kreft215080040050
Voksne med medfødt hjertefeil215057438066
Diabetesforbundet4001 59800
Dysleksi Norge10039200
FMR: Fellesskap-Menneskeverd-Rusfrihet6002 21000
Forening for autoimmune leversykdommer10040000
Foreningen for Marfan, Loeyes-Dietz og lignende tilstander10010000
Foreningen ICDP Norge10040000
Foreningen Vi som har et barn for lite20054000
Hvite Ørn Norge10037500
HypoPARA Norge10040000
Inter African Committee in Norway20049000
Junior- og barneorganisasjonen Juba10028000
Juvente10040000
Kirkens SOS Norge10040000
Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett20065500
Landsforeningen for Huntingtons sykdom10040000
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse1006000
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord10039800
LIN Likestilling, Inkludering, Nettverk10023100
Mage-tarmforbundet20076000
Mannsforum10040000
Munn- og halskreftforeningen20074000
Norges Bedriftsidrettsforbund4001 60000
Norsk cøliakiforening10023600
Norsk Forening for Albinisme20071700
Norsk Forening for Angelmans Syndrom10040000
Norsk Forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft30089400
Norsk Glaukomforening10020000
Norsk Interesseforening for Kortvokste10030000
Norsk Interesseforening for stamming og løpsk tale20031200
Norsk OCD forening, ANANKE1005000
Norsk Osteoporoseforbund30021000
Pascal Norge30075600
Prematurforeningen10040000
proLAR Nett – Nasjonalt forbund for folk i LAR10040000
Reform – Ressurssenter for menn10040000
RLS Norge20079000
Seniordans Norge1008000
Sex og Politikk20064200
Soroptimist International Norgesunionen10028000
Søvnforeningen30042500
Spillavhengighet Norge10022000
Spiseforstyrrelsesforeningen10040000
Stiftelsen Signo30089000
Stoffskifteforbundet30067400
Støtteforeningen for kreftrammede10033000
Unge Funksjonshemmede10035800
Total67922533219 35375 83035

Tabell C. Utvikling 2023

Sortert etter antall søknader. Summer i hele tusen.

OrganisasjonSkissesøknaderFulle søknaderInnvilgede søknaderAndel (%)Søkt sumInnvilget sum
Hørselshemmedes Landsforbund17652920 4907 025
Mental Helse Ungdom161131917 5923 800
Norges Døveforbund15953317 9076 155
Rådet for psykisk helse9755612 4496 939
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité862258 6852 300
Mental Helse840010 8410
Stiftelsen Kirkens Bymisjon776869 4458 595
Norges Røde Kors753439 8004 500
Norske Kvinners Sanitetsforening643508 2474 500
Norsk Folkehjelp643507 9814 200
LHL553607 2004 500
Norsk Forbund for Utviklingshemmede543606 7753 952
Rådgivning om Spiseforstyrrelser543606 5664 300
Blå Kors Norge532405 8912 340
Diabetesforbundet3331004 0004 500
Kreftforeningen321333 3151 400
Redd Barna322674 4753 000
Norges Blindeforbund311333 7741 400
Unge Funksjonshemmede31002 7900
Rådet for Muskelskjeletthelse2221002 9902 990
Mage-tarmforbundet22002 5000
Kirkens SOS Norge2221003 0003 000
Hjernerådet211502 2201 275
Caritas Norge21003 0000
Norsk OCD forening, ANANKE21002 4380
Personskadeforbundet LTN211503 0001 500
Fontenehus Norge211503 0001 500
Autismeforeningen i Norge211502 8961 400
Hørselshemmede barns organisasjon20002 8900
Barnekreftforeningen30002 4800
IOGT i Norge11001 5000
Rusfeltets hovedorganisasjon11001 4560
Harry Benjamin ressurssenter1111001 2771 277
Nasjonalforeningen for folkehelsen1111001 1001 500
Norsk Friluftsliv111100750750
Seniornett Norge11001 5000
Cerebral Parese-foreningen1111001 2501 500
Bipolarforeningen Norge11001 5000
Mannsforum11001 5000
Knappen Foreningen11005000
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling11001 5000
Kreftomsorg Rogaland11001 5000
Foreningen for human narkotikapolitikk1111001 5001 140
Downs syndrom Norge1111001 4101 500
Dissimilis Norge1111001 1251 500
Hjernesvulstforeningen1111001 1761 496
Norsk Forening for Folkehelse – Folkehelseforeningen11001 4600
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning1111001 3501 450
Foreningen for Muskelsyke1111001 5001 480
Prematurforeningen11001 5000
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte11008230
Norges Parkinsonforbund11005250
Organisasjonen Voksne for Barn10009570
Kristent Interkulturelt Arbeid10001 5000
Epilepsiforbundet10009700
Norsk Fosterhjemsforening10001 5000
Spillavhengighet Norge10001 5000
Hodepine Norge10001 3980
Hest og Helse10008500
Morbus Addison Forening10001 0000
UNICEF Komiteen i Norge10001 4510
For Fangers Pårørende (FFP)10006650
Studieforbundet Funkis10008100
Multippel Sklerose forbundet i Norge10001 5000
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde10001 5000
Dysleksi Norge10001 1000
Senior Norge20008000
Total1931227263243 46799 848
* På noen organisasjoner vil det være forskjell på søkt og innvilget beløp. Det skyldes at det er gjort endring i søknadsbeløpet
fra skissesøknad til full søknad.

Tabell D. Forskning 2023

Sortert etter antall søknader. Summer i hele tusen.

OrganisasjonSkissesøknaderFulle søknaderInnvilgede søknaderAndel (%)Søkt sumInnvilget sum
Norske Kvinners Sanitetsforening5114612141 16617 530
Rådet for psykisk helse31122684 4635 844
Nasjonalforeningen for folkehelsen2990082 7110
Hjernerådet15732043 4119 000
LHL15532038 8248 418
Kreftforeningen25532540 9136 000
Mental Helse1200033 4630
Norsk Revmatikerforbund10533027 8789 000
Mage-tarmforbundet900024 4080
Prematurforeningen9411121 5722 379
Rådet for Muskelskjeletthelse9211123 5152 670
Redd Barna8211321 6182 500
Diabetesforbundet710020 9990
Multippel Sklerose forbundet i Norge7422920 5035 896
Norges Handikapforbund6211717 9533 000
Norges Parkinsonforbund6111717 2083 000
Norsk Forening for Folkehelse – Folkehelseforeningen600017 1360
Mental Helse Ungdom5112014 8102 984
Pensjonistforbundet510013 6810
Brystkreftforeningen400011 3800
Cerebral Parese-foreningen40009 8280
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon4112510 5541 554
Hørselshemmedes Landsforbund4112510 1232 997
Rådgivning om Spiseforstyrrelser410010 7680
Epilepsiforbundet31008 6200
Foreningen for Kroniske Smertepasienter31008 2860
Hodepine Norge331338 8543 000
ISAAC Norge30007 9490
Norges Blindeforbund311335 9452 101
Norges Røde Kors322678 8295 829
Norsk Forening For Slagrammede30007 5000
Rusfeltets hovedorganisasjon30008 2140
Stiftelsen Kirkens Bymisjon30008 1590
Barn av rusmisbrukere – BAR211506 0003 000
Blå Kors Norge20005 8040
Blærekreftforeningen20005 1200
Foreningen Tryggere Ruspolitikk20004 3400
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold211506 0003 000
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte20003 0000
Landsforeningen uventet barnedød221506 0003 000
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité20005 9250
Norsk lymfødem- og lipødemforbund21004 5000
Personskadeforbundet LTN20005 4550
proLAR Nett – Nasjonalt forbund for folk i LAR20005 9960
Søvnforeningen20005 1740
Actis10002 9930
ADHD Norge10002 1600
ALS Norge10003 0000
Autismeforeningen i Norge10002 4380
Bipolarforeningen Norge11003 0000
Blodkreftforeningen10003 0000
Den Norske Turistforening10003 0000
Foreningen for hjertesyke barn10003 0000
Foreningen for human narkotikapolitikk10003 0000
Foreningen for Marfan, Loeys-Dietz og lignende tilstander10003 0000
Gynkreftforeningen11002 5170
Hest og Helse10002 5000
Ivareta – Pårørende berørt av rus1111003 0003 000
Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett10003 0000
Kreftomsorg Rogaland10003 0000
Kristent Interkulturelt Arbeid10002 6470
Landsforeningen for Huntingtons sykdom1111003 0003 000
Landsforeningen for Prader-Willis syndrom10002 9900
Norges Døveforbund10001 8680
Norges Myalgisk Encefalopati Forening10001 9600
Norsk cøliakiforening10003 0000
Norsk Forbund for Utviklingshemmede11002 6290
Norsk Friluftsliv10002 4540
Norsk OCD forening, ANANKE11003 0000
Organisasjonen Voksne for Barn1111002 9242 924
Oslofjordens Friluftsråd10002 9990
Prostatakreftforeningen10003 0000
Seniornett Norge10002 9670
Stiftelen Organdonasjon10003 0000
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning10003 0000
Ung Kreft11003 0000
Unge Funksjonshemmede10003 0000
Veteranforbundet SIOPS11002 4180
Total358993928987 01911 626

Tabell E. Innvilgede beløp per organisasjon i 2023

Tabellen inneholder alle organisasjoner med søkerett i Stiftelsen Dam i 2023. Sortert alfabetisk, summer i hele tusen.

OrganisasjonEkspressHelseUtviklingForskningAT23*AT24-29**Totalt
4H Norge
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling2008002951 295
Achilles International of Norway
Actis
ADHD Norge1 7009592682 927
Aleneforeldreforeningen
Alltid Litt Sterkere
ALS Norge20020220
Ammehjelpen
Aniridi Norge
Autismeforeningen i Norge6514001 4002401202 811
Av-og-til9393186
Barn av rusmisbrukere – BAR3 000822183 300
Barnekreftforeningen39740437
Bekhterev Norge
Bipolarforeningen Norge
Blå Kors Norge2 3401981672 704
Blærekreft Norge
Blærekreftforeningen
Blodkreftforeningen
Brystkreftforeningen
BUA
CarciNor
Caritas Norge
Cerebral Parese-foreningen1268001 5003662513 042
Den Norske Turistforening7232022579696
Diabetesforbundet2984 5002849596 041
Dissimilis Norge2001 500831381 920
DNT – Edru Livsstil
Downs syndrom Norge7801 500137912 508
Dysleksi Norge1299090309
Endometrioseforeningen
Epilepsiforbundet807223391 141
FH-Norge
FMR: Fellesskap-Menneskeverd-Rusfrihet
Fontenehus Norge3971 500771132 087
For Fangers Pårørende (FFP)11071181
Forbundet Tenner og Helse
Foreningen for autoimmune leversykdommer
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for Eloverfølseomme
Foreningen for hjertesyke barn271271
Foreningen for human narkotikapolitikk6701 140175842 069
Foreningen for Kroniske Smertepasienter40071471
Foreningen for Marfan, Loeys-Dietz og lignende tilstander
Foreningen for Muskelsyke1 2001 4801461222 948
Foreningen ICDP Norge
Foreningen Ridderrennet
Foreningen Tryggere Ruspolitikk7979159
Foreningen Vi som har et barn for lite
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold4003 000872533 740
Friluftsrådenes Landsforbund
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 5501 5544221552 681
Gynkreftforeningen400141541
Harry Benjamin ressurssenter1 27750781 405
Hest og Helse65686137888
HivNorge
Hjelpekilden25025275
Hjernerådet6351 2759 0009761 46713 353
Hjernesvulstforeningen1944001 4962904072 786
Hodepine Norge9503 0003351384 423
Hørselshemmede barns organisasjon
Hørselshemmedes Landsforbund1283 7247 0252 9971 0631 62316 560
Hospiceforum Norge
Hvite Ørn Norge
HypoPARA Norge
Inter African Committee in Norway
International Association for the Karlstad model Norge
IOGT i Norge25025275
ISAAC Norge4040
Ivareta – Pårørende berørt av rus3 0001774233 600
Junior- og barneorganisasjonen Juba
Juvente
Kirkens SOS Norge3 0001031983 300
Kiwanis
Klinefelterforeningen i Norge
Knappen Foreningen
Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett
Kreftforeningen3187931 4006 0007921 25110 554
Kreftomsorg Rogaland2851 18455921 616
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte25025275
Kristent Interkulturelt Arbeid80080880
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende3030
Landsforeningen for Huntingtons sykdom3 0001002003 300
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte1401 785450932 469
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse444488
Landsforeningen Prader-Willis syndrom40040440
Landsforeningen for vestibulære sykdommer (LFVS)
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Landsforeningen uventet barnedød2343 0002934633 990
Leppe-/ganespalte foreningen
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Leverforeningen
LHL6172 0954 5008 4181 5582 31219 500
LIN Likestilling, Inkludering og Nettverk
Løvemammaene4747
Lungekreftforeningen37538413
Lymfekreftforeningen40040440
MA- Rusfri Trafikk
Mage-tarmforbundet24993343
Mannsforum
Mat & Atferd
Melanomforeningen
Mental Helse2402 1221 0443 406
Mental Helse Ungdom8003 8002 98462168919 101
MOMENTUM – Foreningen for amputerte, dysmelister og ortosebrukere
Morbus Addison Forening22523248
Multippel Sklerose forbundet i Norge4026785 8961 0481 0669 089
Munn- og halskreftforeningen
Nakke- og kjeveskaddes landsforeninge
Nakkeforbundet
Nasjonalforeningen for folkehelsen8003 3111 5001 1473997 156
Norges Astma og Allergiforbund671400801 151
Norges Bedriftidrettsforbund9595
Norges Blindeforbund4772 4041 4002 1017274547 563
Norges Blindeforbunds Ungdom
Norges Døveforbund401 9796 1551 0111 04510 230
Norges Fibromyalgi Forbund8080
Norges Handikapforbund1 1842 1023 0005874337 306
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité5 7032 3001 2872099 499
Norges KFUK-KFUM40040440
Norges Livredningsselskap
Norges Myalgisk Encefalopati Forening
Norges Parkinsonforbund1401 0503 0004104005 000
Norges Røde Kors1 1814 7944 5005 8291 5421 86219 707
Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner
Norsk cøliakiforening
Norsk Craniofacial Forening
Norsk Dystoniforening
Norsk Folkehjelp2004504 2004015505 801
Norsk Forbund for Svaksynte
Norsk Forbund for Utviklingshemmede3623 6473 9521 1465839 691
Norsk Forening for Albinisme
Norsk Forening for Angelmans Syndrom
Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF)
Norsk forening for Ehler-Danlos Syndrom
Norsk Forening for Folkehelse – Folkehelseforeningen1 8381551 993
Norsk Forening for Nevrofibromatose
Norsk Forenig for Osteogenesis Imperfecta
Norsk Forening For Slagrammede312312
Norsk Forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft6565
Norsk forening for Williams syndrom25025275
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Friluftsliv37575053601 238
Norsk Glaukomforening
Norsk Interesseforening for Kortvokste
Norsk Interesseforening for stamming og løpsk tale3030
Norsk Lyme Borreliose Forening
Norsk lymfødem- og lipødemforbund
Norsk MO-forening
Norsk NCL-forening
Norsk OCD-forening, ANANKE
Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk Osteoporoseforbund
Norsk Revmatikerforbund2 1067969 0009071 52514 335
Norsk Sarkoidose Forening
Norsk Tourette Forening17440080654
Norsk-tamilsk helseorganisasjon40040440
Norske Kvinners Sanitetsforening1 1683 0854 50017 5302 2002 85231 335
Ønskebarn
Organisasjonen Voksne for Barn404002 9244625204 346
Oslofjordens Friluftsråd
Pårørendealliansen
Pascal Norge
Pensjonistforbundet1 2501251 375
Personskadeforbundet LTN404001 5009454053 290
Prematurforeningen2 3791592382 776
proLAR Nett – Nasjonalt forbund for folk i LAR
Prostatakreftforeningen7878
Psoriasis- og eksemforbundet1102 4854973 092
Rådet for Muskelskjeletthelse4002 9902 6703894956 945
Rådet for psykisk helse2 9846 9395 8442 0082 79020 565
Rådgivning om Spiseforstyrrelser491 2704 3006507176 986
Recovery Norge7878
Redd Barna5871 1793 0002 5009876108 863
Redningsselskapet
Reform – ressurssenter for menn
Retinitis Pigmentosa-Foreningen i Norge
RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet800120920
RLS Norge
Rusfeltets hovedorganisasjon9393186
Rusfri Oppvekst
Ryggforeningen i Norge40040440
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalus-foreningen
Sámi Valástallan Lihttu
Sarkomer
Senior Norge
Seniordans Norge
Seniornett Norge80080880
Sex og Politikk
Skeiv Ungdom
Skeiv Verden38639425
Soroptimist International Norgesunionen
Søvnforeningen
Spillavhengighet Norge
Spiseforstyrrelsesforeningen
Spondyloartrittforebundet i Norge84892
Stiftelsen Kirkens Bymisjon8008 59541179410 600
STIFTELSEN LIVSGLEDE FOR ELDRE
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning1 450100451 595
Stiftelsen Rettferd
Stiftelsen Signo
Stoffskifteforbundet
Støtteforeningen for kreftrammede
Studieforbundet Funkis
Trappen Motiveringssenter
Turner Syndromforeningen Norge
Tvillingforeldreforeningen
Ung i trafikken – ingen venner å miste
Ung Kreft40040440
Unge funksjonshemmede11520135
UNICEF Komiteen i Norge
Veteranforbundet SIOPS42042462
Voksne med medfødt hjertefeil38038418
WSO – Landsforeningen We Shall Overcome
Total15 43475 83099 848111 62633 57230 948367 258***
*AT23 er ordinært administrasjonstillegg med grunnlag fra 2023 med utbetaling.
**AT24-29 er administrasjonstillegg for framtidige forpliktelser for årene 2024-2029.
Disse utbetales i juni 2024, ettersom ny ordning ble satt ivert fra 1. januar 2024.
***Total de totale forpliktelsene beregnet pr 31. desember 2023 er med i dette
grunnlaget. Regnskapsmessig er det i 2022-regnskapet satt av midler til tidligere
avsatt administrasjon for framtidige forpliktelser. Denne summen er derfor høyere
enn det som framkommer i regnskapet for 2023. Totalt skal ca 64,5 millioner kroner
utbetales i administrasjonstillegg i juni 2024.